• Riv upp arenabeslutet – utveckla Stadsparksvallen

  Riv upp arenabeslutet – utveckla Stadsparksvallen

  Motion till kommunfullmäktige

  Det har nu snart gått nio månader sedan kommunfullmäktige beslutade att kommunen ska bygga en fotbollsarena på Jordbron. Beslutet var och är ekonomiskt orimligt och oansvarigt! Investeringsutgiften för projektet beräknas till minst 548 miljoner kronor. Driftskostnaden till knappt 32 miljoner kronor per år efter det att hyresintäkter räknats in. Vår bedömning är dock att kostnaden kommer att bli än högre.

  Kristdemokraterna har hela tiden varit emot Jordbroprojektet och inget nytt har sedan beslutet fattades framkommit som har fått oss att ändra uppfattning. Det enda rimliga borde vara att utveckla den arena vi redan har. Stadsparksvallen är klassisk fotbollsmark, landets vackrast belägna arena och en uppgradering till allsvensk standard skulle kunna ske till bråkdelen av kostnaden för en ny arena på Jordbron.

  Välfärden står inför stora utmaningar de kommande åren. Många nya förskolor och skolor måste i närtid byggas för att klara av det kraftigt ökade barnantalet och då antalet äldre inom några år snabbt blir många fler kommer äldreomsorgen behöva ordentliga resurstillskott. Det finns således gott om utmaningar som vi måste hantera för att klara morgondagens välfärd. En välfärd som vi inte är beredda att göra avkall på. Att då samtidigt lägga över en halv miljard kronor på ett arenaprojekt är inte rimligt.

  För att få perspektiv på 548 miljoner kronor så kan nämnas att snittet för investeringar i lekparker den kommande femårsperioden är cirka 7,5 miljoner kronor per år. Arenaprojektet motsvarar därmed över 70 års lekplatsinvesteringar. Eller för den som så vill, bort mot 20 nya förskolor.

  Idrottsrörelsen är stark i vår kommun och vi ska självklart ge den möjligheter att växa och utvecklas. För fotbollen krävs att vi både skapar förutsättningar för breddidrotten och för allsvenskt spel. Samtidigt måste satsningar på fotbollen ske på ett balanserat sätt så att även andra idrotters behov kan tillgodoses. Arenaprojektet på Jordbron kommer dock sannolikt slå ut många andra idrottsinvesteringar för lång tid framöver.

  Satsningar på idrotten handlar inte bara om arena- och anläggningsfrågor utan också hur vi skapar förutsättningar för den verksamhet som föreningarna bedriver. För att även i detta avseende ge perspektiv på vilka betydande kostnader som en ny arena medför så kan nämnas att den beräknade driftskostnaden för arenaprojektet beräknas bli högre än det belopp kommunen varje år betalar ut i föreningsbidrag till idrottsföreningar. Och man måste fråga sig om vi inte riskerar att bygga en arena som är så dyr i drift att få föreningar har råd att nyttja den.

  För en kommun kan nya kostnader i huvudsak hanteras på två sätt. Antingen så ökar man intäkterna genom en skattehöjning eller så minskar man utgifterna genom att spara in på något. Begränsade kostnadsökningar kan man klara av genom att skatteunderlaget ökar men en investering av den här storleken kräver en skattehöjning eller besparingar.

  Det har funnits förhoppningar om att externa aktörer kan bidra till arenaprojektets finansiering. Hittills har ingen aktör trätt fram som är beredd att bekosta arenaprojektet. Kvar står kommunen med hela kostnaden. Dessutom är kommunfullmäktigebeslutet formulerat så att det inte finns något formellt tak för hur dyr investeringen får bli. Projektet förutsätter inte heller extern finansiering för att få genomföras.

  Självklart ska möjligheten till sponsring fortsatt hållas öppen men det är naivt att tro att någon annan än kommunen i slutänden kommer att stå för merparten av kostnaden för den nya arenan. Det finns oss veterligen ingen svensk fotbollsarena som går med överskott. Däremot är det inte särskilt svårt att hitta arenor som går med underskott.

  Vi kristdemokrater vill möjliggöra för fortsatt allsvenskt spel i Jönköping. Men vi har också ett ansvar att förvalta skattemedlen på allra bästa sätt. Mot bakgrund av detta förordar vi att nuvarande arena i Stadsparken utvecklas till allsvensk standard. Beräkningar gjorda 2014 bedömde att kostnaden för detta var omkring 60 miljoner kronor. Sedan dess har det gått några år och byggpriserna har sannolikt ökat något. Vi tycker också att man kan tänka sig att ha en något högre ambitionsnivå än den som låg till grund för kalkylen 2014. Detta för att få en bättre helhetslösning.

  Vi bedömer att man för 100-120 miljoner kronor kan få en utmärkt arena som uppfyller samtliga arenakrav och det utan att det i någon större utsträckning påverkar Stadsparken som park negativt. Som jämförelse kan nämnas att Falkenberg härom året byggde en helt ny arena med en budget på 140 mnkr. Mot bakgrund av detta föreslår vi att arenabeslutet från januari rivs upp och att ett arbete påbörjas med att planlägga och projektera för en utveckling av Stadsparksvallen till allsvensk klass.

  Arbetet bör inledas omgående för att möjliggöra för fortsatt dispens. Inför och under projekteringen ska en nära dialog föras med fotbollen i stort och inte minst med J-Södra som bedöms vara den förening som blir arenans främsta hyresgäst.

  Utgångspunkten för projekteringen ska vara att arenan ska vara ändamålsenlig och uppnå Fotbollsförbundets krav för allsvenskt spel, att investeringen ska vara så kostnadseffektiv som möjligt samt att ingreppen i stadsparken ska vara begränsade.

  I den lokala arenadebatten har det felaktigt påståtts att det inte skulle vara möjligt att utveckla befintlig arena till allsvensk klass. Utredningen från 2014 visar att endast ett begränsat antal skyddsvärda träd skulle beröras av byggnationen. Vidare har det hävdats att det krävs stora investeringar i trafiklösningar och parkeringsplatser för fortsatt allsvenskt spel på Stadsparksvallen. Även detta är fel. De två första allsvenska säsongerna har visat att trafik- och parkeringsfrågan är hanterbar. Vi menar dock att en förstärkning av kollektivtrafiken under matchdagar är önskvärd. Det kan också vara värt att nämna att kollektivt åkande, gång och cykel måste vara det huvudsakliga färdsättet även om Jordbroprojektet genomförs då det i anslutning till denna arena inte kommer att finnas en parkeringskapacitet som kan möta alla de som önskar ta bil till matcherna.

  En del av de som varit kritiska till Stadsparksvallsalternativet har hävdat att det finns risk att en utveckling av arenan kan komma att överklagas. Och det är sant. Men den risken finns alldeles oavsett vart i kommunen arenan placeras.

  Arenaprojektet på Jordbron är en av Jönköpings kommuns största investeringar i modern tid. Det är dock vår fasta övertygelse att en klar majoritet av kommunens invånare är emot projektet. Vi anser inte att det är rimligt att investering av den här magnituden genomförs om den saknar folkligt stöd. Arenabeslutet bör därför rivas upp.

  Då arenaprojektet varje dag innebär nya kostnader för kommunen i form av konsultarvoden etc. är det önskvärt att denna motion behandlas skyndsamt.

  Kristdemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta

  Att riva upp beslut Kf 2017-01-26 § 10.

  Att ge stadsbyggnadsnämnden i uppgift att påbörja detaljplanearbete i syfte att utveckla Stadsparksvallen till allsvensk standard.

  Att ge kommunstyrelsen i uppgift att i samverkan med tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden projektera en utveckling av  Stadsparksvallen till allsvensk standard.

   

  För den kristdemokratiska kommunfullmäktigegruppen

  Jönköping den 8 november 2017

  Andreas Sturesson – Kommunalråd           

  Simon Rundqvist – Gruppledare        

  Margaretha Strömberg – Biträdande gruppledare