• Interpellation: Fler familjecentraler

  En familjecentral är en viktig mötesplats där barnfamiljer får tillgång till mödravård, barnavårdcentral, öppen förskola och socialtjänst på ett och samma ställe. Inte minst ger familjecentralerna asylsökande familjer stärkta möjligheter att få en lyckad integration i det svenska samhället.

  Genom denna samverkan, med både kommunal och landstingsdriven verksamhet, når man lättare familjer och får utökade möjligheter att arbeta mer aktivt med förebyggande och stödjande insatser för barn och deras föräldrar, beslutsvägarna blir kortare och det blir enklare för familjer att få rätt hjälp.

  Närheten till socialtjänsten gör att steget att söka sig dit för att få hjälp när man behöver den minskar. Genom den öppna förskolan stärks föräldrarnas kunskaper och sociala nätverk.

  I Västernorrland finns idag tre landstingsdrivna familjecentraler, en i Kramfors, en i Härnösand och en i Sundsvall. Vårdalliansen verkade förra mandatperioden för att fler familjecentraler ska komma till stånd. Problemet har varit att få med alla kommuner på banan.

  Vi anser det är viktigt att föräldrarna i länet får ett tillgängligt och högkvalitativt stöd i föräldraskapet samlat på ett och samma ställe i länets kommuner. Vi kristdemokrater undrar nu:

  1. Hur går vi vidare med att få igång fler familjecentraler
  2. När kan vi räkna med att fler familjecentraler kommer till stånd under mandatperioden

  Härnösand 2015-03-25

  Mona Hammarstedt
  Kristdemokraterna

  Interpellation till Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämndens ordförande.


  Bilden överst: Familjecentralen i Härnösand 24 juni 2020. Foto av Henrik Sendelbach (CC-BY-SA 4.0).


  Barn och ungaPrimärvård | familj · familjecentral · interpellation · Mona Hammarstedt