• Valmanifest 2022

  Kristdemokraterna är ett idé- och värdeorienterat parti vars mål är att i betydande grad påverka samhällsutvecklingen utifrån den kristdemokratiska idétraditionen, uttryckt i partiets principprogram.

  Kristdemokraterna vill verka för ett samhälle där varje person ges förutsättningar att forma sitt eget liv och eftersträva sin fulla potential. Det är inget som görs i ensamhet, vi är alla beroende av gemenskap för att utvecklas som personer.

  Friheten och möjligheten att forma våra egna liv är alltid värd att försvara. Men i en tid som ofta präglas av kortsiktighet och egoism är det värt att påminna om att friheten förutsätter ansvar – för våra egna liv, men också för andras.

  Tillit, sammanhållning och gemensamma värden är vårt samhälles stora dolda tillgångar. Det är tillgångar som inte kan dikteras fram genom politiska beslut. De växer fram och förvaltas i familjer, i möten mellan människor, i föreningslivet, i kyrkor och samfund, på arbetsplatser – ja, där människor möts och tillsammans arbetar för gemensamma mål.

  En utmaning som nu tonar fram är att olika grupper lever sina liv allt mer åtskilda från varandra. Kilar sprängs in i samhällsgemenskapen. Värdegemenskapen hotas och polariseringen riskerar att öka, vilket främjar politiska krafter som ställer grupp mot grupp. Vi tar människors oro inför samhällsutvecklingen på allvar och föreslår reformer som står i relation till problemens omfattning, och sprider på så sätt hopp inför framtiden.

  Vi vill bygga en kommun som håller samman. Där inte grupp ställs mot grupp. För att hålla samman Sverige är det civila samhället oumbärligt. Vi tror på människors kraft. Därför behövs mötesplatser för människor med olika bakgrund och det behövs tid för gemenskap. Det behövs mindre av politisk misstro mot människors, familjers och det civila samhällets egen förmåga.

  Friheten, välståndet och tryggheten i Sverige är oss inte givna av naturen, och kan inte tas för givna. Det bygger på gemensamt arbete, på förkovran, företagsamhet, ansträngning, ansvarstagande, medmänsklighet och förvaltarskap. Att fostra och sörja för omsorgen om den uppväxande generationen är ett långsiktigt arbete för att bygga ett tryggt, välmående och fritt samhälle, även i framtiden.

  Ett gott samhälle byggs inte enbart på arbete. Det behövs också en insikt om de grundläggande värdenas betydelse och om politikens uppdrag att värna liv, hälsa, kunskap, sanning, frihet och en hållbar miljö. Det behövs också tid för relationer och tid för gemenskap. Vi vill verka för ett samhälle som förenar frihet med gemenskap och socialt ansvarstagande. Ett samhälle byggt på en etik och på värderingar som håller över tid – ansvarsfullhet, förvaltarskap, hederlighet, måttfullhet och medmänsklighet.

  Våra viktigaste valfrågor:

  Skola, utbildning och arbetsmarknad

  -Minska barngruppernas storlek i förskolan och öka personaltätheten

  -Kommunens ska se positivt på valfrihet inom gymnasieskolan

  -Inför en elevhälsogaranti

  -Ökade insatser för att minska skolfrånvaron

  -Förbättra villkoren för familjedaghemmen

  -Förstärk arbetsmarknadsinsatserna för få fler i arbete

  -Förstärk resurserna för att möta elever med särskilda behov

  -Tillse att varje skoldag innehåller rörelse och fysisk aktivitet

  -Utveckla studie- och yrkesvägledningen

  Socialtjänst

  -Tillskapa fler äldreboendeplatser och inför en äldreboendegaranti

  -Inför sk helgaktiverare inom funktionshinderomsorgen

  -Öka och utveckla föräldrastödet

  -Inför vårdnära servicetjänster

  -Anställ kontaktpersoner på heltid

  -Bevara Ekhagens gästhem samt tillskapa ytterligare ett gästhem

  -Förbättra förutsättningarna för parasport

  -Minska beroendet av försörjningsstöd genom arbetsmarknadsinsatser

  -Fortsätt erbjuda matlådor med varm mat inom hemtjänsten

  -Utöka antalet familjecentraler då kommunen växer

  -Erbjud fler personer med en funktionsnedsättning arbete i kommunen

  -Utveckla daglig verksamhet för att kunna erbjuda ett bredare utbud

  -Öka allmänhetens kunskap om demens

  -Personer med funktionsnedsättning ska ha en självklar tillgång till kultur- och fritidsutbud

  -Öka samverkan med det civila samhället via sk IOP

  Vår fysiska miljö

  -Minska trafikproblem och trängsel

  -Erbjud fler tomter för villabebyggelse. Kommunen ska erbjuda minst 100 singeltomter per år

  -Öka kommunens markkapacitet för bostäder och verksamheter

  -Utveckla delar av Jordbron till Jönköpings central park

  -Förstärk arbetet med att utreda och sanera förorenad mark

  -Utveckla metoder för ökat återbruk

  -Låt staden få växa utåt och bygg nya bostäder i alla kommundelar

  -Ökad belysning på offentliga platser som upplevs som otrygga

  -Inför en särskild trafikstörningsavgift

  -Bromsa klimatförändringarna genom våtmarksarbete

  -Eftersträva en ökad andel närproducerade livsmedel i kommunens måltidsverksamheter

  -Skapa en sammanhållen strategi för cykelvägar

  -Gör Vätterns stränder mer tillgängliga för aktiviteter året om

  -Förbättra vinterväghållningen på gång- och cykelvägar

  -Utöka FNI med insamling av textilier

  Fritid och kultur

  -Tillgängliggör fler kommunala lokaler för föreningslivet

  -Höj föreningsbidragen

  -Öka antalet platser för spontanidrott

  -Kulturskolan ska vara en prioriterad del i kommunens barn- och ungdomsverksamhet

  -Kultur ska erbjudas på äldreboenden i samverkan med kulturinstitutioner och civilsamhälle

  Övergripande frågor

  -Bibehållen skattenivå. Överskott ska användas för att minska låneskulden

  -Öka digitalisering av kommunal verksamhet

  -Ta bort en del av de lokala särkrav i upphandlingar som medför fördyringar

  -Nej till nytt, dyrt stadshus. Satsa på hubbar

  -Minska antalet kommunala bilar

  -Öka resurserna för att utveckla den kommunala förmågan att hantera kris och krig

  -Anställ kommunala poliser om möjligheten skapas