• Staten bör ta huvudansvaret för sjukvården

  Debattartikel GöteborgDirekt – Conny Brännberg och Magnus Berntsson
  Patienternas behov måste komma före regionalpolitiska egenintressen. För Kristdemokraterna är rätten till bra och jämlik vård viktigare än att värna dagens sätt att organisera vården.

  Om vi i dag stod inför beslut om hur hälso- och sjukvården ska organiseras skulle knappast någon komma på tanken att dela upp den i 21 självstyrande regioner. Utifrån regionernas olika demografiska och ekonomiska förutsättningar är det osannolikt att de kan leverera en jämlik vård åt befolkningen.

  Visserligen görs vissa ansträngningar för ökad samverkan mellan regionerna. Det bästa exemplet är så kallad nationell högspecialiserad vård. Denna typen av vård är koncentrerad till ett fåtal enheter i landet som uppfyller kraven på kompetens och tillgänglighet. Men mer måste göras – Kristdemokraterna vill ha ökad statlig styrning av sjukvården.

  En av de viktigaste principerna för svensk hälso- och sjukvård är att befolkningen ska få vård på lika villkor. Svensk hälso- och sjukvård håller en mycket hög medicinsk kvalitet, ofta rankad i världsklass. Men det krävs samtidigt flera genomgripande förändringar om vi ska kunna möta framtidsutmaningarna och ge en god vård på lika villkor till hela befolkningen. I dag finns oacceptabla skillnader i medicinska resultat och kvalitet. Mot denna bakgrund av detta bör staten ha huvudansvaret för sjukvården för att säkra en god, effektiv och jämlik sjukvård i hela landet. För oss är rätten till bra och jämlik vård viktigare än att värna dagens sätt att organisera vården.

  Hälso- och sjukvård är en mycket komplex och snabbt föränderlig verksamhet med behov av välfungerade samverkan mellan professioner, vårdnivåer och huvudmän. Vi har en snabb utveckling av banbrytande medicinska framsteg. Sjukvården konkurrerar om experter som är eftertraktade i hela världen. Graden av specialisering ökar alltjämt inom professionen, och sjukvården blir alltmer högteknologisk.

  Med ökad nationell samordning ges bättre förutsättningar för att utforma vården utifrån patienternas bästa. När kvalificerad och specialiserad vårdpersonal samlas på färre enheter främjas kunskapsutbyte och kompetensutveckling. När avancerad och dyrbar medicinsk utrustning endast behöver etableras på ett fåtal enheter nyttjas både utrustning och våra gemensamma välfärdsresurser mer effektivt och vi står bättre rustade att fortsätta den medicinska utvecklingen för morgondagens vårdbehov.

  Vi ser också att fler aktörer vill ta ansvar. I anslutning till många affärer finns möjligheter till vård- och apotekstjänster. Våra politiska motståndare reagerar mot denna typ av lösningar och fasar över att ”marknaden” tar över. Vi ser snarare behovet av nya lösningar inom vården, där vi snarare krokar arm med nya aktörer än att vi motarbetar dem.

  Åtgärdslistan är lång över de förändringar som vi vill åstadkomma. Vår drivkraft är en bättre vård för våra invånare. Men vi är helt säkra på att dagens lösningar inte sker med gårdagens metoder och att morgondagens vård kan vi inte helt förutse.

  I avvaktan på ett statligt övertagande av sjukvården ska vi aktivt verka för att vården i Västra Götaland ska präglas av hög tillgänglighet och kvalitet.

  Conny Brännberg (KD), regionråd och gruppledare Västra Götalandsregionen
  Magnus Berntsson (KD), regionpolitiker Västra Götalandsregionen