Valprogam 2022

 

MED HJÄRTA FÖR LAXÅ KOMMUN

Ladda ned hela dokumentet Kommunalt Valprogram 2022

 

GENERELLA VALLÖFTEN:
1. Skolresultaten ska bli bättre.
2. Hela Laxå kommun ska fungera.
3. En kommunal ekonomi med ordning och reda.
4. Seniorlägenheter ska finnas i hela kommunen.
5. De äldre i Laxå kommun ska få det bättre.

LOKALA VALLÖFTEN

1.         Vår kommun

Laxå

Laxå tätort har under sin historia varit järnvägsknut och centrum för många industrier. Många har tidigare satt ett likhetstecken mellan Laxå och ESAB, detta har dock förändrats genom företagets minskade dominans i kommunen. Idag är det mer andra företag, såsom LSV och Talent Plastics som växer och påverkar Laxå kommun och dess befolkning.

Tätorten Laxå har det mesta av den kommunala servicen
men har dock tappat all statlig service (försäkringskassa, arbetsförmedling, polis) samt bankverksamheten. För att kunna utvecklas och få fler invånare måste tätorten fortsatta förändras. Ortens tillgång till järnvägen och de tågstopp som finns (15-talet per dag) är en livsnerv som inte får minska eller upphöra.

Kristdemokraterna i Laxå skulle vilja se en utveckling av Laxå tätort till en trivsammare och tryggare ort där invånare trivs och med stolthet vill visa upp tätort och kommun.

För att nå dit har vi delat upp det i några konkreta sakfrågor som följer nedan med en mer eller mindre detaljerad beskrivning hur vi tänker ta oss mot målet.

 • Verka för etablering av fler marknära lägenheter, speciellt för äldre och ungdomar.
 • Verka för etablering av fler affärer vid E20 området och i Laxå Centrum
 • Utveckla Midsommarberget till ett centrum för friluftsliv och gemenskap med tillgängliga stigar
  Under våren 2022 beslutade kommunfullmäktige att göra Midsommarberget till en
  kommunalt naturreservat. Det innebär att genom bl.a. egna satsningar och bidrag från länsstyrelsen och naturvårdsverket kan vi göra iordning Midsommarberget och göra dess stigar tillgängliga för personer med funktionshinder. 
 • En centralt placerad hundrastgård
  Under flera år har det framförts önskemål en en hundrastgård någonstans i centrala Laxå. Detta kommer att prioriteras under de kommande åren så senast 2024 bör detta ha genomförts. Det innebär att en tillräcklig stort område kommer att stängslas in för att ge möjlighet för hundar att springa fritt därinne.
 • Utveckla Bodarneparken till en Sinnenas park
 • Kristdemokraterna vill utveckla Bodarneparken och skapa en park med planteringar, gångar och bänkar, utveckla lekplatsen, aktiviteter för barn och vuxna samt ha någon form av plaskdamm för de minsta barnen. Detta är första förslaget till utseende, framtaget i samverkan med åk 2 på Saltängsskolan.

Finnerödja

Porten till Tiveden
För ett antal år sedan, i samband med en dialog mellan Kommunen och Finnerödjas invånare kallat Utvecklingsplan Finnerödja framkom det att Finnerödja skulle skyltas och marknadsföras som Porten till Tiveden. Väl så långt, men de skyltar som nu finns uppsatta inne i samhället tillför inte bygden så mycket förutom att dom är fina att se på för bygdens invånare. Något mer måste till för att ge dessa skyltar en innebörd.

Av den stora mängden turister som årligen besöker vårt vackra Tiveden så är det en hel del som passerar Finnerödja. Just det passerar, för det är vad de gör.

Förmodligen skulle en väl skyltad turistbyrå få folk att välja ett stopp på orten och det är dessa vi måste se till att gagna orten. Ett stopp på en informativ turistbyrå kan, åtminstone sommartid, vara skillnaden mellan en fortsatt sömning ort som de flesta passerar till att ge befintlig verksamhet på orten större möjlighet till överlevnad och i bästa fall till och med expandera. Samtidigt så kan det öppna möjligheter för nya verksamheter att starta upp, till att börja med under sommarhalvåret, och vem vet vad det kan leda till i förlängningen. Förhoppningsvis kan vi fortsatt få ha kvar den service vi har och i den bästa av världar även få samhället att blomstra upp på nytt.

Det finns nämligen en hel del i närområdet som är värt att lyfta fram, förutom tidigare nämnda Tiveden.

Detta är en av de saker som vi i Kristdemokraterna i Laxå tänker driva, då vi även anser att det som är bra för ytterområdena även är bra för kommunen i helhet.

Vi tänker sätta Finnerödja på kartan för fler!

För att nå dit har vi delat upp det i några konkreta sakfrågor som följer nedan med en mer eller mindre detaljerad beskrivning hur vi tänker ta oss mot målet.

 • En turistbyrå i Finnerödja skulle med all förmodan få personer att få upp ögonen för orten
 • Det saknas i dagsläget en underhållen och uppdaterad lekpark för mindre barn på orten trots att det finns en på kommunens mark redan i dag. Iordningställ denna till en acceptabel standard (detta är efterfrågat av barnfamiljer på orten)
 • Skapa en tillgänglighetsanpassad allaktivitetsplats vid Stationsparken
  Kristdemokraterna vill se en allaktivitetsplats för både unga och äldre byggas vid
  Stationsparken eller i dess närhet. En sådan park kan innehålla grillplats, parkbänkar och blomplanteringar, etc. Innehållet i denna allaktivitetsplats bör bestämmas i nära samverkan med den lokala befolkningen
 • Sysselsättning för ungdomar. I dagsläget så har ungdomarna på orten ingen naturlig plats att vara på vilket skulle vara önskvärt.
 • Stärka samarbetet mellan kommunen och det lokala engagemanget som fortfarande finns kvar på orten. Vi vill bland annat fortsätta med Finnerödja utvecklingsplan 2.0
 • Verka för ett tryggt boende för äldre personer. Skapa attraktiva seniorlägenheter för de äldre, dels för att dom ska kunna bo kvar på orten, dels för att de ska välja den här typen av boende och välja att lämna i vissa fall ensamheten i sina hus.
 • Göra insamlingen av trädgårdsavfall permanent
  Den insamling av trädgårdsavfall som infördes under våren 2022 ska göras
  permanent. Det är inte rimligt att invånare i Finnerödja som har trädgårdsavfall måste köra till Laxå ÅVC för att slänga det.

 

Hasselfors
Hasselfors, det idylliska och trygga villasamhället. Här leker och cyklar barn, nya barnfamiljer har flyttat in de senaste åren och det är liv, lek och rörelse mellan villorna.

Här finns Setra, en av kommunens största privata arbetsgivare. I vår kommundel trivs människor i alla åldrar. Många bor sjönära och det är nära till båt- och badäventyr och området erbjuder olika landskap och naturtyper inom gång- och cykelavstånd.  I Hasselfors är byalaget, Svenska kyrkan, pensionärsföreningen och Röda Korset aktiva och samlar byborna året om.

Vi vill att Hasselfors ska vara en attraktiv plats att bo och verka på, där föreningar och lokala initiativ stöttas av kommunen.

För att nå dit har vi delat upp det i några konkreta sakfrågor som följer nedan med en mer eller mindre detaljerad beskrivning hur vi tänker ta oss mot målet.

 • Ställa i ordning alla lokala badplatser och även göra dem tillgänglighetsanpassade där det är lämpligt
 • Stötta etablering av lokal ungdomsverksamhet i samverkan med lokala föreningar
 • Rensa upp sly på kommunal mark och uppmana privata markägare att göra samma sak
  Den mark som kommunen äger ska hållas efter så att sly tas regelbundet bort och att marken sköts om
 • Fortsätta verka för en etablering av en matvarubutik – bemannad eller obemannad
  Den obemannade butik som tidigare fanns i Hasselfors lades ned i slutet av
   2021/början av 2022. Laxå kommun ska fortsätta verka för att någon annat bolag eller entreprenör kan öppna en matbutik i Hasselfors.
 • Stärka samarbetet mellan kommunen och det lokala engagemanget som fortfarande finns på orten. Vi vill bland annat fortsätta med Hasselfors utvecklingsplan 2.0
 • Verka för ett tryggt boende för äldre personer. Skapa attraktiva seniorlägenheter för de äldre, dels för att dom ska kunna bo kvar på orten, dels för att de ska välja den här typen av boende och välja att lämna i vissa fall ensamheten i sina hus.
 • Asfaltera fler gator i centrala Hasselfors
 • Arbeta vidare för att få till stånd en utbyggnad av förskolan

 

Tived

I Tiveds olika byar finns mycket historia och mycket att bygga på. I det som nu blivit centralorten i denna del av kommunen, Sannerud, finns motståndskraft och vilja att leva kvar där generationer av Tivedsbor skapat en livskraftig kultur. Vi vill se Tived utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vi vill inte att Tived ska vara ett ”turistland” där den lokala befolkningen blir undanskuffad. Vi vill att det ska finns en balans mellan turister och besökare där infrastruktur finns (parkeringar, toaletter, etc) som gör att den lokala befolkningen fortsatt trivs med att bo i området. Vi vill att För att nå dit har vi delat upp det i några konkreta sakfrågor som följer nedan med en mer eller mindre detaljerad beskrivning hur vi tänker ta oss mot målet.

 • Ställa i ordning alla lokala badplatser och även göra dem tillgänglighetsanpassade där det är lämpligt
 • Rensa upp sly på kommunal mark och uppmana privata markägare att göra samma sak
 • Verka för lanthandelns fortsatta överlevnad till nytta för den lokala befolkningen
 • Stärka samarbetet mellan kommunen och det lokala engagemanget som fortfarande finns kvar på orten. Vi vill bland annat fortsätta med Tived utvecklingsplan 2.0
 • Skapa seniorlägenheter för de äldre, dels för att dom ska kunna bo kvar på orten, dels för att de ska välja den här typen av boende och välja att lämna i vissa fall ensamheten i sina hus.
 • Se över de kommunala vatten och avloppsledningar som behöver bytas
 • Asfaltera de delar av Sannerud Bygata som behöver iordningsställas
 • Jobba vidare med Länsstyrelsen och övriga intressenter så att mobiltäckningen förbättras och tillgång till bredband ökar.

 

Röfors

Idag för Röfors en stilla tillvaro, jämfört hur det var när Laxå Bruk och övriga industrier hade full fart tidigare under 1900-talet.  Då Trafikverket fortfarande äger genomfarten genom samhället (Bruksgatan) som tidigare var en del av vägen mellan Laxå och Askersund. Trafiken leddes om till en nybyggd väg utanför samhällen för ca 20 år sedan men ägandet av gamla vägen är fortfarande Trafikverket. Det innebär bland annat att det är Trafikverket som har ansvar för klippning av gräs längs gatan vilket stort påverkar utseendet och upplevelsen av orten.

Under 2021 avslutades och rensades de lämningar av byggavfall, etc som konkursen av Miljöåtervinning i Röfors AB resulterade i.

Vi skulle vilja se Röfors utvecklas till ett trevligt samhälle med trygghet och trivsel. För att nå dit har vi delat upp det i några konkreta sakfrågor som följer nedan med en mer eller mindre detaljerad beskrivning hur vi tänker ta oss mot målet.

 • Verka för att Trafikverket klipper gräs och sly längs Bruksgatan, inte bara en gång, utan ett flertal tillfällen per år.
 • Vi vill bland annat fortsätta med Röfors utvecklingsplan 2.0
 • Arbeta vidare för att se till att lekplatsen och grillplatsen hålls snygga och trevliga
 • Arbeta för att sly och övrig växtlighet längs Askersundsvägen och Bruksgatan hålls efter så att vattendraget blir synlig igen
 • Verka för att fler nya företag, såsom Purewell AB, etableras i Röfors

——————————————————————————————————-

1. SKOLRESULTATEN SKA BLI BÄTTRE
Med en helhetssyn på eleverna och deras utbildning vill vi bl.a. satsa på rastaktiviteter, elevhälsoarbetet och utökad läxhjälp. Lärare och rektorer, etc ska stöttas och ges  möjlighet att arbeta utifrån sin utbildning och professionalism med satsning på utökad kompetensutveckling.

Grundskola

”Skolan har två huvuduppgifter: dels att stimulera elevernas intellektuella och praktiska kunskapsutveckling och kritiska tänkande, dels att, tillsammans med föräldrarna, fostra eleverna till ansvarsfulla samhällsmedborgare. Under förutsättning att skolorna har denna utgångspunkt, följer läroplanen och lever upp till kvalitetskrav, ska de ges ett stort mått av frihet att själva utforma undervisningen.”
/Kristdemokraterna principprogram

Kristdemokraternas vision är en skola där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter; en skola där varje barn och elev får utvecklas efter sin fulla potential, till vidare studier, ett meningsfullt yrkesliv och delaktighet i samhällsgemenskapen. En skola där varje barn finner trygghet, kamratskap och får utlopp för sin kunskapstörst, där varje barn får känna lycka när bokstävernas betydelse faller på plats, där matematiken blir en spännande lek och där sinnena vidgas och världen öppnas upp allteftersom barnet blir äldre.

I den skolan får läraren tid att vara lärare, tid att se varje barn, och möjlighet att utvecklas i sin roll som lärare tillsammans med lärarkollegor och skolledning och i samspel med övriga professioner i teamet kring eleven. I vår vision för skolan står kunskap och bildning i fokus. Kunskaper som sedan bildar grund för djupare analyser och reflektioner. Bildning som ger förståelse för samhället vi lever i och historien vi kommer ur.

Läroplanen stipulerar att skolans värdegrund ska förmedlas i ”överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism” och ska prägla kommunens skolor oavsett om de är kommunala eller fristående.

Barnkonventionen är numera lag och detta ger en bra grund att driva barnets rättigheter. Ett exempel är att Barnkonventionen ger barn rätt till en religiös identitet och mot den bakgrunden är det en självklarhet att skolavslutning ska kunna ske i en kyrka.

 Laxå kommun bedriver grundskola på ett flertal skolor i kommunen, Finnerödja skola (åk 1 – 6) i Finnerödja, Saltängsskolan (åk 1 – 3) och Centralskolan (åk 4 – 6) båda i Laxå tätort.

Under de senaste åren har resultatet gällande behörighet till gymnasieskolan i åk 9 varierat ganska mycket, men oftast lite sämre än riksnivån. Arbetet med att nå upp till minst riksnivån gällande behörighet till gymnasieskolan och gärna ännu bättre fortsätter genom det arbete som genomförs i varje skola. Det är många delar som styr det resultat som den enskilde eleven når upp till, lärarnas kunskap och inställning, ledarskapet i skolan, resurser till utbildning, etc., men all forskning visar att det viktigaste dock är föräldrarnas inställning och utbildningsnivå.

Kristdemokraterna anser att:

 • möjligheten att välja skola ska fortsatt vara en rättighet. En mångfald av skolor, såväl avseende utförare som profil ska finnas.
 • det på kommunens hemsida ska finnas öppna jämförelser mellan alla skolor i kommunen.
 • kommunalt och eventuellt enskilt drivna skolor ska ges likvärdiga förutsättningar såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt.
 • lärarnas arbetstid ska ha fokus på mer undervisningstid – det administrativa arbetet ska minska.
 • det ska finnas resurser för läromedel och digitala verktyg som stöttar alla elevers lärande.
 • skolorna ska ha kompetens att tidigt kunna upptäcka barn i behov av särskilt stöd och ekonomiska medel för att sätta in de stödresurser som krävs i det enskilda fallet.
 • lärare och skolpersonal ska ges fortbildning för ökad kunskap kring psykisk ohälsa och självmord.
 • myndigheter ska anpassa sin organisation så att samverkan sker utifrån barnets bästa för att hjälp och stöd ska komma till familjerna i tid.
 • en elevhälsogaranti ska finnas som innebär att varje elev ska kunna komma i kontakt med elevhälsan när det behövs.
 • personalen inom skolan ska ges fortbildning för att tidigare upptäcka tecken hos barn som far illa och för att ha kunskap om hur man tillämpar anmälningsplikten.
 • särskilt begåvade elever ska uppmärksammas och ges det stöd de behöver för att kunna utvecklas ytterligare, till exempel genom profilklasser eller extra undervisning.
 • lovskola ska erbjudas för barn som har svårt att klara kunskapskraven, detta infördes från hösten 2021.
 • nolltolerans ska gälla mot såväl mobbing som annan kränkande behandling.
 • endast evidenssäkrade antimobbnings program ska användas.
 • prao är en viktig erfarenhet för eleverna för att få en inblick i arbetslivet. Skolan ska i samverkan med arbetsplatser erbjuda meningsfulla praoplatser. Ökad samverkan med näringslivet är önskvärt.
 • skolan ska upprätta ett ”ansvarskontrakt” mellan elev, föräldrar och personal med syfte att stödja eleven att nå sina uppsatta mål.
 • varje grundskola ska aktivt, och utan dröjsmål, uppmärksamma elever som har hög frånvaro och vidta de åtgärder som krävs för att få tillbaka elever som har omfattande problematisk frånvaro.
 • grundsärskola finns idag och ska fortsatt finnas i Laxå kommun och ska ge eleverna, utifrån deras förutsättningar, samma möjlighet till träning, utbildning och lärande som övriga elever.
 • skolan ska söka samarbete med civilsamhället för att få fler vuxna i skolan, exempelvis som rastfaddrar.
 • organiserad fysisk aktivitet ska förekomma varje dag i skolan genom dels planerade lektioner/aktiviteter, dels skolgårdar som uppmuntrar till rörelse.
 • barn med NPF-problematik ska ha rätt till en lämplig lärmiljö samt en fysisk skolmiljö och pedagogik som gör det möjligt att klara skolgången. Särskilda resursklasser eller undervisningsgrupper ska finnas tillgängliga för dessa barn
 • den som medvetet förstör skolmiljön, exempelvis genom klotter, ska medverka till att återställa skadan eller ersätta kostnaden.
 • vid vägledningssamtal hos studie- och yrkesvägledare ska förutsättningarna för framtida jobb/entreprenörskap vara ett centralt perspektiv.
 • varje skola ska ta fram rutiner och handlingsplaner för agerande vid PDV (pågående dödligt våld) samt utbilda elever och personal i dessa.
 • samarbete mellan skolor och polis bör utvecklas, gärna med en specifik polis som eleverna känner igen, knuten till varje skola.
 • i enlighet med Barnkonventionen ska det vara en självklarhet att skolavslutning ska kunna ske i en kyrka.

 

2. HELA LAXÅ KOMMUN SKA FUNGERA
Kristdemokraterna vill fortsätta utveckla hela kommunen genom utökad samverkan med lokala föreningar, fortsatt satsning på anropsstyrd trafik i hela kommunen och påverka staten att öppna arbetsförmedling, försäkringskassa och närpolis i kommunen!

 

3. EN KOMMUNAL EKONOMI MED ORDNING OCH REDA
En kommunal ekonomi måste alltid gå med överskott för att finansiera investeringar i välfärden. Vi vill inte upprepa misstagen som skedde före 2015 utan ha ordning och reda. Det innebär att alltid budgetera med ett överskott på ca 7-8 Mkr för att upprätthålla ekonomin.

Kommunens ekonomi

”Ett gott samhälle kan inte förverkligas utan en väl fungerande samhällsekonomi med politisk och personlig frihet i balans. Dessutom krävs en långsiktighet vilket förutsätter ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.”           /Kristdemokraterna principprogram

Politik måste vara något mer än att räkna pengar och ha ett kameralt tänkande. För att kunna skapa ett gott samhälle måste det finnas en ekonomi som ger de politiska visionerna muskler. Det är ett välfungerande näringsliv och fler personer i arbete som genererar de skatteintäkter som gör det möjligt med en god välfärd för alla. Kommunen har över tid fått ett allt större åtagande med allt högre förväntningar ifrån invånarna. Det ställer större krav på styrning och uppföljning av sambandet mellan resurser, prestationer, resultat och effekter i verksamheterna. Det ställer också krav på ständiga prioriteringar, effektivisering och förnyelse av verksamheterna. Det handlar om att dels göra saker rätt, dels om att göra rätt saker.

Varje människa är en resurs som har en mun men två händer. Det är nödvändigt att fler människor i arbetsför ålder lyckas komma i egen försörjning. Effekterna av en bristande integration är inte bara ett misslyckande på individnivå utan något som hotar vårt samhälles sammanhållning och det offentligas finansiering.

Situationen i Laxå kommun
Under lång tid under tidigare politiskt (s)tyre har Laxå kommun haft en mycket dålig ekonomi, då vi under vissa tider varit Sveriges fattigaste kommun. Vid valet 2014 vann partierna i Ett bättre Laxå valet och därmed möjligheten att styra Laxå kommun och har sedan förbättrat den ekonomiska situationen
på ett drastiskt sätt.

I bokslutet 2021 har Laxå kommun uppnått en soliditet på 48 % vilket nästan når fram till fullmäktiges mål på 50 % , vilket antogs 2014

Detta kan jämföras med soliditeten på 0,3 % vid ingången till 2015. Under 2022 (juni månad) har Laxå kommun också att betala den sista skulden för kommunen och är då helt skuldfri!

Kristdemokraterna anser att

 • skatten ska vara så låg som möjligt och så hög som nödvändigt, en strävan efter sänkt skatt är önskvärd. Skatten 2022 är 22:18 kr för Laxå kommun och har så varit under de senaste 8 åren
 • kommunen ska drivas med hög effektivitet och ett gott förvaltarskap där kärnverksamheterna prioriteras.
 • styrning och uppföljning av sambandet mellan resurser, prestationer, resultat och effekter i verksamheterna ska återkommande utvärderas. På de områden där kommunen ligger över kommungenomsnittet i kostnad ska en djupare analys genomföras.
 • välfärdstjänsterna ska kunna levereras av en mångfald av utförare, bland annat genom att använda Lagen om valfrihetssystem (LOV), utmaningsrätt och Lagen om offentlig upphandling (LOU).
 • det ska utfärdas tydliga kommunala servicegarantier för kommunens tjänster, med tydliga besked om vilka effekter det blir för kommunen om garantin inte uppfylls.
 • kommunen ska inte överta föreningars och enskildas ansvar eller uppgifter, utan i stället vara ett stöd om så behövs.
 • medarbetare ska så långt som möjligt erbjudas heltid, men ska kunna välja den tjänstgöringsgrad som önskas.
 • omotiverade löneskillnader mellan olika grupper av anställda ska fasas ut i samband med lönerevisioner. Särskilt uppmärksamhet ges åt könsrelaterade skillnader.
 • kommunen ska ha tydliga uppförandekoder för att kunna ställa och följa upp sociala, miljömässiga och etiska krav vid upphandling.
  kompetensen hos de som jobbar med upphandlingar och deras styrka ska prioriteras för att ständigt effektivisera och få rätt pris i varje upphandling.
 • investeringar i fastigheter ska ske på ett finansiellt ansvarsfullt sätt och renovering respektive nybyggnation av kärnverksamhetens lokaler ska prioriteras.

 

 

4. SENIORLÄGENHETER SKA FINNAS I HELA KOMMUNEN
Vi ser behovet att lägenheter för äldre. Vi vill skapa fler attraktiva bostäder med möjlighet för samvaro och trivsel för att ge möjlighet att bo kvar på orten. Detta kan ske genom samverkan med bl.a. lokala föreningar.

 

 

5. DE ÄLDRE I LAXÅ KOMMUN SKA FÅ DET BÄTTRE
Kristdemokraterna vill utveckla morgondagens äldreomsorg – vi har börjat med att förbättra förutsättningarna för trygg ålderdom. Vi vill vidareutbilda fler anställda samt stärka den medicinska och språkliga kompetensen samt satsa på kvalité, valfrihet och trivsel. Vi vill förbättra arbetsvillkoren så att oönskad deltid tas bort och delade turer minskar. Om viss tjänstledighet önskas, t.ex  på grund av ålder, bör detta beviljas.

Äldreomsorg

”Alla medborgare ska kunna åldras med värdighet. Det innebär att service, vård och omsorg ska vara tillgänglig och ges utifrån en helhetssyn på den enskilde med hänsyn till själsliga, andliga och materiella behov. Denna samhälleliga skyldighet innebär att äldreomsorgen måste vara väl utbyggd med hemtjänst och hemsjukvård, olika former av dagverksamhet samt ett varierat utbud av boendeformer.”                                                                                                       /Kristdemokraterna principprogram

Människovärdet beror inte på ålder eller den äldres egen förmåga. Äldreomsorgen ska präglas av trygghet, värdighet och delaktighet. Vår utgångspunkt är att varje person bäst känner sina egna behov och att möjligheten till inflytande och valfrihet därför ska vara stort. Om man flyttar till ett boende för äldre, exempelvis särskilt boende eller trygghetsboende, ska man få behålla sina vanor. Närhet och gemenskap är grundläggande mänskliga behov, något som det offentliga inte fullt ut kan tillfredsställa. Av denna anledning måste äldreomsorgen måna om goda relationer med anhöriga och ett gott samarbete med exempelvis anhöriga, föreningar, kyrkor och andra ideella krafter.

Tyvärr är ensamhet och passivitet bland äldre ett problem. Det finns också personer som inte får den omsorg de behöver och som ett resultat av detta drabbas av exempelvis undernäring men också oro och ångest.

Situationen i Laxå kommun
Laxå kommun har färdigställt en nybyggd del av Ramundergården med 32 platser  och renoverat den äldre delen av Ramundergården med 32 platser under den senaste mandatperioden. Kommun har satsat många miljoner via Laxå Kommunfastigheter för att alla äldre ska kunna få ett gott boende och god vård när det krävs. Under 2021 och hittills under 2022 är en avdelning tomställd tills behovet vuxit så att inflyttning krävs. Majoriteten har lagt undan 5 mkr i ett separat konto för planeringsreserv/politiska prioriteringar för att finansiera denna öppning under resterande del av året.
I budget 2022 satsades medel för att anställa aktivitetsansvarig personal både på Ramundergården och på Björkebo, som under 2022 ska förvandlas till ett trygghetsboende utan biståndsbedömning.

Under året kommer även fler nattkameror att igångsättas för äldre som bor på landsbygden för att ge större trygghet utan att behöva bli väckta mitt i natten. Ramundergården har fått medel för att sätta upp en digital projektor för att kunna visa film under sköna och varma kvällar.

På Ramundergårdens demensavdelningar har robotkatter börjat användas vilket skapar större lugn hos äldre med demenssymptom.  Efterfrågan av hemtjänsttimmar har minskat under senaste året vilket också påverkat antalet anställda hemtjänstpersonal.

Kristdemokraterna anser att:

 • kommunens vård och omsorg ska vara personcentrerad, där insatserna ska vara samordnade och utgå från den enskildes behov, situation, förmågor och preferenser.
 • varje person som fyllt 85 år ska utan biståndsbedömning garanteras plats i anpassat boende, som exempelvis trygghetsboende. Plats på särskilt boende ska fortsatt vara kopplat till ett biståndsbeslut.
 • den enskilde ska kunna välja äldreboende och ställa sig i kö då plats inte kan erbjudas.
 • vårdserviceteam ska utvecklas för att avlasta undersköterskor med icke-medicinska uppgifter.
 • de olika verksamheterna ska så långt som möjligt anpassas för att möta varje persons behov vad gäller intressen, språk, livsåskådning och vårdbehov exempelvis genom profileringar och anpassade boenden.
 • all personal inom omsorgen som jobbar vårdnära måste kunna kommunicera på god svenska.
 • personal inom hemtjänsten ska erbjudas regelbunden reflektionstid under arbetstid.
 • kommunen ska ha en plan för kompetensutveckling och kompetensförsörjning.
 • den enskilde ska själv kunna välja utförare av hemtjänst. Kommunen ska informera den enskilde om möjligheten att göra egna val av hushållsnära tjänster med hjälp av RUT- och ROT-avdrag.
 • det behöver byggas fler platser i anpassade boenden såsom trygghetsboenden.
 • hög kvalitet, stor valfrihet och näringsriktig kost ska garanteras inom äldreomsorgen.
 • kommunen ska ha ett välutvecklat anhörigstöd. Det ska finnas tydlig information kring vilket stöd anhöriga har rätt till.
 • kommunens värdighetsgarantier ska vara tydliga och konkreta samt innehålla tydliga redovisningar av vad kommunen förbinder sig till om inte värdighetsgarantin uppfylls.
 • brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar ska utföras regelbundet och redovisas öppet och lättförståeligt på exempelvis kommunens hemsida, som stöd för den äldre eller dennes anhöriga att välja utförare.
 • i samverkan med regionen ska det utvecklas arbetsformer för att på bästa sätt kunna möta och ge vård och omvårdnad för multisjuka och de mest sjuka äldre.
 • det ska finnas kuratorer tillgängligt i äldreomsorgen för samtalsstöd till boende och anhöriga.
 • palliativ och geriatrisk kompetens ska finnas på särskilda boenden.den palliativa vården ska i samverkan med regionen utvecklas för att garantera alla en värdig vård i livets slutskede.
 • kommunen ska erbjuda träffpunkter för äldre i samverkan med civilsamhället, med en variation av aktiviteter.
 • Uppsökande äldresamtal ska erbjudas alla som fyllt 80 år som inte har hemtjänst eller bor i särskilt boende.
 • alla som fyllt 80 år ska erbjudas hembesök för att få information om det offentligas stöd samt ges möjlighet att framföra önskemål.
 • i samarbete med regionen ska team med läkare och sjuksköterskor inrättas för att förstärka hemsjukvården och förhindra antalet onödiga inläggningar på sjukhus.
 • pulskontroll ska erbjudas seniorer som besöker vårdcentraler.
 • mobila enheter ska finnas i samverkan med regionen för att ge vård i hemmet i de fall detta är en bättre lösning än inläggning på sjukhus.
 • kommunen ska ha en medicinskt ansvarig rehabiliterare (MAR) för att för att snabbt kunna påbörja rehabilitering efter sjukdom eller skada.
 • kommunen ska ha rätt att anställa läkare, detta beslutas dock på riksnivå. Om detta blir möjligt så ska det finnas en medicinskt ansvarig läkare (MAL) eller likvärdig medicinsk kompetens
 • användandet av välfärdsteknologi såsom nattkameror, surfplatta, etc. bör utvecklas i syfte att öka trygghet, aktivitet, delaktighet, integritet och självbestämmande och kommunen ska därmed intensifiera arbetet med digitalisering inom äldreomsorgen.
 • det ska finnas Wifi på alla äldreboenden.
 • förenklad biståndsbedömning ska gälla för personer som fyllt 80 år och som önskar enklare serviceinsatser eller hushållsnära tjänster som städning, inköp med mera.
 • alla som fyllt 65 år ska erbjudas trygghetslarm utan biståndsbedömning om man anser sig vara i behov av detta.
 • antalet hemtjänstpersonal per hemtjänstmottagare ska inte vara fler än att den enskilde kan lära känna alla.
 • den medicinska kompetensen ska stärkas inom äldreomsorgen genom fler sjuksköterskor och ökad läkarmedverkan.
 • kommunen ska, tillsammans med entreprenörer och investerare, utveckla välfärden exempelvis genom innovationsupphandlingar och fler alternativ inom omsorgen.
 • ideellt driven och idéburen vård och omsorg ska ges goda förutsättningar att växa fram och driva verksamhet.