Debattartikel: ”(S) i Laxå tar fram ”hitte-på” saker!

Detta är vårt svar på (S) ”hitte-på” artikel den 19 augusti i NA. Eftersom det är NA så fick vi stryka mycket i det publicerade svaret, här finns det långa svaret som då inte fick plats i NA.

Svar till Tina Johansson (S) och Therese Magnusson (S)

(S) i Laxå tar fram ”hitte-på” saker

Den 19 augusti hade Socialdemokraterna i Laxå genom deras företrädare Tina Johansson och Therese Magnusson en debattartikel i NA ”Är Laxå redo för Volvos nya batterifabrik” där de svartmålar majoritetens politik och än värre möjligheterna att bo och verka i Laxå kommun.

När nu Volvo meddelar att de beslutat att bygga en batterifabrik i Mariestad med 1000-tals anställda så är det en positiv nyhet även för Laxå kommun – det kan innebära nya boende i vår kommun som kan tänka sig pendla med tåg eller bil till Mariestad. Socialdemokraterna i artikeln framhåller ”det är ju bra om någon annan kommun ordnar arbetstillfällen för våra …. Invånare” – nu är det ju inte Mariestad kommun som ordnar arbetstillfällena, utan det privata bolaget Volvo. Att en företagsetablering i en kommun påverkar arbetsmarknaden i angränsande kommuner är vanligt. Att batterifabriken i Mariestad ska vara fullt utbyggd 2030 ger ju Laxå kommun några år att förbereda och skapa bostäder och nya förskole- och skollokaler.

(S) påstår i artikeln att Laxå kommun förlorat ”ett 50-tal arbetstillfällen” inom industri och offentlig sektor. Vad företagen i kommunen saknar är personal inom både industri och offentlig sektor. De industriföretag som verkar i Laxå kommun ”skriker” efter kompetent personal! Vi har tappat några företag de senaste två åren men vi har i stället fått nya bolag såsom PureWell i Röfors, Lotus transport, utbyggnad av Sjöbod No 7 samt att både Talent Plastics och Laxå Special Vehicle nyanställt många de sista åren, osv. Om (S) nu vill ha fler arbetstillfällen så kan vi ju inte avveckla kommunens utvecklingsavdelning och näringslivsarbetet som (S) föreslog i budget 2022. Någon måtta på dubbla standarder får det vara!

När (S) skriver ” vi ser också ett antal problem med en befolkningsökning…” utifrån …. bristande samhällsplanering och helhetssyn”. En befolkningsökning är inget problem, det kan vara en utmaning! Laxå kommun anpassar sin planering och verksamhet utifrån den trend som finns – hur många barn kan komma in i förskola kommande år, hur ser elevantalet, utan större förändringar, de närmaste 5 – 6 åren, seniorer som sökt särskilt boende, etcetera. Laxå kommun och vi i den politiska majoriteten följer utvecklingen noga!

Laxå kommun har många nyanlända och deras barn. De vuxna arbetar med en självförsörjningsgrad runt 80 % och deras barn går i förskola och skola. Om elever kommer till Laxå från t. ex Syrien, Ukraina eller Irak så kan vi ju inte räkna med att dessa elever ska klara skolan med godkända betyg när tiden i grundskolan ofta understiger fyra år! Det (S) säger i klartext är att skolan inte sköter sitt jobb – vi i majoriteten har förståelse för att språk och skolkunskaper tar tid och stöttar skolans personal i deras arbete!

När det gäller behöriga lärare så har vi en behörighet på 59% gällande årsarbetare men över 80% gällande personer. För ett år sedan i maj 2021 var vi på andra plats i länet gällande behöriga lärare, endast Kumla hade bättre behörighet. Bristen på behöriga lärare är ett nationellt problem och vi vet alla vilken regering vi har i vårt land.

När (S) skriver ” att den kommunala borgen i Laxå kommun i stort sett är utnyttjad och möjligheten till nya lån starkt begränsad” så är det också fel – vi har en kvar möjligheten att låna och vår borgen (som S tidigare påstått vara liktydigt med skuld) har gott om utrymme kvar. Av det totala låneutrymmet för kommunens bolag såsom LaxåHem, LKFAB, etc samt gemensamma nämnder och förbund som SUF, Sydnärkes Kommunalförbund, etc. finns mer än 100 miljoner kvar. Kommunen har inga skulder, men vi har gett borgen för ovan bolag och förbund.

(S) i Laxå har svårt att hitta något som de kan anklaga majoriteten för så de tar fram ”hitte-på” saker som inte stämmer med verkligheten. Laxå kommun har en relativt god ekonomi, vi har idag en soliditet på 48 %, något helt annat än de 0,3 % som fanns i slutet av 2014  då S+V förlorade majoriteten.

Bo Rudolfsson (KD)
KSO Laxå kommun

Nya pengar till skolan i Laxå

Pressmeddelande


Nya pengar till skolan i Laxå

Laxå kommun har beviljats ett bidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) på 1,186 mnkr för att utveckling av anpassad lärmiljö för elever i behov av särskilt stöd. Denna lärmiljö ska karaktäriseras av få elever och hög personaltäthet.

Laxå kommun har också beviljats ett bidrag från Länsstyrelsen Örebro län för att utveckla en kommunövergripande mottagningsgrupp för nyanlända elever . Detta bidrag är på 1,051 mnkr och dessa medel ska användas under resten av 2022 och hela 2023.

Syftet med denna kommunövergripande mottagningsgrupp är att ge nyanlända barn och elever i förskola och skola (och deras familjer) ett samlat mottagande. Samverkan i detta samlade mottagningsgruppen kommer att vara Laxå kommuns arbetsmarknads- och integrationsenheten, familjecentralen och fritids- och kulturverksamheten.

– Vår kommun har tagit emot många nyanlända under de senaste åren och detta har naturligtvis inneburit vissa utmaningar, framförallt för skolan. Nu ger dessa nya pengar större möjligheter att ge de nya eleverna en bättre start i skolan och långsiktigt hjälper det också lärare och övrig personal som arbetar i skolan, säger Bo Rudolfsson, kommunstyrelsens ordförande.

– De elever som har behov av stöd för att utveckla sina kunskaper i svenska får också en större möjlighet att få rätt stöd utifrån sina egna personliga förutsättningar. Vi jobbar aktivt för att kunna anställa behörig personal för denna grupp, säger Ivonny Falk, ordförande i Barn- och Utbildningsnämnden.

 

Satsning för att öka andelen behöriga lärare i Laxå

Pressmeddelande
Andelen behöriga lärare har varierat mycket under senare år i Laxå kommun  – under läsåret 19/20 hade Laxå kommen en mycket kraftig ökning av behöriga lärare upp til 89,4 %. Vid den senaste mätningen nu i mars 2022 hade denna siffra sjunkit till 59,4 % gällande årsarbetare men 80,5 % om vi talar om antalet personer (lärare).

– Under 2021 påbörjade Laxå kommun ett arbete om kompetensväxling för att höja andelen behöriga lärare långsiktigt, säger Bo Rudolfsson, kommunstyrelsens ordförande i Laxå kommun.
Vi har dock några lärare som fick fast anställning mellan 2000 – 2014 fast de var obehöriga, de är fortfarande fast anställda och vi försöker få flera av dem att studera för att bli behöriga.

– Många av våra lärare har behörigheter inom vissa ämnen eller områden, men på grund av bristen på legitimerade lärare både i regionen och i landet, så innebär detta att en lärare som behörighet i ett visst ämnen, t.ex svenska måste ibland också undervisa i t.ex matematik fast behörigheten saknas, säger Ivonny Falk, ordförande i Barn- och Utbildningsnämnden.

Andelen legitimerade lärare i förskoleklass i Laxå kommun är fortfarande 100 procent. Andelen behöriga lärare inom Fritidshemmen har ökat från 45 % till 58 %. Inför förskolan är andelen behöriga lärare 47 % medan rikssnittet är 44 – 45 %.

– Vi är glada och positiva att vi lyckats hålla 100 % inom förskoleklass och ökat andelen både inom fritidshemmen och förskolan, säger Ivonny Falk, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

 

Gemensam Valupptakt på Centrumtorget Laxå lördag 6 augusti

 

 

 

 

 

 

Alla politiska partier i Laxå som ställer upp i valet 11 september bjuder in till en Valupptaktsdag på Centrumtorget i Laxå, lördagen 6 augusti, mellan kl. 10:00 – 15:00.

– Valet nu i september är viktigt för både vårt lands och vår kommuns framtid. Ett allmänt val är ett av de viktigaste uttrycken för demokrati och därför samverkar partierna i att få så många personer som möjligt i Laxå att använda sin demokratiska rättighet att rösta, säger Bo Rudolfsson (KD), kommunstyrelsens ordförande i Laxå och första namnet på kristdemokraternas valsedel.

Under dagen kommer de olika partierna att berätta om sin vallöften inför den nya mandatperioden men också naturligtvis att bjuda på kaffe, etcetera.

– Det här är en möjlighet för väljarna att få träffa oss politiker i partierna, samtala och ställa frågor till oss, för att sen ta ställning inför valdagen säger Therese Magnusson , partiföreträdare för (S) och dess förstanamn på valsedeln.