• Interpellation: Fler familjecentraler i Västernorrland

  Till Jan Sjödin, landstingsstyrelsens ordförande:

  Idag firar vi FN:s familjedag. Hösten 2001 lämnade den kristdemokratiska gruppen in en motion till Landstinget Västernorrland om behovet av att tillskapa familjecentraler i vårt län med rubriken ”Familjecentralen – ett nav i samhället”.

  Vi påpekade i motionen vikten av gott samarbete avseende barns och föräldrars behov med tanke på såväl landstingets som kommunens ansvarsuppgifter, som trots att det handlar om två skilda huvudmän har goda förutsättningar till berikande samverkan. Vi såg också i Härnösand ett föredöme för andra kommuner i länet genom den familjecentral – och mötesplats – som skapats på initiativ av engagerad och visionär personal.

  I vår motion yrkade vi på att landstingsstyrelsen skulle verka för införandet av familjecentraler i samarbete med andra kommuner i vårt län, en idé som för övrigt också fått stöd av länets Barnhälsovårdssamråd. Motionen blev positivt besvarad och stöddes i det skriftliga svaret bland annat med hänvisning till den flerårsplan som fastställts för Landstinget Västernorrland för åren 2002-2004. Under kap. 3 ”Mål” och underrubriken ”Folkhälsa och god livsmiljö” i ovan nämnda flerårsplan, formuleras de aktuella bedömningarna på följande sätt:

  ”Genom att fortsatt folkhälsoarbete där folkhälsoprogrammet anger mål och prioriteringar, ska Landstinget Västernorrland bana väg för en god och jämlik hälsa. Detta ska ske med särskild inriktning på de grupper som är mest eftersatta ur hälsosynpunkt. Utvecklingen för barn och ungdomar ägnas särskild uppmärksamhet. Bland andra instanser är en fortsatt uppbyggnad av familjecentraler i samarbete med länets kommuner angelägen för denna grupp.”

  Med hänvisning till motionen, flerårsplanen och det positiva svar som då gavs, vill jag idag fråga landstingsstyrelsens ordförande:

  1. Har ytterligare någon eller några familjecentraler tillkommit i vårt landsting?
  2. Pågår idag planering för en ny familjecentral i någon kommun i Landstinget Västernorrland?
  3. Är landstingsstyrelsen också idag beredd att vara en aktiv och stödjande part för denna verksamhetsidé?
  4. Har verksamheten vid Familjecentralen i Härnösand utvärderats? Vilka slutsatser har i så fall dragits av den utvärderingen?

  Sundsvall den 15 maj 2005, Internationella familjedagen

  Berit Andersson
  Kristdemokraterna i Landstinget Västernorrland


  Primärvård | Berit Andersson · familjecentral · interpellation