UTTALANDE FRÅN ÅRSMÖTE MED PARTIDISTRIKTET ÖREBRO LÄN 2024

Staten ska inte registrera medborgarens subjektiva upplevelser av kön

 I riksdagen förbereds ett lagförslag som i praktiken tillåter alla personer att själva bestämma sitt kön. Kristdemokraterna i Örebro län säger bestämt nej till att ett barn som endast är 16 år ska kunna välja könstillhörighet trots att det inte finns en diagnos om könsdysfori i botten.

 Idag behöver den som vill byta juridiskt kön vara minst 18 år och ha fått en diagnos om transsexualism. Förslaget som Moderaterna och Liberalerna försöker få igenom i Sveriges Riksdag sänker åldersgränsen för juridiskt könsbyte till 16 år och tar bort kravet om en könsdysforidiagnos. Förslaget har mött allt hårdare kritik.  Socialstyrelsens menar nu, sedan frågan senast remissbehandlades, att riskerna väger tyngre än förväntad nytta med hormonbehandling för så unga som 16 år. Professorer och specialistläkare inom psykiatrin varnar för att den upplevda könsdysforin förvärras. Ny kunskap och varningar från experter ska tas på allvar och inte viftas bort på det sätt som nu sker.

 De sakliga argumenten för lagen är minst sagt bristfälliga. Moderaterna och Liberalerna motiverar det nya lagförslaget med att vårdköerna kan kortas genom en förenklad medicinsk process. Det är ett orimligt argument då det gäller unga flickor och pojkar. Här måste kvalitet och omsorg anses vara än viktigare. Inte minst mot bakgrund av att vi idag inte vet varför det skett en kraftig ökning av, framför allt flickor, som vill byta kön.

 Försiktighetsprincipen måste gälla. En grupp läkare specialiserade på barn- och ungdomspsykiatri samt barnmedicin menar att den lagstiftning som Moderaterna och Liberalerna vill driva igenom kommer att öka risken för att omyndiga påbörjar irreversibla medicinska behandlingar alltför tidigt. En graverande kritik då allt fler studier visar att ett tidigt könsbyte inte löser det lidande som dessa unga upplever utan snarare förvärrar detta.

 Frågor besvaras av partidistriktets ordförande Hans Eklind (0702-345 375)

Sverige medlem i NATO

Regeringen har tagit Sverige in i Nato. Det är en historisk tid för Sverige och säkerheten för vårt land.

Det har nu gått två år sedan Rysslands storskaliga och olagliga invasion av Ukraina inleddes. Än en gång är det krig på kontinenten och säkerhetsläget har inte varit lika allvarligt sedan andra världskriget.

Kristdemokraterna och regeringen jobbar målmedvetet för att stärka den svenska säkerheten och Natomedlemskapet är en förutsättning för ett tryggare och starkare Sverige och Europa.