• Ett samhälle tillgängligt för alla

  Politiken måste förankras i en människosyn som erkänner att människan har ett absolut och okränkbart värde. Alla människor har olika begåvning, intressen och förutsättningar. Detta är en utgångspunkt för vår politik.

  Gemensamt för oss människor är att vi är sociala varelser med behov av små, naturliga gemenskaper. Därför bör familjen och andra anhöriga ges en central plats i det stöd som ges. Den egna familjen är alltid nödvändig, men inte alltid tillräcklig, för att klara av alla utmaningar. Insatserna ska stödja när det brister och stimulera de goda krafter som finns hos varje person – det personliga ansvaret ska alltid vara en utgångspunkt.

  VÅRA FÖRSLAG 2022-2026

  • Kommunen ska i sin bostadsförsörjningsplan ha en tydlig ambition att säkerställa försörjningen av bostäder för personer med funktionsvariation.
  • När personer inom LSS erbjuds boende ska stor vikt läggas vid personliga önskemål.
  • Kommunens tjänster inom LSS, daglig verksamhet och assistans ska prövas enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) eller Lagen om offentlig upphandling (LOU).
  • Utifrån förmåga och förutsättningar ska praktik, lärlingsplats eller ordinarie arbete erbjudas. Kommunen ska vara ett föredöme i att anställa fler personer som av olika skäl står långt ifrån arbetsmarknaden.
  • Kollektivtrafiken ska anpassas så att den är tillgänglig.