• Sociala insatser

  Omtänksamhet och kärlek är mänskliga behov som inspirerar till solidaritet.  Den sociala omsorgen ska utgå från människans behov av små, naturliga gemenskaper, främst familjen. Socialpolitiken ska stödja när det brister och stimulera de goda krafterna i små gemenskaper. 

  Kristdemokraterna vill att alla ska kunna växa upp och leva utan risk att skadas på grund av eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, doping och tobak eller spel om pengar (ANDTS). För Kristdemokraterna är det därför viktigt att stå upp för en solidarisk och restriktiv drogpolitik, kombinerat med en god missbruks- och beroendevård.

  Risken för diskriminering och negativ särbehandling är något som måste uppmärksammas. Idag lever många i utsatthet. Särskilt sårbara är barn i otrygga hem. Många barn lever i förhållanden där båda eller någon förälder har ett riskbruk eller missbruk av alkohol.

  VÅRA FÖRSLAG 2022-2026

  • Det sociala arbetet ska förebygga och hjälpa personer att inte hamna i ett beroende av försörjningsstöd.
  • Samverkan med försäkringskassa och arbetsförmedling ska fortsätta utvecklas för att minska antalet personer med ekonomiskt försörjningsstöd.
  • ”Bostad först”-modellen ska införas i kommunens arbete mot hemlöshet. Likaså ska en ”Tak över huvudet-garanti” finnas.
  • Kommunen ska ha ett aktivt arbete i samverkan med bostadsföretagen för att kunna förebygga vräkning, särskilt där barn finns med i bilden.
  • Allmännyttan ska tillhandahålla ett tillräckligt antal bostadssociala kontrakt.
  • Kommunen ska höja ambitionen för att motverka missbruk och beroendeproblematik vad gäller ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel).  Särskilt fokus ska läggas på barn och unga.
  • Myndigheter måste bättre samverka utifrån barnets bästa och inte utifrån myndigheternas organisation. Barn och deras föräldrar i behov av hjälp måste få stöd i tid.
  • Kommunen ska bli bättre på att upptäcka och förebygga våld i nära relationer liksom hedersrelaterat våld och förtryck.
  • Det ska finnas tillgång till jourer som stöttar kvinnor och män som utsätts för våld i nära relationer.
  • Färre barn ska behöva uppleva våld i nära relationer.