• Miljö och klimat

  Vi ska ha en helhetssyn och agera långsiktigt med respekt för vår samtida omgivning och kommande generationer. Förvaltarskapet gäller både de egna personliga tillgångarna och de materiella värdena; miljö̈ och naturresurser. Vi ska agera på ett sådant sätt att vi med stolthet kan överlämna frukterna av vårt arbete till kommande generationer.

  Förvaltarskapstanken är en bärande del i den kristdemokratiska ideologin. På miljöområdet innebär det att vi inte får förbruka vår jord och dess tillgångar. Kommunen har en nyckelroll i arbetet att bygga ett samhälle där skadlig miljöpåverkan minimeras. Energin skall vara fossilfri, trafiksystemen hållbara, bostadsmiljöerna sunda.  Naturresurser ska tas tillvara i ett kretslopp.

  Vid sidan av klimatfrågan är övergödning, utsläpp av gifter och hormonstörande ämnen, inte minst i barns närmiljö, hot som måste hanteras.

  VÅRA FÖRSLAG 2022-2026

  • Kommunen ska arbeta för en ökad andel närproducerade och ekologiska livsmedel i måltidsverksamheten inom förskola, skola och äldreomsorg.
  • Kommunen ska planera för en hälsofrämjande närmiljö som innebär närhet till grönområden.
  • Vid upphandling bör det ställas krav på att det totala ekologiska fotavtrycket ska redovisas och beaktas.
  • Kommunen ska verka för att medborgarnas behov av bilresande minskar.
  • Kollektivtrafikens bussar ska fortsatt ha fossilfria drivmedel.
  • Köpings VA-nät läcker. Underhållsskulden på ca 2 mdr måste åtgärdas.
  • Andelen kommunalt avfall som materialåtervinns ska öka, andelen restavfall och grovavfall ska minska.
  • Möjlighet till behovsanpassad tömning av insamlingskärl för hushåll, flerfamiljsfastigheter och verksamheter ska införas.
  • Utbyggnad och underhåll av gång- och cykelvägsnätet ska vara prioriterat i kommunens infrastruktursatsningar.
  • Kommunens förskolor ska vara fria från gifter och mögel.
  • Hormonstörande ämnen ska fasas ut. Särskilt viktigt är detta i miljöer där barn och unga vistas, som i förskolor och skolor.
  • Effektivisera och utveckla det kommunala reningsverket och pumpstationerna för att bl a minska mängden läkemedelsrester och andra svårrenade prod