• En levande landsbygd

  En levande landsbygd är viktigt för oss i KD. Ett välfungerande vägnät är en del i detta. För att stärka landsbygdens fortsatta utveckling vill vi att kommunen ska öka den nuvarande nivån på driftsbidragen till de enskilda vägarna. Åtgärder för löpande drift måste kunna utföras, i synnerhet flickning, vårens grusning och dammbindning samt minst en hyvling per år för att behålla vägens form. Utöver detta behövs det även vinterväghållning. Genom driftsbidraget skapar kommunen förutsättningar fö...
 • Trygga familjer ger trygga barn

  Familjens roll i samhället är oumbärlig. Trygga familjer ger trygga barn och föräldrarnas betydelse för sina barns uppväxt kan inte nog understrykas. Politiken måste därför ge förutsättningar för att stärka föräldraskapet och lyfta ansvaret som följer med det. Idag (11/11-23) tar Kristdemokraterna på rikstinget beslut om framtidens familjepolitik. Det är 88 förslag för mer frihet och bättre stöd för Sveriges familjer. Bland annat föreslår vi: Utbyggd föräldraförsäkring Dagens 13 månaders...
 • Interpellation om borttagandet av arbetsanskaffare

  Interpellation till socialnämndens ordförande Stefan Svensson om borttagandet av tjänsten arbetsanskaffare.

  Ett tjugotal personer med varierande funktionsnedsättningar har haft arbete ute i samhället, i föreningar, kyrkor och företag. Det har kallats för utlokaliserad verksamhet. Sedan 1998 har vi haft en särskild anställd för ändamålet. Nu bryts kontinuiteten när arbetsuppgifterna delas upp på flera.

  Målgruppen är i stort behov att ha kontinuitet för att känna trygghet,...

 • Krav på vaccination mot Covid-19 vid nyanställningar

  Krav på vaccination mot Covid-19 vid nyanställningar Kristdemokraterna i Örkelljunga vill införa krav på vaccination mot Covid-19 vid nyanställningar inom kommunal vård- och äldreomsorg för att skydda våra vårdtagare. Vi har ett ansvar gentemot våra äldre och andra vårdtagare som vårdas inom äldreomsorgen och på våra kommunala vårdinrättningar. De människor som vårdas har inte möjlighet att bestämma vem det är som ska vårda dem. Våra vårdtagare tillhör även gruppen av människor som lö...
 • Solgården i Skånes Fagerhult

  Solgården i Skånes Fagerhult På initiativ av KD Örkelljunga kommer Solgården i Skånes Fagerhult på sikt iordningställas till ett modernt och funktionellt särskilt boende. Vi Kristdemokrater vill verka för en levande landsbygd och skapa trygghet för våra äldre. Därför anser vi att det är viktigt för kommunen att på sikt etablera ett kommunalt äldreboende i Skånes Fagerhult. Vi tror att en ökad tillgänglighet i form av ett särskilt boende kan öka tryggheten för de äldre som önskar bo i Skån...
 • Motion om solgården

  Örkelljunga 2021-04-13  

  Påbörja arbetet med att iordningställa Solgården i Skånes Fagerhult till ett modernt och funktionellt särskilt boende.

  Alliansen lade gemensamt ett initiativ i kommunstyrelsen hösten 2019 om att uppdra åt fastighetsenheten att planera för utveckling av Solgården i Skånes Fagerhult samt Tallgården i Örkelljunga.

  I samma initiativ ville man från alliansens sida komma igång m...

 • Initiativ till utredning om grundskolan i Örkelljunga

  Örkelljunga 2020-12-03

  INITIATIV

  Vi behöver en omstrukturering i skolan…

  Vi har i Örkelljunga en utveckling av grundskolan som ej är önskvärd som vi måste komma till ordning med. Vi har en trångboddhet i flertalet skolor i centralort och önskar därav utreda alternativ inkluderande befintliga lokaler på UC för nyttjande i grundskolan. Studerar vi problematik bakåt i tiden ser vi tydliga tecken på att övergång mellan klass 6 till 7 också varit en övergång till högre e...

 • Utred parkbänksproblematiken i Örkelljunga centrum

   

  Motion till Kommunfullmäktige

  Utred parkbänksproblematiken i Örkelljunga centrum

  Flera personer har hört av sig med anledning av att man känner obehag över att passera centrum, eftersom bänkarna allt som oftast är upptagna av personer som öppet konsumerar alkohol och droger. Den uppmärksamme har också kunnat iaktta att gruppen har blivit större och att yngre personer har slutit sig till gruppen. Vid lokala Brottsförebyggande rådets senaste sammanträde noterades det att et...

 • Iniativ i Utbildningsnämnden om Filter

  Örkelljunga, 2019-03-07

  INITIATIV

  Som vi fått veta så är idag Örkelljunga kommuns skolors datornätverk utan filter för våld, porr och annat material som kan ses som tillhörande vuxenvärlden eller i vissa fall inte borde tillhöra någon värld.

  Att ge barn datorer att fritt förfoga över och uppmuntra till att söka kunskap på i ett ofiltrerat datornätverk och tro att små barn är utvecklade nog att kunna filtrera bort osunt material som kan komma att dyka upp på deras skärmar ...

 • Verka aktivt för att Folktandvården ska återetableras i Örkelljunga

  Till kristdemokraternas regiongrupp i Skåne.

  Vi vill att kristdemokraternas regiongrupp i Skåne aktivt verkar för att folktandvården återigen återetableras i Örkelljunga kommun.

  För några år sedan beslutade den dåvarande majoriteten – femklövern att lägga ner ett antal kliniker i Skåne, däribland folktandvården i Örkelljunga.

  Den dåvarande tandvårdsnämnden gav löftet att kliniken skulle ersätt...

 • Stoppa spelreklamen

  Motion till kristdemokraternas riksting

  Stoppa spelreklamen

  Vi översköljs av spelreklam i dagens medier. Spelreklamen får oss att spela mer eller att börja spela. Det har visat sig att många människor som spelar också utvecklar ett spelberoende. Familjers ekonomi raseras. Spelberoendet försätter människor i social nödsituation. Studier visar också på att spelberoende ökar risken för självmord. Spelmarknaden lever på att folk spelar, och många spelare skuldsätter sig genom att bl...

 • Ambulanssjukvården i Örkelljunga

   

  Till kristdemokraternas regiongrupp i Skåne.

  Ambulanssjukvården i Örkelljunga

  Vi vill uppmärksamma kristdemokraternas regiongrupp på att insatstiden för ambulanssjukvården är alldeles för lång i Örkelljunga kommun. För närvarande har vi längsta mediantiden i Skåne till ambulansen anländer. Så har situationen varit i många år. Detta drabbar medborgarna i Örkelljunga kommun, vilket skapar otrygghet inte minst bland boende på landsbygden, där insatstiden blir alltför ...