• Återremissyrkande i ärende avseende tiggeriförbud i Örkelljunga kommun

  Återremissyrkande i ärende avseende tiggeriförbud i Örkelljunga kommun

  Vi yrkar att ärendet återremitteras med anledning av att ärendet inte är tillräckligt utrett beträffande förbudets fysiska plats.

  Vi hänvisar till HFD dom (Mål 2149-18). Domen baseras på ordningslagen, 1993:1617, som syftar att trygga ordningen och säkerheten på offentliga platser. Med offentlig plats avses bl. a gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål. 1 kap. 2 § i ordningslagen definieras vad som är offentlig plats.
  Om motionen skulle bifallas innebär det att Örkelljunga kommun inför tiggeriförbud på kvartersmark som vi inte har rådighet över. Det skulle också innebära att vi lägger onödigt tvång på allmänheten och inskränker den enskildes frihet, vilket inte är tillåtet enligt 3 kap. 12 § ordningslagen.
  Polismyndigheten Syd har i sin rättstillämpning från 2018-12-21 kommit fram till att det är ordningslagen som skall användas för att beivra överträdelser mot tiggeriförbud, 3 kap. 22 § ordningslagen.
  Kristdemokraterna