• Nu är det hög tid för bredband i hela länet

  I Bredbandsstrategi för Sverige fastslås regeringens mål för bredbandsområdet. Här står att Sverige ska ha bredband i världsklass och att 90% av alla hushåll och företag år 2020 ska ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s. Det står också att alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband.

  Vi kristdemokrater vill spänna bågen ytterligare. Vi menar att målet för tillgång till bredband år 2020 måste vara att det i alla delar av landet ska finnas tillgång till minst 100Mbit/s. Vilka 10% är det annars som vi ska sätta på efterkälken?

  Det övergripande målet är att Sverige ska ha bredband i världsklass. Det är bra. En hög användning av IT och Internet gynnar Sverige och vårt lands konkurrenskraft. Bredband i världsklass måste innebära hög kapacitet och en robust och tillförlitlig åtkomst till Internet och andra bredbandstjänster – i hela landet. ”Bredband i världsklass” kan dessutom bara definieras utifrån användarnas (både enskilda, företag och det offentliga) efterfrågan. Den förändras ständigt.

  Det är marknadens uppgift att investera i infrastruktur. Statens och regionens roll är att se till att marknaden fungerar effektivt och att marknadsaktörer ges förutsättningar för sin verksamhet genom lämplig reglering.

  Det är viktigt att svenska hushåll och företag – oavsett var i landet man lever och verkar – kan dra nytta av de möjligheter som tillgång till kraftfullt bredband ger.

  Vi kristdemokrater anser att det nu är hög tid att intensifiera detta arbete. Både landsbygd och många mindre tätorter utarmas idag och drabbas av utflyttning – delvis på grund av att kraftfullt bredband saknas.

  Kommuner som inte har bredbandssamordnare bör införa detta snarast. Regionen behöver också ta ett tydligt samordningsansvar för att bredbandsutbyggnaden kommer till stånd i hela Region Jönköpings län.

  Vi ser dessutom behov av att de bredbandsföreningar som bildats på många håll – inte sällan med ideellt arbetande medlemmar – får det stöd och den hjälp de behöver för att komma vidare. Detta för att de investeringar som redan gjorts ska få största möjliga avkastning i form av stabilt bredband.

  Utvecklingen har bara börjat.

  Kristdemokraterna i Region Jönköpings län genom
  Lars-Åke Magnusson, Gnosjö
  Irene Oskarsson, Aneby
  Arnold Carlzon, Värnamo
  Pernilla Mårtensson, Nässjö
  Monica Samuelsson, Vetlanda