• 7 politiska krav från Kristdemokraterna

  mia stefan valaffischerKristdemokraterna i Jönköpings län vill i riksdagen och i Region Jönköpings län särskilt driva följande politiska krav:

  1. Trygga familjer bygger framtiden! Familjen är en grundläggande gemenskap som när den fungerar bra skänker trygghet och stabilitet i en ständigt föränderlig omvärld. Alla familjer – oavsett form – har samma betydelsefulla roll. Vi vill öka friheten att välja barnomsorg genom en barnomsorgspeng där även vård av egna barn ska kunna rymmas. Små barngrupper i förskolan. Nej till tvångskvoterad föräldraförsäkring!

  2. Rätt till välbefinnande hela livet! Rätten att bestämma över sin vardag upphör inte vid en viss ålder. Äldre såväl som yngre har olika behov och önskemål. Vård och omsorg måste därför utformas utifrån den enskilde människans behov. Vi vill lagstifta om kommunerna ska vara skyldiga att tillhandahålla frihet att välja inom äldreomsorgen. Låt även hemsänd mat och färdtjänst ingå i rätten att välja utförare. Ge rätt till äldreboende för alla äldre över 85 år utan biståndsbedömning.

  3. Snabba tåg skapar tillväxt. Jönköping blir navet för en ny höghastighetsbana när Alliansens Sverigebygget genomförs. Planeringsarbetet för att förverkliga detta projekt måste ha hög prioritet kommande mandatperiod. För att underlätta arbetspendling och boende i hela länet måste kollektivtrafiken utvecklas. Standarden måste höjas och flaskhalsar undanröjas. Biljetter ska vara prisvärda, enkla att köpa och använda. Kommunerna måste öka sina ansträngningar att främja ett högre bostadsbyggande kommande år. Det sker bl.a. genom en bättre framhållning när det gäller färdig detaljplanerad mark, men också genom att nyttja de förenklade regler som riksdagen beslutat om när det gäller exempelvis att bygga fler mindre lägenheter för ungdomar och studenter. Vår region utgör ett centrum för mycket av logistik i Sverige och Norden. Därför är transportsektorn viktig för vårt län. Det är angeläget med en sund konkurrens och lika villkor, därför bör klampning införas av lastbilar som inte kan betala sina böter. Polisen bör ge högre prioritet åt att kontroll av att lagar och regler inom transportsektorn följs.

  4. En region med varmt företagsklimat och god tillväxt. För att minska riskerna med att anställa och förbättra villkoren för företagen vill vi sänka sjuklönekostnaderna genom ett förbättrat och förenklat högkostnadsskydd. Trots arbetslöshet finns det branscher som skriker efter arbetskraft, ofta sådana som har specialkompetens. Om dessa företag inte hittar arbetskraft i vår region hämmas tillväxt och nya jobb. Bra utbildning, inte minst högskole- och yrkesutbildning, samt god matchning av arbetskraften är nödvändig. Länets kommuner måste bli bättre på att samordna sin utbildning.

  5. En bra politik för landsbygden. Gör strandskyddet mer flexibelt så att bostadsbyggande inte minst på landsbygden underlättas. Självklart ska unika naturvärden och allmänhetens tillgång till stränderna värnas, men nuvarande regelverk måste reformeras och tillämpas mer flexibelt. Snabbt och säkert bredband är förutsättning för företagande och jobb på landsbygden. Målet måste vara 100 procent bredbandstäckning.

  6. Inför en BB-garanti. Varje år föds det nästan 4 000 barn i regionen. För att båda föräldrarna ska kunna ha de bästa möjligheterna för att vara delaktiga redan från början tycker vi är det viktigt att den andra föräldern alltid har möjligheten att stanna över natt på BB.

  7. Inför barnskyddsteam. Vi vill att det ska finnas ett barnskyddsteam i vår region som ska ge stöd och hjälp till barn som misstänks ha utsatts för misshandel eller sexuella övergrepp. Ett barnskyddsteam är rådgivare till den sjukvårdspersonal och de myndigheter som har kontakt med barnet. Barnskyddsteamet ska vara knutet till Barnahuset och bidrar med barnmedicinsk kompetens och genomföra rättsmedicinska undersökningar på barn då polis och åklagare begär det. Allt för att skydda barnet.