• Jobb, näringsliv och bostäder

  Ett blomstrande och konkurrenskraftigt näringsliv är en förutsättning för välfärden. Ett gott näringsklimat måste skapas och vidmakthållas för ett dynamiskt småföretagande, där enskilda människors idéer, kreativitet och entreprenörskap tas till vara.

  En kommun med framgångsrika företag har lägre arbetslöshet, högre tillväxt och bättre förutsättningar att finansiera välfärden. Köpings politiska ledning har ett övergripande ansvar att förbättra attityderna till företagande och skapa en förståelse för företagens situation och behov.

  Alla ska ha rätt att jobba hundra procent av sin förmåga. Alltför många når inte upp till sin fulla potential – personer med ohälsa, funktionsnedsättning eller otillräcklig kompetens. Vi är beroende av ett välfungerande och flexibelt utbildningssystem där utbildningarna lever upp till företagens behov.

  VÅRA FÖRSLAG 2022-2026

  • Kommunen ska uppträda som en serviceorganisation för medborgarna och företagen inte som en myndighet.
  • En policy mot osund konkurrens från kommunalt driven verksamhet ska tas fram.
  • Kommunen ska förstärka sin beställarkompetens vid upphandling av underhåll och städ för kommunens egna fastigheter.
  • Ökade kvalitetskrav i upphandlingarna. Det ska gå att följa upp vilken kvalitet som levereras.
  • Köping ska förbättra sitt företagsklimat och inom fem år gå från bottennivåer i Svensk Näringslivs ranking till topp 100.
  • Kommunen ska förbättra dialogen, bryta tystnadskulturen och bygga tillit med näringslivet.
  • En utvecklingsplan för företagsklimatet i Köping måste arbetas fram tillsammans med företagen.
  • Fler färdiga, detaljplanerade tomter för bostäder och företag ska göras i ordning.
  • Tydliga servicegarantier för bl a bygglov ska finnas.
  • Delad upphandling ska användas som förbereds genom särskilda branschråd.
  • Den sökande skall kunna följa sitt ärende digitalt genom bygglovsprocessen.
  • Kommunen ska planera för mer småhusbebyggelse, både i stan och i omgivande byar/samhällen
  • Stadsdelar ska planeras för bostäder, arbetsplatser och kommersiella verksamheter.
  • Förskolor, skolor, äldreboenden och LSS-bostäder ska finnas med tidigt i plan-aretet.
  • Vid bostadsplanering ska möjligheten att få bostad för personer som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden beaktas.
  • Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Lagen om valfrihetssystem (LOV) ska tillämpas för att öka mångfalden av utförare.
  • Ett regelverk ska utarbetas som möjliggör samverkan med ideella organisationer och sociala företag genom Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP)