• Kristdemokraterna presenterar satsning på fler poliser till Jönköping och stärkt föräldrastöd.

  112 nya poliser till Jönköping

  Sveriges polistäthet är bland EU:s lägsta. Snittet i unionen ligger på 300 poliser per 100 000 invånare, medan Sverige endast har omkring 220 poliser per 100 000 invånare. Kristdemokraterna vill förändra detta. Sverige ska ha en polistäthet på, minst, EU-nivå. Därför vill vi 30 000 poliser till 2030. Det innebär 8 000 fler poliser jämfört med idag.

  Otryggheten i Jönköpings kommun har ökat de senaste åren. För bara två veckor sedan sköts en man i Öxnehaga i Huskvarna. Samtidigt som polis och rättsväsende ska klara av att bekämpa det grova våldet, krävs uthålligt arbete för att bekämpa brott och ordningsstörningar för att stärka tryggheten lokalt. KD vill stärka arbetet i Jönköping genom att öka polisiära närvaron för snabbare insatstider, ökad synlighet och stärkt förebyggande arbete.

  Kristdemokraternas polissatsning skulle kunna innebära att Jönköping får 112 nya poliser. Satsningen rymmer även 10 poliser till Habo och 6 poliser till Mullsjö, om tjänsterna fördelas jämnt över befolkningen.

  Tre miljoner kronor till förstärkta föräldrastödsprogram i Jönköping

  Alla kommuner ska ha föräldrastödsprogram. Det är evidensbaserade program som hjälper föräldrar att hantera barn som riskerar att hamna i missbruk, kriminalitet eller psykisk ohälsa. De har visat sig mycket effektiva i att tidigt upptäcka och bekämpa sådant utåtagerande beteende. Föräldrar behöver hjälp med barn i nöd.

  Kristdemokraterna presenterar idag en förstärkt satsning på föräldrastödsprogram i Jönköping. Med KD:s riktade statsbidrag till kommuner kommer Jönköping tilldelas närmare 3 miljoner kronor per år. Medlen ska användas för att starta föräldrastödsprogram tidigare och för att genomföra uppsökande arbete för de föräldrar som inte deltar, men där det finns skäl att anta att de är i behov. Att stärka föräldraansvaret och ge föräldrar stöd är den viktigaste förebyggande åtgärden. Trygga familjer bygger ett tryggt Sverige.

  Förebyggande arbete behöver samverka med polisinsatser

  Vi vill inrätta ett centrum för social brottsprevention som ska analysera och förmedla beprövade, effektiva brottsförebyggande metoder, samt utbilda socialsekreterare i att hantera unga som begår eller är i riskzonen för att begå brott och deras föräldrar. Det innebär att kriminella nätverk, parallella samhällssystem och andra destruktiva strukturer upptäcks tidigare. Därmed blir centret ett strategiskt stöd till kommunernas brottsförebyggande arbete, främst det som sker inom socialtjänsten. Centrat ska ha en operativ funktion som vi kallar för nationell social insatsstyrka som kan sättas in i hela landet och stärka upp arbetet.

  Kontakt med socialtjänsten kan vara stigmatiserande för många familjer, vilket kan göra att vissa familjer drar sig från möten med socialtjänsten. Det cirkulerar falsk ryktesspridning kring socialtjänsten som måste bemötas. Men den kan inte ignoreras. Därför behövs fler öppna stödformer som kan minska stigmat kring socialtjänsten.

  KD vill även förändra sekretessreglerna så att skola, socialtjänst och polis kan samverka och dela information betydligt bättre och enklare än idag. Insatserna måste sättas in tidigt för att bryta mönstret.