• Region Jönköpings län ska barnsäkras

    shutterstock_139773457Idag har Alliansen i Region Jönköpings län gett uppdraget om att Region Jönköpings län ska barnsäkras. Alla de barn och unga som bor i vår region ska ges en bra start på livet, och så goda uppväxtvillkor som möjligt. Satsningar på barn och unga ska inte stanna vid enskilda verksamheter och projekt. Arbetet med och för barn ska vara en naturlig och självklar del av Region Jönköpings län.

    Insatser riktade mot barn och unga är särskilt angelägna för att ge dem större möjlighet att bli delaktiga i beslut som rör deras vardag. Barns bästa berör alla områden så som exempelvis vård, kultur, kollektivtrafik och utbildning.

    – Initiativet kommer från oss kristdemokrater och finns med i Kristdemokraternas regionala valprogram. Vi vill inte att satsningarna på barn och unga ska stanna vid enskilda verksamheter och projekt. Vi vill att våra barn och unga ska få en naturlig plats och en självklar röst i hela samhället, på alla nivåer och i alla sammanhang, och att deras röster ska höras och få verkligt genomslag, säger regionråd Mia Frisk (KD)

    – Första steget är ett att inventera de processer, projekt och insatser som redan idag görs som fokuserar på barn och unga. Utifrån denna inventering, som ska vara klar innan årsskiftet 2015/2016, ska sedan en handlingsplan tas fram för att i enlighet med Barnkonventionen barnsäkra Region Jönköpings län, avslutar Mia Frisk (KD).