• Sammandrag av regionfullmäktiges sammanträde 26-27 februari 2020

  Beslut om till- och ombyggnad av Rättspsykiatriska regionkliniken i Nacksta, Sundsvall

  Utan någon debatt beslutade regionfullmäktige enhälligt godkänna en till- och ombyggnad av Rättspsykiatriatriska regionkliniken i Nacksta, Sundsvall.

  Ny Hållbarhetsplan 2020-2024

  Regionfullmäktige beslutade anta en ny Hållbarhetsplan 2020-2024. Planen ersätter den gamla Miljö- och energiplanen. Kristdemokraterna röstade för beslutet. Läs mer i ”Ny hållbarhetsplan antagen i regionen”.

  Ny Regional utvecklingsstrategi (RUS)

  En ny Regional utvecklingsstrategi (RUS) antogs av regionfullmäktige för perioden 2020-2030. Kristdemokraterna ställde sig bakom beslutet. Många har varit inblandade i framtagandet av denna. Även Kristdemokraterna har varit delaktiga. I september lämnade vi in vårt remisssvar och vi kan konstatera att ett par av våra synpunkter kom med i den slutgiltiga versionen. Läs mer i ”Ny regional utvecklingsstrategi (RUS) antagen”.

  Motion: Öppna akutkirurgi dagtid vid Sollefteå sjukhus

  Kristdemokraterna, Centerpartiet och Sjukvårdspartiet yrkade bifall till motionen att öppna akutkirurgi dagtid vid Sollefteå sjukhus. Företrädare för S, M och L yrkade avslag till motionen. Efter votering beslutade fullmäktige genom en minoritetsåterremiss att återremittera ärendet för att komplettera ärendet med riktiga underlag.

  Organisationsförändringar för hälsocentraler i egen regi

  Vi har tillsammans med Centerpartiet och Sjukvårdspartiet protesterat i media mot förslagen till ytterligare centralisering av primärvården.

  Mona Hammarstedt framförde i talarstolen att primärvården är rejält underfinansierad och måste förstärkas. Region Västernorrland kommer få ett ökat anslag i generellt statsbidrag 53 miljoner kronor under 2020. Om vi menar allvar med det förebyggande arbetet, som blivit så illa behandlat i många många år, så måste man prata om primärvårdens underfinansiering och ta tag i och utveckla närsjukvårdsorganisationen. Nu får det vara nog!

  Michal Zakolski yrkade avslag till styrelsens förslag. ”Det måste vara ett strukturellt fel. Trehörningsjö ligger väldigt nära från Västerbottens gräns och inte nära Husum. Det är ingen tröst för våra 65-80-åringar. Jag har svårt att tänka mig att man sitter framför en skärm och pratar när man är 85.”

  Kristdemokraterna yrkade utifrån inläggen avslag till förslaget. Tyvärr gick beslutet oss emot. Majoritetspartierna S, M och L fick efter votering igenom att fortsätta centraliseringspolitiken. Nu blir det:

  • Nedläggning av Hälsocentralerna i Trehörningsjö och Långviksmon. Kvar blir Hälsocentralen i Husum.
  • Nedläggning av Hälsocentralen Nacksta i Sundsvall.
  • Nedläggning av Distriktssköterskemottagningen i Näsåker, Sollefteå kommun – blir ett hälsorum istället.
  • Omvandling av Hälsocentralen Liden, Sundsvalls kommun till filial till Hälsocentralen Granlo.
  • Omvandling av Hälsocentralen Junsele, Sollefteå kommun till filial till Hälsocentralen Ramsele.

  Primärvården är grunden för en fungerande hälso- och sjukvård i Västernorrland. Vi behöver inte organisationsförändringar som försämrar tillgängligheten till primärvården runt om i länet. De här förändringarna ger inte heller ger några tydliga ekonomiska fördelar. Det som behövs är först och främst realistiska ekonomiska förutsättningar för primärvården i Västernorrland både den regiondrivna och den privat utförda.


  Bilden överst: Gamla lasarettet i Härnösand. Hyser numera lokaler för regionfullmäktige. Foto av Henrik Sendelbach (CC-BY-SA 4.0).


  Civilsamhälle · Ekonomi/skatter · Familj · Folkhälsa · Personal · Primärvård · Psykiatri · Regional utveckling · Specialistvård · Tandvård | Bo Grafström · Hälsocentralen Bredbyn · Hälsocentralen Granlo · Hälsocentralen Husum · Hälsocentralen Junsele · Hälsocentralen Liden · Hälsocentralen Långviksmon · Hälsocentralen Nacksta · Hälsocentralen Ramsele · Hälsocentralen Trehörningsjö · Joachim Jonsson · Michal Zakolski · Mona Hammarstedt · Sollefteå sjukhus · regionfullmäktige