• Resurscentrum behövs mot hedersförtryck

  Debattartikel i Katrineholms-Kuriren
  Efter förslag från Kristdemokraterna har landstinget beslutat att utreda förutsättningarna att inrätta ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck. Det hedersrelaterade våldet och förtrycket är i dag ett omfattande samhällsproblem. Det visar sig bland annat genom att 70 000 barn och unga i Sverige är rädda att bli gifta mot sin vilja.

  Att landstinget nu fördjupar sitt arbete i dessa frågor är därför av stor betydelse. Det handlar om att stå upp för de flickor och pojkar som i dag får sina liv begränsade och som inte får göra egna självständiga val.

  I Sverige uppmärksammades hedersrelaterad brottslighet på allvar först i början av 2000-talet. Det finns därför mindre erfarenhet att arbeta med dessa frågor än med våldsutsatta kvinnor generellt. För att drabbade ska få rätt stöd behövs en kraftsamling och ett starkare samarbete mellan myndigheter, kommuner, landsting och olika aktörer.

  I Stockholms län finns ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, Origo, sedan början av 2013. Polis, barnmorska och kuratorer finns under ett tak och i arbetsgruppen talas svenska, engelska, turkiska, kurdiska, assyriska och arabiska. Verksamheten finansieras av landstinget, Polismyndigheten och kommunerna.

  Även i Sörmland finns det många utsatta som behöver rådgivning och stöd. Med ett resurscentrum skapar vi ökade möjligheter för utsatta barn och unga att tala fritt och vara sig själva. Teamet ska även fungera som ett stöd för yrkesverksamma som möter dessa barn och unga i sitt arbete. Det behövs ökad kunskap för att kunna förebygga och förhindra hedersrelaterat våld och förtryck.

  Målet är att drabbade ska få den hjälp som de har rätt till. Alla barn och unga har rätt att forma sitt liv, bestämma över sin egen kropp, leva med vem man vill, och till ett liv fritt från hot, våld och förtryck. Mänskliga fri- och rättigheter gäller för alla och alltid.

  Marie-Louise Forslund Mustaniemi
  Gruppledare för Kristdemokraterna i landstinget

  Östen Eriksson
  Ledamot för Kristdemokraterna i landstinget

  Anna Jernemalm
  Ledamot för Kristdemokraterna i landstinget