• Fria och trygga familjer

  Människor utvecklas, mognar och mår bäst i små grupper. I den lilla gemenskap som en familj utgör får familjemedlemmarna möjlighet att ge och möta kärlek, omtanke och förståelse, men också ställas inför krav och ta ansvar. På det sättet an-knyter familjen till människans djupaste behov, behovet att bli sedd och inte vara utbytbar.

  I mötet med andra människor formas vi och utvecklas som personer. Trygga familjer och andra nära gemenskaper är därför en förutsättning för ett väl fungerande samhälle.

  I familjen kan barnet få en villkorslös, men inte kravlös, kärlek. Ingen familj är den andra sig lik. Familjen och andra nära gemenskaper ska själva ha makten att utforma den egna vardagen. Det offentligas uppgift är att ge stöd i detta. Det finns tillfällen då familjen inte är den trygga plats den borde vara. Då måste det offentliga ta ansvar, inte minst för barnens skull.

  Idag ser vi hur många politiker vill styra och lägga sig i hur familjer väljer att utforma sin vardag. Allt fler har svårt att få livspusslet att gå ihop. Stress, tidsbrist och känslan av otillräcklighet är något som många känner igen. Politikens uppgift är att skapa förutsättningar för att familjer ska få en fungerande vardag.

  VÅRA FÖRSLAG 2022-2026

  • Föräldraförsäkringen ska vara flexibel. KD säger nej till kvotering och vill ha fritt uttag av föräldradagar i tre år.
  • Förtroendevalda och personal i kommunen ska utbildas i hur Barnkonventionen ska beaktas och tillämpas.
  • Familjecentraler är en viktig förebyggande och trygghetsskapande mötesplats som ska fortsätta finnas och utvecklas i både Köping och Kolsva.
  • Föräldrastödsprogram ska utvecklas och erbjudas föräldrar och blivande föräldrar.
  • Familjer i kris ska få professionellt stöd. En familjerådgivningscheck ska erbjudas där det går att välja bland olika familjerådgivare, exempelvis genom Lagen om valfrihetssystem (LOV).