• 400 extra miljoner för att stärka sjukhusvården i Västra Götaland

  I dag fattade regionstyrelsen beslut om en stor satsning på 400 extra miljoner för att stärka sjukhusvården i Västra Götalandsregionen.

  God tillgänglighet till hälso- och sjukvården är en prioriterad fråga för Västra Götalandsregionen. Trots historiskt stora satsningar på sjukhusvården de senaste åren har sjukhusen generellt fortsatt att brottas med ekonomiska underskott, bland annat som en följd av den nya patientlagen och en sämre tillgänglighet till vård i Västra Götalandsregionen.

  Dagens beslut innebär både att resurserna till valfrihetsvården stärks och att sjukhusen ges möjlighet till ersättning för den produktion av vård som görs över nuvarande beställning. Valfrihetsvården, det vill säga regioninvånarnas möjlighet att få vård inom all öppen vård inklusive dagkirurgi hos offentliga och hos privata vårdgivare, som har avtal med något landsting, förstärks med 100 miljoner för att öka tillgängligheten för patienterna. Ett riktat tillskott på 50 miljoner görs dessutom till hälso- och sjukvårdsnämnderna för att möta ökade kostnader för nya avtal och uppdrag.

  Den största förändringen som beslutet medför är att sjukhusen runt om i regionen ges ersättning för en del av den vård som utförs utöver ordinarie beställning. Genom att lyfta ersättningstaket skapas förutsättningar för sjukhusen att kunna utföra mer vård som kommer regionens invånare till del.

  250 miljoner satsas på att ge sjukhusen bättre möjligheter att styra över invånarnas behov av hälso- och sjukvård och möta deras behov.

  Totalt innebär satsningen att 400 miljoner satsas för att stärka tillgängligheten. Finansieringen möjliggörs genom att regionen har en stark ekonomi och att ökade regioncentrala medel nu överförs till sjukhusen i regionen.