Satsning på större ramar för skolan och sociala området i Budget 2023!

Vid gårdagens (7/6) kommunstyrelse beslutade en enig kommunstyrelse att anta förslaget om preliminära ekonomiska ramar för 2023.
Trots svårare ekonomiskt läge för hela Sverige och större prisökningar stärker den politiska majoriteten budgetramarna för skolan och sociala området.
Majoriteten i Laxå kommun (KD, C och MP) föreslår utifrån tjänstepersonernas arbete att i dessa ramar för 2023 en utökad satsning på Social- och Omsorgsnämnden med knappt 10 mnkr (+ 6,9 %) och även en ökad satsning på Barn- och Utbildningsnämnden med knappt 3 mnkr (+2,6 %) jämfört med 2022.
I kronor räknat ökar SON:s budget från 144 mnkr till 154 mnkr och BUN:s budget ökar från 101,5 mnkr till 104,5 mnkr.
Som en konsekvens av ökade kostnader för kommunen, med bl.a. mycket ökade pensionskostnader (+ ca 6 mnkr/år) ökade personalomkostnader, högre inflation, etc är också beslutet att Laxå kommun minskar sitt planerade överskott från 2 % av skatter och statsbidrag till 0,5 %. Även den s.k. planeringsreserven/politiska prioriteringar halveras till 2,9 mnkr.
– År 2023 kommer att bli en utmaning gällande ekonomin, säger Bo Rudolfsson, (KD) kommunstyrelsens ordförande. Vi har under de senaste åren haft en mycket god ekonomi med stora överskott, nu kommer svårare tider. Vi fortsätter jobba hårt med att få till stånd en hållbar långsiktig ekonomi.
Detta förslag ska vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut den 22 juni. Den kompletta budget kommer att tas av det nya kommunfullmäktige, efter höstens val, i november eller december.