• Landsbygdspolitiken avgörande för välfärden

  Debattartikel GT – Conny Brännberg
  Kristdemokraternas nya fokus på landsbygdspolitik är viktig för Västra Götaland, där ett väl fungerande samspel mellan stad-land-kustbygd-skärgård är avgörande för välfärden och framtiden.

  Klyftan mellan stad och land växer. De myndigheter som mest behövs drar sig tillbaka från landsbygden. Polisens allt mer ansträngda resurser innebär att stora delar av landet mer eller mindre blir polisfria. Tryggheten på landsbygden har blivit satt på undantag. Den som bor i landsbygd har i de flesta fall högre skatt och sämre offentlig service. Denna utveckling måste stoppas.

  Landsbygdsutvecklingen i Sverige rymmer både stora utmaningar och möjligheter. Inte minst sett från ett Västra Götaland-perspektiv är det viktigt att framhålla betydelsen av ett väl fungerande samspel mellan stad-land-kustbygd-skärgård. De gröna och blå näringarnas produktion av bland annat livsmedel och energi skapar förutsättningar för tillväxt i hela Sverige. Fokus på att ta till vara potentialen för nya företag och arbetstillfällen på landsbygden, kustbygden och skärgården i Västra Götaland behöver stärkas.

  Kristdemokraterna beslöt vid sitt riksting, som ägde rum i november, om att verka för en ny politisk kurs där landsbygdens perspektiv får reellt genomslag i svensk politik. Många landsbygdsbor upplever i dag att den politiska sfären har haft ett alltför ensidigt stadsfokus där framför allt storstäderna står i centrum. Ett exempel är bland annat skambeläggande av flyg- och bilresor som ses ofta ur ett stadsperspektiv. Bilen och flyget är en förutsättning för många att kunna bo kvar i lands- eller glesbygd.

  Det krävs även ett statligt ansvar för sjukvården för en jämlik och nära vård i hela landet. Stärkt trygghet genom en ökad närhet mellan polis och medborgare som ger möjlighet till tidiga, snabba och förebyggande insatser. Lägre dieselskatt, underlättande av licens- och skyddsjakt på rovdjur, stärkt rättssäkerhet för skogsägare. Minskat regelkrångel inom jordbruket med fokus på att minska kostnaderna för den enskilde lantbrukaren. Det är några av de frågor som Kristdemokraterna vill ska hamna högre upp på agendan inom Sveriges rikspolitik.

  Vi kristdemokrater kommer aldrig infoga oss i det ensidiga Stockholmsperspektiv som ledande politiker och höga tjänstemän ger uttryck för i maktens korridorer. För det finns där och det gör att den svenska landsbygden – hamnar i skymundan. Blir förbisedd.

  Ofta är jordbruksföretagen ryggraden för landsbygdens utvecklingsmöjligheter. Politiken kan göra mycket för att förbättra förutsättningarna för svenska bönder, men även vi som konsumenter har en avgörande roll. De svenska livsmedlen håller hög kvalitet men i många fall har bönderna en mängd onödiga pålagor som hämmar deras konkurrens mot importerade livsmedel. Att verka för att svenska bönder ska ha konkurrensneutralitet gentemot andra bönder är en central fråga.

  Västsvensk besöksnäring växer så att den knakar samt bidrar starkt till sysselsättning och tillväxt. Här är de stora mat-, natur- och kulturtillgångarna mycket värdefulla. Samtidigt finns utvecklingspotential. Vi vill att marknadsföringen av Sverige som turistnationen genom Visit Sweden i större grad riktas till besöksmål på landsbygden.

  En förutsättning för en levande landsbygd är att det finns goda möjligheter att bygga nya bostäder. Kristdemokraterna föreslår därför bland annat att det ska finnas statliga topplån för att underlätta produktion på landsbygd.

  Stöd till samlingslokaler på landsbygden behöver säkerställas. Därtill behövs mer incitament för att större kulturinstitutioner ska verka i hela landet. Det är även viktigt att stärka den sociala ekonomin som är en viktig aktör för att möjliggöra aktiviteter inom kultur, idrott med mera på landsbygden.

  Genom vårt nyantagna landsbygdsprogram tar Kristdemokraterna ledartröjan i arbetet för en levande landsbygd. Vi är Sveriges nya landsbygdsparti.

  Conny Brännberg (KD)
  Regionråd Västra Götalandsregionen