• Sjukhusvården måste förstatligas

  En av de viktigaste principerna för svensk hälso- och sjukvård är att befolkningen ska få vård på lika villkor. Trots det visar data från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, på oförsvarliga skillnader mellan olika landsting när det gäller medicinska resultat, tillgänglighet, följsamhet till nationella riktlinjer, läkemedelsanvändning, bemötande med mera. 3

  Fakta visar att vården i Sverige inte är jämlik. I stället skiljer den sig åt beroende på var i landet man bor. Samtidigt finns det även stora skillnader inom landstingen – vilket är tecken på ineffektivitet.

  Naturligtvis kan skillnader mellan landstingen vara positiva och driva på utvecklingen inom många områden. Men att medicinsk kvalitet och medicinska resultat skiljer sig så stort åt är inte rimligt när det gäller stora folksjukdomar.

  Den snabba medicinska utvecklingen gör att behovet av specialisering ökar. Det innebär att resurser och kompetens behöver koncentreras. Varje enskilt landsting kan inte driva en sådan utveckling.

  Kristdemokraterna vill att staten tar över ansvaret för all sjukvård. Oavsett var i landet du bor ska du ha tillgång till högkvalitativ vård inom rimlig tid. Effekterna för patienter, stat och nuvarande huvudmän måste belysas. Vården ska vara patientfokuserad, effektivare, rättvis, jämlik och jämställd.

  Vi vill:

  • Skrota landstingen – staten ska vara huvudman för all sjukvård
  • Att sjukvården ska vara jämlik över hela landet