• Budget 2020: Barn och unga – och hela länet prioriteras

  Den styrande koalitionen i ANA (Region Jönköpings läns nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet) presenterar nu sitt förslag till budget och verksamhetsplan 2020 med flerårsplan för 2021-2022. Inom regionala utvecklingsområdet lyfter man fram ett antal prioriterade inriktningar och också aktiviteter tänkta att driva på utvecklingen i avsedd riktning.

  – När det gäller företagande och innovation vill vi verka för att länets företag i högre omfattning ska kunna tillvarata utvecklingsmöjligheterna inom hållbarhetsområdet. Vi ska också driva på utvecklingen mot en ökad digitalisering i både näringsliv och offentlig sektor. Tillsammans med näringslivet ska vi genomföra branschvisa framtidsanalyser som underlag för handlingsplaner som stärker företagens långsiktiga konkurrenskraft, säger nämndens ordförande Rune Backlund (C).

  – Vi har också fattat beslut om att ytterligare främja socialt företagande. Det är ett område som vi ser kan göra entreprenörskap och företagande tänkbart och möjligt för fler. Det är viktigt om vi ska fortsätta att vara en företagsvänlig och företagstät region, säger Monica Samuelsson (KD), vice ordförande i nämnden.

  Utbudet på länets lärcentra behöver breddas för att möta samhällets behov. Det behöver också, menar koalitionen, bli lättare att vidareutbilda sig parallellt med att man jobbar och det i hela länet. Samtidigt behöver antalet platser vid Jönköping University och på YH-utbildningarna öka.

  – I ANA-nämnden är vi huvudman för Tenhults och Stora Segerstads naturbruksskolor. Dessa vill vi utveckla till kunskapscentra för naturbrukets aktörer och se att de i högre grad blir naturliga mötesplatser för de gröna näringarna i regionen, säger Per Svenberg (S).

  Koalitionen poängterar också att kulturen ska vara vital och närvarande i hela länet.  Att alla ska ha möjlighet att både delta i och ta del av kulturliv och kulturupplevelser oavsett var i länet man bor.

  – Vi i koalitionen betonar vikten av ett välutvecklat konst- och kulturliv präglat av hög kvalitet med både bredd och spets. Kulturplanen ska uppdateras och arbetet för ökad tilldelning av nationella medel till länets kultur ska intensifieras, berättar Mari Lindahl (L)

  När det gäller verksamheten vid Smålands Musik och Teater skriver koalitionen i sitt budgetförslag att den prioriterade inriktningen ska vara ökad länsnärvaro och verka för ett brett utbud i hela länet, samverkan med det fria kulturlivet och en fortsatt satsning på barn och unga.

  – Här vill vi i koalitionen se att samverkansavtal erbjuds och upprättas med länets samtliga kommuner  säger Helen Skogelin Torvaldsson (BA).

  För enheten Kultur och Utveckling menar koalitionen i sin budget att det ska vara ett prioriterat område att utveckla, stödja och främja det fria kulturlivet i länet och arbeta för bättre förutsättningar att verka som professionell eller ideell kulturaktör i länet.

  – Också här betonar vi vikten av tydligt fokus på barn och unga, säger Monica Persson (MP).

  För Jönköpings Läns Museum, som får ekonomiskt stöd från regionen, syns i koalitionens budget en fortsatt utveckling och ett säkerställande av museets pedagogiska verksamhet gentemot barn och unga.

  Faktaruta:

  Företagande och innovation. Kompetensförsörjning och utbildning. Attraktivitet och livsmiljö. Detta är områden som nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA) i Region Jönköpings Län arbetar med.

  Man är dessutom huvudman för såväl Tenhults Naturbruksgymnasium och Stora Segerstad Naturbrukscentrum som Sörängens Folkhögskola och Värnamo Folkhögskola. Nämnden svarar också för Smålands Musik och Teater och enheten Kultur och Utveckling.

  Koalitionen i Region Jönköpings Län består av Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Bevara Akutsjukhusen, Liberalerna och Miljöpartiet.