• Kommunen är större än staden

  Motion till kommunfullmäktige

   

  Jönköpings kommun är större än staden. Jönköping är en stor kommun med en fantastisk variation och starka lokala identiteter i form av levande tätorter, samhällen och landsbygd.

  Vår ambition är att tillväxt och utveckling ska ske i hela kommunen, inte enbart genom förtätning av de centrala delarna av Jönköping. Vi vill tillskapa fler villatomter, säkerställa service och mark för etablering av olika verksamheter, stimulera lokala näringar och göra det möjligt att både ha familjeliv och arbetsliv i kommunens olika delar.

  En stor grupp av kommunens medarbetare bor på annan ort och pendlar in till Jönköping och Huskvarna. En pendling som till del sannolikt är onödig.

  Det har under en längre tid bedrivits ett arbete för att bedöma hur kommunen framtida behov av förvaltningslokaler kan tillgodoses. Och detta med lokaler placerade i den centrala stadskärnan. Vi tror dock att det är fel väg att gå. Vi borde istället vända på perspektivet och se de fördelar som följer av att framtida förvaltningslokaler istället placeras utanför den centrala stadskärnan.

  Vi vill med denna motion därför föreslå att Tekniska nämnden i samverkan med andra relevanta nämnder undersöker möjligheten att skapa förvaltningslokaler i Bankeryd, Taberg och Kaxholmen. Tre förvaltningsmässiga ”hubbar” där administrativ personal kan jobba del av arbetsveckan istället för att pendla in till förvaltningslokaler i Jönköping och Huskvarna. Hubbarna skulle i vårt förslag ersätta byggandet av en ny förvaltningsbyggnad i Jönköping. Hubbarna kan utformas som kontorslokaler där medarbetarna inte har fasta arbetsplatser utan där varje kontorsarbetsplats kan användas av olika medarbetare under veckan.

   

  Alla medarbetare har givetvis inte arbetsuppgifter som kan utföras varsomhelst rent geografiskt men antalet administrativa tjänster är tillräckligt stort för att skapa underlag för hubbar. Vi är också medvetna om att alla inte pendlar in till staden för arbete utan att en del medarbetare arbetar på den ort där de är bosatta.

  Pandemin har ytterligare stärkt vår uppfattning om att en betydlig mindre del av vår förvaltningsorganisation behöver koncentreras till den centrala staden. Den digitala tekniken öppnar för nya perspektiv och nya arbetssätt. Och det fungerar.

  En sannolik effekt av pandemin är att en del av våra medarbetare kommer fortsätta att sköta en del av sitt arbete från hemmet. Samtidigt längtar många tillbaka till ett normalläge där man på nytt kan få möta sina kollegor på arbetsplatsen och återfå en arbetsgemenskap.

  Men framtidens modell är sannolikt inte antingen eller utan snarare en kombination. Man arbetar på sin ordinarie arbetsplats de flesta av veckans dagar men då uppgifterna så medger så kan arbetet ske hemifrån någon dag per vecka.

  Att förlägga kommunala arbetsplatser utanför den centrala staden bedömer vi skulle ge en mängd fördelar. Att etablera fler kommunala arbetsplatser i Bankeryd, Taberg och Kaxholmen skulle öka underlaget för kommersiell service på orterna och i närområdet.

  Genom att flytta ut arbetsplatser från Jönköping/Huskvarna kan trafikmängden in till städerna minska i rusningstid och därmed minska trängseln. För en inte föraktfull del av medarbetarna kan hubbarna minska längden på arbetsresorna då man får närmare till sina arbetsplatser. Sålunda skulle det finnas en god klimatnytta av förslaget.

  När arbetsplatserna kommer närmare hemmet och tiderna för resor till och från arbetet minskar i tid så bidrar det i någon mån också till ökad livskvalité då kortare resor i sin förlängning kan öka den fria tiden.

  Med de kommunala arbetsplatserna bättre geografiskt spridda så ökar också attraktiviteten att bosatta sig längre från den centrala stadskärnan. Vi vill att hela kommunen ska leva och öka möjligheterna att välja olika boendemiljöer.

  En mer mångfacetterad lokalkapacitet kan sannolikt göra det enklare för fler att åka kollektivt och öka resandeunderlaget på enskilda kollektivtrafiklinjer.

  Hubbarna skulle göra den kommunala verksamheten mer närvarande på fler platser i kommunen. Eventuellt kan de förses med en reception som kan utgöra någon form av basala medborgarkontor där man kan få hjälp med enklare ärenden. Hubbarna bör rimligtvis vara utrustade med utrymmen för möten, utrymmen som till del bör kunna disponeras av det lokala föreningslivet efter kontorstid.

  Det är sannolikt att etablering av förvaltningslokaler utanför istället för i den centrala staden kan göras till en lägre kostnad med hänsyn till markpriser. Förslaget bör därför även ur ekonomisk synvinkel vara intressant.

  Vi tror sammantaget att det är önskvärt med ett perspektivskifte. Kommunen är större än staden. Och dess utveckling främjas om vi skapar förutsättningar för fler att bo och arbeta utanför densamma.

   

  Förslag till kommunfullmäktiges beslut:

  Ge Tekniska nämnden i uppdrag att i samverka med andra relevanta nämnder ta fram ett förslag på tillskapandet av tre lokala förvaltningshubbar i enlighet med motionens intentioner

   

  Jönköping 2021-04-14

   

   

  Andreas Sturesson                                    Peter Jutterström

  Kommunalråd (KD)                                 Kommunalråd (M)

   

   

   

  Cecilia Hjort Attefall                               Bengt Regné

  Gruppledare (KD)                                   Gruppledare (M)