• Budgetförslag för 2020 – Fokusering och prioritering

  Pressmeddelande-
  GrönBlå Samverkans gruppledare kommer att finnas tillgängliga för kommentarer från och med klockan 11.00 idag måndag den 6 maj. Budgetförslaget kan laddas ner här.

  GrönBlå Samverkans budgetförslag fokuserar på de stora satsningar som tidigare gjorts och som fullföljs även år 2020. Det handlar om kontinuitet och långsiktighet för en god utveckling av Västra Götalandsregionen. Samtidigt har de ekonomiska förutsättningarna förändrats och prognoserna visar på ett betydligt kärvare läge. Det kräver tydligare prioriteringar, ekonomiskt ansvarstagande och återhållsamhet inom alla Västra Götalandsregionens områden och verksamheter. Ordning och reda i ekonomin står dock inte mot utveckling och förbättring. De är varandras förutsättningar. Med förslaget till budget tar GrönBlå Samverkan ansvar för båda.

  – Vi går nu från en period av stark tillväxt då stora satsningar kunnat göras mot en tid av vikande tillväxt och minskande skatteunderlag. Samtidigt uppvisar flera av Västra Götalandsregionens verksamheter stora ekonomiska underskott. Genom vårt budgetförslag visar vi ett politiskt ansvarstagande för att fullfölja de tidigare satsningarna och budgeten räknas upp med två procent även 2020, men ansvaret vilar lika tungt på verksamheterna att hålla sig inom sina budgetramar, säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande.

  – Fokusering och prioritering av kärnverksamheterna, att skära i byråkratin och effektivisera är nödvändigt för att klara en fortsatt god utveckling av Västra Götalandsregionen, konstaterar Johnny Magnusson.

  De tidigare satsningar på akutsjukvården, psykiatrin, vårdens medarbetare, omställning av sjukvården och införandet av framtidens vårdinformationsmiljö kvarstår i budget 2020. Det är långsiktiga och värdefulla satsningar för att patienterna i Västra Götaland, nu och i framtiden, ska åtnjuta en kvalitativ, trygg och kostnadseffektiv hälso- och sjukvård. Detsamma gäller de tidigare satsningarna på vårdens medarbetare såsom fördubblingen av OB-ersättningen nattetid och höjningen med 50 procent för helgtjänstgöring.

  Att människor känner närhet till och förtroende för primärvården är väsentligt. Ett mål är därför att alla vårdcentraler i Västra Götalandsregionen inom fem år ska kunna erbjuda alla invånare en fast läkarkontakt. Det är fråga om trygghet för patienten, men om också om kvalitet och effektivitet. Därför föreslår vi att vårdcentraler som förmår att tillhandahålla fast läkarkontakt ska premieras.

  – Vi vill bana väg för en tillitsstyrning, där ansvar, makt och befogenheter att nå ekonomiska och verksamhetsmässiga mål decentraliseras till regionens chefer och medarbetare. Som ett led i denna kulturförändring vill vi införa det vi kallar för administrativ prövningsrätt. Det innebär att medarbetarna ska kunna ifrågasätta onödig och omständlig administration. Onödig byråkrati och tyngande rutiner ska tas bort eller förenklas, säger Jonas Andersson (L), regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

  – Vi fortsätter att stödja utvecklingen för en mer hållbar industri. Omställningen för klimatet kräver stöd inom kompetensförsörjning. Kompetens och hållbarhet är honnörsord för näringslivet och de samarbeten som regionen har med lärosäten och kommuner, understryker regionrådet Kristina Jonäng (C), ordförande i regionutvecklingsnämnden.

  Under 2020 initieras framtagandet av en koldioxidbudget för Västra Götaland. Den kommer att skapa ett tydligt ramverk om hur på ett effektivt sätt Parisavtalets mål kan uppnås. Medel anslås vidare för uppbyggnad av nya växthus och ett besökscentrum på Göteborgs botaniska trädgård som har en viktig roll i att sprida kunskap om biologisk mångfald. Genom byggnationerna blir Botaniska även ett mer attraktivt besöksmål året runt.

  – GrönBlå Samverkan fortsätter arbetet för ett levande kulturliv i hela Västra Götaland. Vårt fokus på barn- och ungdomskultur samt vidgat deltagande kvarstår. Den nya kulturstrategin ska vara ledstjärnan för arbetet med att utveckla samverkan mellan Västra Götalandsregionens kulturverksamheter och civilsamhället, men också med staten och kommunerna, säger Conny Brännberg (KD), regionråd och ordförande i kulturnämnden.

  GrönBlå Samverkan fortsätter även den ambitiösa utvecklingen av kollektivtrafiken med bland annat en förenkling av zonsystemet, där 70 zoner blir tre. Kollektivtrafiken är en viktig beståndsdel i arbetet med stabila och dynamiska arbetsmarknadsregioner, där människor kan bo och arbeta i hela Västra Götaland.

  – En långsiktig satsning på kollektivtrafik har gjort att all fler väljer att resa hållbart. Nu satsar vi vidare på mer elektrifiering och ett förenklat biljettsystem, säger Ulrika Frick (MP), regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden.

  Kommentarer:
  Johnny Magnusson (M), tel. 073 098 48 00
  Kristina Jonäng (C), tel. 070 867 16 21
  Conny Brännberg (KD), tel. 070 341 05 65
  Jonas Andersson (L), tel. 070 837 78 53
  Ulrika Frick (MP), tel. 070 270 40 93