• Ytterligare nationella åtgärder krävs för kultursektorn

  Debattartikel Dagens Samhälle – Conny Brännberg m.fl.
  Regeringens krispaket till kulturen och idrotten är ett välkommet första steg. Men för att mildra de ekonomiska konsekvenserna för kultursektorn behöver regeringen göra mer.

  Kultursektorn är under enorm press av coronakrisen. Läget är akut och stora delar av den kulturella infrastrukturen i Sverige riskerar att slås ut om vi inte vidtar kraftfulla åtgärder. Därför var det ett mycket efterlängtat besked med det krispaket till kulturen och idrotten som kultur- och demokratiminister Amanda Lind och kulturutskottets ordförande Christer Nylander presenterade i fredags (20/3).

  Som kulturnämndsordföranden i Region Stockholm, Region Skåne och Västra Götalandsregionen är vi verkligt glada för beslutet om 500 miljoner kronor i krisstöd till kultursektorn. Dock känner vi fortfarande en stor oro för de utmaningar som kultursektorn i våra regioner står inför – något vi tror kulturpolitiker i övriga regioner delar för sina respektive län.

  Under fredagens presskonferens öppnades upp för att fler åtgärder kan komma att presenteras längre fram. Det tror vi är helt nödvändigt. Vi föreslår här ytterligare åtgärder för kultursektorn. Vi vill också i detta exceptionella läge meddela regeringen att vi gärna erbjuder kunskap och arbetstid från våra kompetenta kulturförvaltningar.

  I dagsläget är det fortfarande svårt att förutse de ekonomiska konsekvenserna för kultursektorn. Trots det statliga krispaketet står det klart att de kommer att vara stora – och för många helt förödande. Marginalerna är, särskilt för mindre kulturaktörer, oftast små eller helt obefintliga. Ett stort antal yrkesverksamma kulturskapare riskerar att inom kort bli beroende av försörjningsstöd.
  Större scenkonstinstitutioner och museer som regionerna ofta är huvudmän för riskerar mycket stora intäktsbortfall som vi regioner inte kommer att kunna vara bärare av.

  Pandemin innebär även stora utmaningar för kulturella och kreativa näringar, inte minst filmproduktionens aktörer. Vi är även angelägna om folkbildningens aktörer och menar att konsekvenserna för dem behöver analyseras vidare.

  Fredagens beslut är ett välkommet första steg. Men för att mildra de ekonomiska konsekvenserna för kultursektorn ytterligare vill vi förslå följande åtgärder:

  • Stödlån hos Almi. Särskilt mindre kulturaktörer har ofta svårt att få banklån. Statliga medel bör därför allokeras till Almi i syfte att skapa ett särskilt låneprogram för kultursektorn.

  • Stoppa SFV:s aviserade hyreshöjningar. Statens fastighetsverk har aviserat hyreshöjningar som redan innan Coronakrisen gav stora problem för många kulturaktörer. SFV:s aviserade hyreshöjningar för 2021 bör dras tillbaka och andra offentliga fastighetsägare bör också ta sitt ansvar i denna situation.

  • Produktionsincitament för film och tv. För att främja den kreativa industrin och bidra till positiva samhällseffekter bör ett nationellt produktionsincitament för film och tv införas.

  • Fördjupad analys. En fortsatt genomlysning av situationen för kultursektorn behövs. Det är av största vikt att de generella krisåtgärder som regeringen presenterat beaktar kultursektorns särskilda förutsättningar. Beslut kan behöva justeras så att även kulturaktörer kan omfattas.

  Avslutningsvis vill vi tacka för det mycket viktiga krispaket till kulturen som presenterades i fredags och ytterligare understryka vikten av ett levande kulturliv och statens fortsatta ansvar att under mycket speciella omständigheter också fatta extraordinära beslut. Vi tre regioner är villiga att bidra med kunskap och arbetskraft.

  Cecilia Elving
  ordförande kulturnämnden (L) Region Stockholm

  Magnus Lunderquist
  ordförande kulturnämnden (KD) Region Skåne

  Conny Brännberg
  ordförande kulturnämnden (KD) Västra Götalandsregionen