• Linköping behöver ett nytt styre – vi är redo att ta över

  M, C och KD

  Pressmeddelande från Kristdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet i Linköpings kommun.

  Koalition för Linköping (S, MP, L) har styrt Linköpings kommun i snart fyra år. Under den tiden har mycket utvecklats åt fel håll. Köerna till omsorgsboenden har ökat, skillnaderna mellan stad och landsbygd har vidgats och utmaningarna i skolan har blivit större

  Linköpings kommun står inför stora utmaningar och behöver därför ett nytt styre som kan ta ansvar. Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna presenterar nu gemensamma satsningar för ett bättre Linköping.

  – Även om vi går till val som enskilda partier och med egna budgetförslag så finns ingen tvekan om att vi söker medborgarnas mandat att bilda ett Alliansstyre, menar kommunalråd Niklas Borg (M).

  Ökad satsning nya LSS-boenden

  Linköpings Kommun har idag stora brister i att kunna erbjuda boende till personer med rätt till bistånd enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). Dessutom har kommunen långa köer i handläggningen av ansökningar vilket gör att man ofta får vänta 1,5 år eller längre för att få ett boende.

  LSS är en rättighetslagstiftning och vi tycker att det är orimligt att vi inte kan möta behoven hos denna utsatta grupp Linköpingsbor.

  Därför vill vi:

  • Satsa 7,5 Mkr extra år 2019 och 15 Mkr år 2020 på att utöka antalet boendeplatser enligt LSS. Det skulle ge ca 4 nya LSS-boenden utöver den utbyggnad som ligger i omsorgsnämndens ram.
  • Påskynda byggnationen av nya boende och ger därför Omsorgsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att korta tiden för färdigställande av nya boende.

  Ökad satsning för att underlätta byggnation

  Vi väljer att satsa på byggande i hela kommunen. Därför kommer vi avsätta medel för extra satsningar med syfte att underlätta byggnation på landsbygden. En del av satsningen kommer riktas mot att sänka olika avgifter för att underlätta byggande på landsbygden, exempelvis bygglovsavgift, anslutningsavgift eller lantmäteriförrättning.

  Den andra delen av satsningen går till att regelförenkla och prioritera byggande på landsbygden. Vi vill se över kommunens arbete med bland annat strandskydd, för att underlätta byggande i vattennära lägen. Dessutom vill vi prioritera planarbetet för landsbygden, exempelvis med områdesbestämmelserna, så att fler bostäder kan byggas utanför tätorten.

  Därför vill vi:

  • Satsa 5 mkr extra år 2019 och 2020 på byggande i hela kommunen.

  Ökad satsning civilsamhället

  Tyvärr finns ingen plats på jorden där alla barn växer upp med lika mycket kärlek, stöd och lika möjligheter att utvecklas i livet. Tyvärr finns heller ingen plats på jorden där ingen blir sjuk eller behöver extra stöd, omsorg och kärlek från medmänniskor. Detta gäller också Linköping. Och det handlar både om människor med bakgrund i annat land och om människor vars äldre släktingar bott i Linköping i många generationer. Alla människor har behov av frihet att utvecklas och av att finnas med i nätverk av människor som bryr sig om varandra. Dessa nätverk av engagerade människor som på olika sätt tar hand om varandra och som inkluderar istället för att exkludera brukar kallas civilsamhället.

  Om civilsamhället inte fungerar spelar det ingen roll hur mycket pengar och övriga resurser kommunen satsar; det kommer ändå inte att lyckas. Om ett fungerande civilsamhälle finns kan olika sorters stöd från kommunen till civilsamhället göra underverk. Det kan handla om stöd till idrottsföreningar. Det kan handla om stöd till pensionärer som hjälper barn med läxläsning. Och det kan handla om mycket annat, där den gemensamma nämnaren är att civilsamhället ges stöd att fungera i sitt arbete för att ge människor en roll i ett integrerat socialt sammanhang.

  Därför vill vi:

  • Satsa ytterligare 7 mkr på arbetet i civilsamhället för 2019 och efterföljande år.

  Ökad satsning på närmare och bättre mat för Linköpings äldre

  Tyvärr är undernäring ett problem när det gäller äldre och svårt sjuka. Det behövs extra fokus för att stimulera aptiten så att äldre och sjuka får i sig tillräckligt med näring. Lokalt tillagade mål behöver serveras i betydligt större omfattning än idag. På många boenden finns idag kök som tar emot mat som till stor del har tillagats på annan plats, så kallade mottagningskök. Med små investeringar kan dessa istället bli tillagningskök där all mat tillagas på plats. Dessa kök bör bemannas av personal med bakgrund som t.ex. kock, kallskänka eller likvärdig bakgrund. Idag utförs arbetet på många ställen av vårdpersonal som mellan omsorgsarbetet försöker få lite tid för att laga mat.

  För att ge ytterligare inspiration och höja statusen på de äldres mat skall personalen erbjudas kontinuerlig vidareutveckling och ges möjlighet att hyra in lokala krögarprofiler. De skall inspirera och dela med sig av erfarenheter. Det kommer att ge inspiration till nya menyer, nya uppläggningar och framförallt kommer det att höja statusen på de äldres mat, i förlängningen en högre nöjdhet bland de äldre.

  Därför vill vi:

  • Satsa 14 mnkr extra, jämt fördelade de kommande två åren, på högre status på kök och mat till äldre.

  Satsning på heltidsmentorer

  Ett av de största problemen med den svenska skolan idag är att lärarna är överbelastade. För att lösa denna problematik vill vi i införa så kallade heltidsmentorer som övertar mentorskapet från ordinarie lärare och ger mer tid i mötet mellan lärare och elev i undervisningen. Heltidsmentorernas uppgift kommer att vara att avlasta lärarna med saker som att följa upp närvaro, hålla i utvecklingssamtal och hålla kontakten med vårdnadshavare. På så sätt får lärare utrymme på att fokusera på lärandet och undervisningen.

  Därför vill vi:

  • Satsa 5 mkr år extra år 2019 och 10 mkr extra år 2020 på att införa heltidsmentorer i skolan.

  För mer information kontakta gärna:
  Niklas Borg (M)
  0708-15 49 73

  Lars Vikinge (C)
  0705-54 31 25

  Sara Skyttedal (KD)
  sara.skyttedal@linkoping.se