• Se barn som far illa

  Barn som far illa vill oftast inte visa det. Därför vill vi att all personal inom barnomsorg och förskola i Oxelösund ska få utbildning i att ännu tidigare kunna se tecken som tyder på att något inte är bra.

  Hur fungerar anmälningsplikten när barn far illa?

  Stress, missbruk, våld och övergrepp finns runt omkring oss. Fattigdom, trångboddhet, arbetslöshet och utanförskap som drabbar föräldrarna eller andra närstående kan självklart också påverka barnen. Därför ska all personal inom barnomsorg och förskola i Oxelösund även få större kunskap om hur man tillämpar anmälningsplikten. Samhället måste agera tidigt, och veta hur man ingriper.

  Bild på tygnalle som ligger övergiven på marken. Rubriken i bilden talar om barn som far illa.

  Utbilda all personal i barnomsorg och förskola i att se vilka barn som far illa, och hur anmälningsplikten fungerar.

  Hur fungerar FN:s Barnkonvention?

  Vi vill att alla förtroendevalda i Oxelösund, samt all skolanknuten personal, ska utbildas i hur Barnkonventionen ska beaktas och tillämpas. Det var Kristdemokraterna som tog initiativet till att göra FN:s Barnkonvention till svensk lag – detta för att ytterligare stärka barnens rättigheter. Nu när lagen är införd är det viktigt att den också blir tillämpad i hela landet. Bara då säkerställer vi att barnens stärkta rättigheter får genomslag i praktiken.

  Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barn. Familjen har huvudansvaret för sina barn, men varje stat är skyldig att stödja familjerna att ta hand om sina barn.

  Läs mer om KD:s politik kring barnomsorg i vidare mening