• Digital elevhälsa

  Digital elevhälsa Kristdemokraterna i Örkelljunga lämnade för några veckor sedan (september 2023) in ett initiativ i utbildningsnämnden om att införa en digital elevhälsa. Många barn och unga idag lider av psykisk ohälsa och vår kommun är tyvärr inte undantaget denna dystra trend. Vi måste se till att hjälpen finns lättillgänglig för den som drabbas. För att möta dessa problem måste vi finnas på platser som är naturliga kontaktpunkter för de unga som mår dåligt. En digital elevhälsa ka...
 • Aktiviteter för barn och unga med motorintresse

  Äntligen! På initiativ av KD kommer Örkelljunga kommun nu börja arbeta för att erbjuda aktiviteter för barn och unga med motorintresse! På fullmäktigesammanträdet i måndags (30/10-23) beslutade fullmäktige att bifalla motionen om att kommunen ska börja arbeta för att erbjuda målgruppsanpassade aktiviteter till motorintresserade barn och unga. Ett projekt kommer att startas och pengar avsätts för projektets genomförande. Vi anser att det nu är av yttersta vikt att ungdomarna involveras och ...
 • Avgiftsbelägga boendestöd

  På fullmäktigesammanträdet den 25 september beslutade Samstyret i Örkelljunga om att införa en avgift för boendestöd. Vi i Kristdemokraterna tror inte att ett beslut om att avgiftsbelägga boendestöd kommer falla väl ut, varken för de människor som beslutet berör eller för Örkelljunga på längre sikt. Det framgår av utredningen från förvaltningen att insatsen har ett tydligt fokus på att den enskilde ska utvecklas och att dennes självständighet ökar utifrån den enskildes förutsättningar. M...
 • Bevara Solgården i Skånes Fagerhult

  Bevara Solgården!

  Solgården I Skånes Fagerhult har under senare år använts av en rad verksamheter inom äldrevården  eftersom Södergården I Örkelljunga renoverats. Nu diskuteras Solgårdens framtid bland politiker och tjänstemän I Örkelljunga.

  För Kristdemokraterna är detta en fråga som rör mycket mer än hur äldreomsorgen I ko...

 • Motion om solgården

  Örkelljunga 2021-04-13  

  Påbörja arbetet med att iordningställa Solgården i Skånes Fagerhult till ett modernt och funktionellt särskilt boende.

  Alliansen lade gemensamt ett initiativ i kommunstyrelsen hösten 2019 om att uppdra åt fastighetsenheten att planera för utveckling av Solgården i Skånes Fagerhult samt Tallgården i Örkelljunga.

  I samma initiativ ville man från alliansens sida komma igång m...

 • Motion mot droganvändning på kommunens skolor

  Droganvändning leder förutom till direkt skada på inblandade personer även ökad kringliggande brottslighet i jakt efter kapital

  Av undersökning men även av egen kommunikation med personer från Örkelljunga kommuns skolor ser vi ett stort problem med droganvändning och droglangning bland elever främst på Örkelljunga gymnasieskola och Kungsskolan. Detta är ytterst beklagligt och något vi anser måste bekämpas i största möjliga mån.

  Vi måste tydligt markera att droganvändning och spr...

 • Motion om utveckling i grundskolan

   

  Vi har i Örkelljunga en utveckling i grundskolan som ej är önskvärd som vi måste komma till ordning med. Vi har en trångboddhet i flertalet skolor i centralorten och önskar därav utreda alternativ inkluderande befintliga lokaler på UC för nyttjande på grundskolan. Studerar vi problematiken bakåt i tiden ser vi tydliga tecken på att övergång mellan klass 6 till 7 också varit en övergång till högre elevfrånvaro, sämre resultat och sämre mående hos eleverna. Vi behöver en omstruktu...