Ang Fritidshem/ Allaktivitetshus i Laxå

På förekommen anledning av artiklar i NA om pågående ärende fritidshem/Allaktivitetshus.
Vill vi härmed klargöra –
För oss kristdemokrater är fritidsverksamheten en självklarhet, inte en valfråga.
Fritidsverksamheten och dess utformning framtas nu i en arbetsgrupp som kommer presentera förslag för den bästa formen. Fritidsverksamheten är viktig för våra unga, det är ingen underdrift.
Vi ser arbetet som har gjorts och görs av deras anställda, där vi nu vill möjliggöra att ge dom ytterligare möjlighet att utvecklas och bli ännu bättre.
Vad arbetsgruppen (fritidspersonal mfl) kommer fram till i sin utredning är underlag för kommande beslut gällande fritidsverksamheten. Vi vill att det ska göras i rätt följd för en långsiktig planering framåt.
Ivonny Falk, Ordf Barn-och Utbildningsnämnden
Henna Tirkkonen, ledamot Barn- och Utbildningsnämnden
Karina Martinsson, 1:e v ordförande Kulturnämnden

Nya politiker för (KD) i Laxå kommun

Vid Kommunfullmäktige i torsdags 15 februari valdes några nya politiker för Kristdemokraterna, men också för Centerpartiet och för Vänsterpartiet. För Kristdemokraterna valdes


Henna Tirkkonen
, ny ersättare i Kommunstyrelsen

 

 

 

Kristina Bruus, Laxå, ny ersättare i Barn- och Utbildningsnämnden

Cecilia Gruffman, Finnerödja, ny ersättare i Barn- och Utbildningsnämnden

(S) tar avstånd från Björn Brohmeés skrivning!

Vid kommunfullmäktige idag 15/1 hade Röforsbon Björn Brohmeé, revisor för socialdemokraterna ett medborgarförslag om detaljplaneläggning i Röfors (i princip samma förslag som KF svarade på i oktober 2021). Fullmäktige beslutade att svara ”Besvarat” på detta förslag då en ny översiktsplan ska tas fram där bland annat framtida markanvändning och behov av nya detaljplaner kommer att behandlas.
Men den stora debatten i detta ärende handlade om Björn Brohmeés skrivning till KF ordförande Arne Augustsson (C ):
   ”Då jag efter ordförandens bemötande mot mig vid ett tidigare yttrande över ett medborgarförslag, bemöttes i min mening på ett både odemokratiskt och oseriöst sätt av ordföranden.
   Med av ordföranden i stunden efter hans eget godtycke presenterade förmaningar och uppmaningar om att inför mitt yttrande tidsbegränsa min talan till 15 minuter ,samt på ett minst sagt ohyfsat sätt uttalade han -”så håller du dig till ämnet”.
    Detta i mina ögon osäkra beteende av ordföranden i sin roll som förtroendevald medborgare har givit mig avsmak inför att än en gång yttra mig i fullmäktige under sådana ”förutsättningar” Därför väljer jag att avstå från att yttra mig vid sammanträdet och yttrar mig skriftligt.”
Både Sara Pettersson (MP) och Bo Rudolfsson (KD) tog avstånd från denna typ av personpåhopp och framförallt på KF ordförande som kan ses som revisorernas ”ansvarige chef”.
Vid fråga från Bo Rudolfsson (KD) ville socialdemokraterna först inte säga något förutom att man inte tycker om personpåhopp, men efter flera inlägg från Bo Rudolfsson, gick Frida Larsson (S) upp i talarstolen och sa ” Vi tar avstånd från denna typ av personpåhopp”.
Vi tackar (S) att man till slut insåg att alla förtroendevalda, inklusive revisorer, vare man uppträder som privatperson eller som i  tjänsten, bör hålla sig till sakfrågan och inte göra personliga påhopp! Om personliga påhopp genomförs så påverkas förtroendet för både den enskilda revisorn och för revisorsgruppen som helhet!
En revisor ska enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) vara enligt följande ”Revisorerna genomför uppdraget objektivt utan att ta ovidkommande hänsyn. Revisorerna är partipolitiskt neutrala i uppdraget. För att revisorernas eller de sakkunnigas objektivitet inte ska kunna ifrågasättas ansvarar de var och en för att upprätthålla en tydlig gräns till revisionsobjekten.”

Nya politiker för (KD) i Laxå kommun

På eftermiddagen/kvällen  23 september genomfördes Kommunfullmäktige i Laxå kommun och då genomfördes också ett antal val av nya politiker. Dessa nyval var till stor del på grund av att Thorbjörn och Bitte Bäckrud flyttat från kommunen till Västervik på östkusten.

Som ny ledamot i Kommunstyrelsen och ny Ordförande i Barn- och Utbildningsnämnd (BUN) valdes Ivonny Falk, Finnerödja.

Som ny ledamot i BUN valdes Henna Tirkkonen, Granfallet Finnerödja. Henna har tidigare varit ersättare i BUN men kom nu in som ordinarie ledamot.

 

 

 

I och med att Henna Tirkkonen gick in som ordinarie ledamot blev det en plats ledig som ersättare som ännu inte är fylld. Till ersättare valdes dock Amal Obeid, Laxå men hon valdes till den plats som blev ledig då Ingemar Schön avgick från det uppdraget före sommaren.

Rebecka Schön, Hasselfors valdes som ersättare i direktionen i Sydnärkes Utbildningsförbund som bl.a. driver Alléskolan i Hallsberg.

Robert Andersson, Laxå valdes som ersättare i Sydnärkes Byggnämnd och sedan tidigare är han ledamot i Kulturnämnden