• Vård när själen blir sjuk

  SJUKVÅRDEN SKA BRY SIG OM BÅDE FYSISKA OCH PSYKISKA ÅKOMMOR

  En människa är så mycket mer än sin fysiska kropp. Ibland blir själen sjuk och behöver vård. Men fortfarande står tabun, skam och skuld i vägen för att människor ska få den vård som krävs, och i tid.

  Sjukvårdens uppgift måste vara att se hela människan, inte bara de fysiska åkommorna. Vården måste bli bättre på att förebygga såväl psykisk som fysisk ohälsa.

  Många drabbas någon gång i livet av psykisk ohälsa. Andelen personer som lider av allvarlig psykisk sjukdom tycks inte ha ökat under senare år. Däremot har andelen personer som upplever psykiska besvär ökat. Det handlar framför allt om flickor i tonåren och unga vuxna.

  Cirka 50 000 personer i Sverige har en schizofrenidiagnos och cirka 1-2 procent har en personlighetsstörning.

  Studier visar att depression är vanligt. Upp till 40-50 procent av kvinnorna och cirka 30 procent av männen i Sverige har någon gång under livet drabbats av depression som kräver behandling.

  Många människor har inte fått, och får inte, den psykiatriska vård som de behöver. Staten, kommuner och landsting har ett gemensamt ansvar för att komma till rätta med bristerna.

  Satsningar på psykiatrisk vård och omsorg ska vara prioriterat inom hälso- och sjukvården. Arbetet ska präglas av tillgänglighet och flexibilitet utifrån den enskilda patientens behov. Såväl akut sjuka som kroniskt sjuka patienter ska utifrån sina behov beredas plats inom slutenvård alternativt öppenvård, och inom närsjukvården.

  Den växande psykiska ohälsan bland barn och unga är ett av vår tids största samhällsproblem. Den psykiska ohälsan har ökat trycket på Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. I Sörmland är trycket på mottagningarna extra högt och personalen har en pressad arbetssituation. 8

  Vi vill:

  • Utveckla vården vid beroende av alkohol, droger och läkemedel
  • Att Barn- och ungdomshälsa ska finnas i hela länet
  • Att stöd och utbildning erbjuds alla småbarnsföräldrar
  • Utveckla Elevhälsan i länet tillsammans med kommunerna
  • Att det ska finnas samtalsmottagningar för unga vuxna
  • Möjlighet till självinskrivning på psykiatrisk avdelning för patienter i psykiatrin