• Personal inom äldreomsorgen måste förstå och tala svenska – KD vill skärpa kraven

  Personal inom äldreomsorgen måste förstå och tala svenska – KD vill skärpa kraven!

  Som politiker får vi ofta höra att personal inom hemtjänsten och på äldreboende har dåliga kunskaper i svenska språket. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har också uppmärksammat problemet. Bristfälliga språkkunskaper leder till missförstånd med risk för vårdskador, problem vid dokumentation och svårighet att kommunicera med de hjälpbehövande. I omsorgen av demenssjuka personer har språkförståelsen särskilt stor betydelse.

  Fler än  hälften av alla anställda inom äldreomsorgen är utlandsfödda. De nyanlända har mycket olika utbildningsbakgrund och därmed också olika behov av vuxenutbildning. Alla har rätt till SFI (Svenska för invandrare) men många genomgår utbildningen utan att nå tillfredställande resultat. Det är därför viktigt att arbetsgivarna, såväl kommunala som privata, vid anställning av personal kontrollerar språkkunskaperna.

  Lidingö kommun uppmärksammade problemet tidigt och var redan 2013 med i det första projektet, SpråkSam, som Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum drev. Utifrån de erfarenheter projektet gav har språkutbildningen för redan anställda förbättrats och man ställer nu också krav på kunskaper i svenska språket vid nyanställning.

  Vid kommande upphandling av hemtjänst och vård- och omsorgsboende vill KD skärpa språkkraven. Av underlaget bör framgå att samtlig personal skauppnå förmågan att förstå, tala, läsa och skriva svenska i enlighet med Socialstyrelsens allmänna råd. Det innebär godkänd kurs i det gymnasiegemensamma ämnet svenska eller svenska som andraspråk i vård- och omsorgsprogrammet eller genom annan motsvarande utbildning.

  För anställd personal som behöver utveckla sina språkkunskaper ska leverantören upprätta åtgärdsplan och särskilt stöd.

  Med de åtgärderna hoppas KD att språkproblemen ska minska. Den utlandsfödda personal som arbetar hos oss inom äldreomsorgen gör en ovärderlig insats. De ska liksom övrig personal inom äldreomsorgen ges det stöd och den vidareutbildning de har rätt till.

  KD går till val på att stärka äldreomsorgen. Bemanningen vid våra särskilda boenden måste utökas med fler välutbildade undersköterskor. Arbetsmiljön måste förbättras och fler undersköterskor ska erbjudas fast anställning. Kontinuiteten inom hemtjänsten måste samtidigt bli bättre. Alla omsorgstagare ska ha en egen kontaktperson och ingen ska behöva möta fler än 8 olika personal under en två-veckorsperiod.

  Carl-Johan Schiller och Bo Brismar
  KD, Toppkandidater till kommunfullmäktige