• Föräldrastöd

  Ett program för föräldrastöd

  Fria och trygga familjer är den bästa grunden för samhället. Vi vill att kommunen tar fram ett föräldrastödsprogram, och erbjuder detta till alla föräldrar – och även blivande föräldrar – minst två gånger under barnets uppväxttid. För att barnen är vår framtid. Och för att trygga familjer ger ett tryggt samhälle.

  Föräldrastöd är en del av vår familjepolitik

  KD har många idéer kring familj, barnomsorg och förskola. Ett ganska nytt förslag är jobbskatteavdrag för föräldrar – som handlar om att möjliggöra mer tid för barnen genom att föräldrarna jobbar lite mindre. Naturligtvis önskar vi att alla våra förslag ska gå att införa här i Oxelösund. Till exempel anser vi att…

  • Föräldraförsäkringen ska vara flexibel. Vi säger Nej till kvotering.
  • Kommunen ska underlätta för fler öppna förskolor och familjecentraler.
  • En s.k. Familjerådgivningscheck ska införas, där avgifterna för familjerådgivning också blir lägre.
  • Genom Lagen om Valfrihet ska föräldrar kunna välja bland olika familjerådgivare
  En familj i skugga vid solnedgången vid havet

  Photo by Sarah Medina on Unsplash

  Barnomsorg och förskola

  Vi anser att förskolan ska vara flexibel och möta det enskilda barnets behov. Oxelösunds familjer ska kunna välja bland olika omsorgsformer.

  • stor valfrihet och mångfald med flera alternativa utförare ska finnas vid val av barnomsorg och förskola.
  • kommunalt drivna och enskilda förskolor ska ges samma förutsättningar.
  • barngruppernas storlek i förskolan ska minska. Vi vill att barn som är tre år eller yngre inte ska behöva tillhöra grupper som är större än tolv barn.
  • kommunen ska vara skyldig att erbjuda och informera om pedagogisk omsorg (familjedaghem) i egen regi eller alternativ drift.
  • familjer ska kunna använda barnomsorgspengen för att ta hand om egna och anhörigas barn (beslutas på riksnivå).
  • syskonförtur i val till förskola och skola bör gälla, inte minst för att underlätta familjers vardagsliv.
  • behovet av barnomsorg under obekväm arbetstid ska tillgodoses.
  • barn i förskola och barnomsorg ska ges möjlighet att ta del av kulturutbudet i kommunen och regionen.
  • språkförskola ska erbjudas alla nyanlända barn.
  • öppen förskola ska finnas med rimlig närhet i alla kommundelar.
  • myndigheter ska anpassa sin organisation så att samverkan sker utifrån barnets bästa för att hjälp och stöd ska komma till familjerna i tid.
  • personal inom barnomsorg och förskola ska ges fortbildning för att tidigare upptäcka tecken hos barn som far illa och för att ha kunskap om hur man tillämpar anmälningsplikten.
  • familjecentraler ska finnas i alla kommuner/kommundelar.
  • förskolan ska vara ett erbjudande men inte obligatorisk.
  • förskolan ska förmedla en värdegrund baserad på kristen etik och västerländsk humanism.