• Avgiftsbelägga boendestöd

  På fullmäktigesammanträdet den 25 september beslutade Samstyret i Örkelljunga om att införa en avgift för boendestöd. Vi i Kristdemokraterna tror inte att ett beslut om att avgiftsbelägga boendestöd kommer falla väl ut, varken för de människor som beslutet berör eller för Örkelljunga på längre sikt.
  Det framgår av utredningen från förvaltningen att insatsen har ett tydligt fokus på att den enskilde ska utvecklas och att dennes självständighet ökar utifrån den enskildes förutsättningar. Målet är att den enskilde ska delta självständigt i samhällslivet och att stödet successivt minskas. Boendestöd kan även förbereda för att den enskilde ska gå vidare till sysselsättning av något slag.
  Det föreligger en överhängande risk för att det skapar oförutsedda utgifter för kommunen längre fram om personerna vars förutsättningar gör skäl för boendestöd väljer att inte ta del av stödinsatsen för att det kostar pengar. Rådande ekonomiska klimat ökar risken för att hjälpen väljs bort.
  Helena Westman för Kristdemokraterna påpekade i sitt anförande att utredningen från socialförvaltningen saknade en ordentlig barnkonsekvensanalys. Det som förvaltningen tagit fram som en konsekvens för barn var att stödet endast beviljas till vuxna över 18 år.
  Det belystes av Helena Westman att det finns en möjlighet att boendestöd beviljas för vuxna i familjer med barn. Boendestödet kan således bli centralt för barnets välmående och barn kan därför allra högsta mån bli påverkade av ett beslut om att införa en avgift för boendestöd, särskilt om de vuxna i familjen väljer bort hjälpen då de inte har råd.
  Barnkonventionen ställer krav på att en barnkonsekvensanalys ska göras vid myndighetsbeslut. Vi anser att den analys som gjorts i detta underlag är undermålig.
  Trots detta valde Samstyret att återigen forcera igenom ett besparingsbeslut som påverkar dem i samhället som behöver vår hjälp, en hjälp som numera kommer kosta.