• Kommentar från kommunalrådet om personalbokslut 2019

  Som kommunalråd med ansvar för personalfrågor vill jag passa på och säga några väl valda ord om verksamhetsåret som flytt, rådande läge och situationen för medarbetarna i Linköpings kommun.
  Vi kan se en fortsatt hög personalomsättning under året och svårigheter att rekrytera personal till de mest personalintensiva verksamheterna inom vård, skola och omsorg. Rekryteringssituationen för socialsekreterare har lättat något men är fortsatt kärv. Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen har ett kontinuerligt rekryteringsbehov och märker av en stark konkurrens både från privata arbetsgivare och från övrig offentlig sektor.
  Tyvärr ser vi en nettoökning vad gäller sjukfrånvarotimmar. En positiv iakttagelse är att trenden med ökande sjukfrånvaro bland yngre medarbetare verkar vara bruten, men vi ser en viss uppgång av sjukfrånvaron bland kvinnor över 50 år. Detta måste vi bryta. Medarbetarna är vår viktigaste resurs och därför är det viktigt att de trivs på jobbet. När vi som arbetsgivare slåss om kompetensen måste vi kunna erbjuda en bra arbetsmiljö.
  Utmaningen är att hitta en bra arbetsmiljö i verksamheter som är intensiva och rörliga. Därför är en styrka för oss att vi som kommun har tydliga processer kring arbetsmiljö på plats. Vi har ett gediget chefsstöd inom arbetsmiljöområdet som är tillgängligt för alla chefer och medarbetare. På vårt intranät har vi beskrivningar av hur man ska arbeta systematiskt med arbetsmiljön.
  Det ställs även krav på löpande personalmöten, medarbetarsamtal och årliga medarbetarundersökningar. Linköpings kommun arbetar aktivt för att vara en välmående organisation genom friskvård, olika satsningar på god hälsa, gott ledarskap samt genom att arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatsen. Ett tydligt exempel på att vi tar vårt arbetsgivaransvar är t.ex. att vi som andra kommun i Sverige infört att våldsutsatta kan uppsöka hjälp på arbetstid.
  Våra medarbetare är den främsta och viktigaste förutsättningen för att Linköpings kommun ska bidra till god och gynnsam livskvalitet för våra invånare. Rekrytering av rätt personer är fundamentalt för att upprätthålla hög kvalitet. Inom flera av omsorgens verksamheter råder i vanliga fall en brist på personal, något som förvärrats med Coronasmittans spridning. På många håll är en stor del av personalen sjukskriven. Inte minst då riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten innebär att medarbetare ska vara hemma även vid lindriga förkylningssymtom.
  Den akuta bristen på personal medför ett ansträngt läge i verksamheterna. För att klara det kommande vårdbehovet, behövs personal som kan avlasta och göra insatser inom omsorgen. Samtidigt har Coronapandemin bidragit till en våg av uppsägningar i en rad branscher. Tillströmningen av personer som ser en yrkesframtid i vården och omsorgen är en av ljusglimtarna i Coronapandemin.
  Linköpings kommun har under de senaste veckorna visat både vilja och förmåga att ta vara på de nya medarbetarna. Som en stor arbetsgivare ser vi det också som en av våra uppgifter att vara med och bidra till att introducera personer med olika bakgrund och förutsättningar på arbetsmarknaden. Det gör mig stolt.
  Omsorgen är en av välfärdens viktigaste verksamheter; den skapar förutsättningar för äldre eller sjuka att kunna leva relativt självständigt trots hög ålder eller sämre hälsa. Den berör oss alla, antingen som omsorgstagare eller som anhöriga.
  I en välfungerande omsorgsverksamhet ska personalen vara nöjd med sin arbetsmiljö och villkoren i arbetet.
  Här har vi som arbetsgivare fortsatt mycket att utveckla vad gäller att behålla och nyrekrytera omvårdnadspersonal och stärka deras yrkesroll. Trots detta vågar jag ändå påstå att Linköpings kommun har goda arbetsplatser, där våra medarbetare känner arbetsglädje och stolthet, har inflytande och delaktighet, men vi får inte glömma att om vi ska stärka kommunens attraktivitet som arbetsgivare krävs ett ständigt pågående arbete där balans mellan krav och resurser är avgörande för vår gemensamma arbetsmiljö.
  Jag vill även ta tillfället i akt och tacka all den personal som i och med Coronapandemin nu ställer upp och ställer om för Linköpingsbornas bästa. Stort tack! Era insatser är ovärderliga.