• Kvalitet, tillgänglighet och jämlikhet i Västra Götalandsregionen

  Debattartikel GP – Magnus Berntsson
  Alla verksamheter i Västra Götalandsregionen ska kännetecknas av värdighet, kvalitet, tillgänglighet och jämlikhet. Det är en vägledande princip för Kristdemokraternas politik.

  Det spelar ingen roll vem du är eller var du bor – alla har rätt till likvärdig vård. Möten med vården måste alltid präglas av värdighet och medmänsklighet. I dag finns dessvärre en oförsvarbar ojämlikhet inom sjukvården. Både vårdresultat och tillgänglighet skiljer sig åt mellan olika delar av landet. Det är inte rimligt. Därför anser vi att staten ska ta ett större ansvar för sjukhusvården.

  Varje patient ska ha rätt till vård i rätt tid på rätt plats med rätt kompetens. Vårt mål är att skapa en köfri vård. För att uppnå detta krävs ett fortsatt kraftfullt arbete för att komma till rätta med strukturella problem. På flera platser behövs även utbyggnad av antalet vårdplatser.

  För den vårdbehövande och anhöriga innebär en välfungerande nära vård ökad trygghet, bättre hälsa, minskad stress och ökad värdighet. Kristdemokraterna vill utöka öppettiderna till att omfatta kvällar och helger på vårdcentraler och närakuter. På så vis går det att öka tillgängligheten kraftigt inom primärvården.

  Alla regionens verksamheter ska kännetecknas av värdighet, kvalitet, tillgänglighet och jämlikhet
  Det finns ett tydligt behov av att införa patientansvarig läkare som fast vårdkontakt. Att som sjuk eller äldre få gå till samma läkare är en avgörande faktor för patientnöjdheten. När läkaren känner till din sjukdomshistoria skapas större förutsättningar för tillit och trygghet i vårdsituationen. När du slipper återberätta din sjukdomshistoria flera gånger för olika läkare får du även en effektivare vård.

  De äldres vård och omsorg måste präglas av trygghet. Kristdemokraterna vill se till att kompetens om ålderssjukdomar finns på alla vårdcentraler samt att alla över 75 år erbjuds hälsokontroller och förebyggande hembesök. Det behövs även satsningar för att ge fler äldre patienter möjlighet att vårdas i eller i närhet av hemmet.

  Psykiatrin prioriterat område
  När Kristdemokraterna och övriga partier i GrönBlå Samverkan efter valet 2014 övertog ansvaret för Västra Götalandsregionen pekade vi ut psykiatrin som ett prioriterat område. I ekonomiska termer har vi tillfört psykiatrin en kvarts miljard extra i ramhöjande anslag. Fler vårdsökande hjälps i dag än någonsin tidigare. Samtidigt behöver vi fortsatt arbeta för att öka tillgängligheten till psykiatrin. Kristdemokraterna avser bland annat att utveckla det pågående arbetet för att förbättra vårdcentralernas behandling av barn och unga med psykisk ohälsa. Det är av största vikt för att fler ska få hjälp i ett tidigt skede och för att öka tillgängligheten till den specialiserade vården på barn- och ungdomspsykiatrin.

  Vårdval ger patienter utökade möjligheter att välja mellan olika utförare, såsom offentliga, privata, kooperativa och ideella vårdgivare. På så vis ges människor möjlighet att välja bort det som inte fungerar eller aktivt välja en speciell inriktning eller profil. I Västra Götalandsregionen finns det i dag vårdval inom primärvård och rehabilitering. Kristdemokraterna avser att utöka och utveckla vårdvalen utifrån patienternas behov och önskemål.

  En väl utvecklad infrastruktur och kollektivtrafik är viktiga förutsättningar för att vardagen ska fungera. Satsningar på effektiva transporter bidrar till att lösa livspusslet och möjliggör mer tid för familjen. Dessutom ges företag bättre förutsättningar till att växa och därmed bidra till hållbar utveckling. Regionen måste agera påtryckande mot regeringen – och i god samverkan med kommunerna – för att Västra Götaland ska ta del av större statliga anslag till vägar och järnvägar. Driften och underhållet måste förbättras.

  Utveckla kollektivtrafiken
  Satsningar måste också göras på att utveckla kollektivtrafiken så att den blir både tryggare och smidigare att resa med i hela Västra Götaland. Kristdemokraterna vill bland annat sätta in trygghetsvärdar i kollektivtrafiken på helger och kvällar. Dessa ska arbeta på såväl bussar och tåg som vid hållplatser och stationer där behovet av ökade trygghetsinsatser finns.

  Västra Götalandsregionen ska ta en ledande roll i omställningsarbetet till ett hållbart samhälle. Vi behöver minska mängden miljögifter och klimatpåverkande växthusgaser, samt satsa på energieffektivisering och förnybara energikällor. Andra frågor som är viktiga att hantera är övergödning, läkemedelsrester och mikroplaster i havet.

  Alla ska ha tillgång till kultur
  Kulturen ska finnas med som en naturlig del under hela livet. Alla – såväl barn, unga, äldre som personer med funktionsnedsättning – ska ha möjlighet att både ta del av och själva skapa kultur. Regionens kulturverksamheter har en viktig uppgift i att samarbeta med skolan för att förmedla kulturupplevelser till barn. Civilsamhället har en betydande roll i att bedriva kulturverksamhet.

  Alla regionens verksamheter ska kännetecknas av värdighet, kvalitet, tillgänglighet och jämlikhet. Det är en vägledande princip för Kristdemokraternas politik i Västra Götalandsregionen.

  Magnus Berntsson (KD)
  regionpolitiker, Göteborg