• Civilsamhället en viktig medspelare nu och i framtiden

  Debattartikel TTELA – Maria Nilsson
  Ibland kan det hos vissa låta som om civilsamhället bara är en fritidsaktivitet, ett litet sidospår till det som sker inom den offentliga sfären eller i den individuella. Vi Kristdemokrater menar att civilsamhället är något mycket viktigare.

  För många som lever i utsatthet eller ofrivillig ensamhet blir situationen ofta extra kännbar kring jul och nyår. Det är en tid då många vänder sig till civila organisationer för att få möjlighet till ett fridsamt firande. Men det är inte bara i dessa tider som civilsamhället har en enorm betydelse för samhället. Samhällsnyttan av det civila samhällets verksamheter kan inte nog understrykas. Essentiella initiativ som exempelvis aktiviteter för barn i ekonomiskt utsatta familjer, och hjälp till hemlösa, bärs av människors ideella engagemang och ekonomiska stöd i dessa organisationer.

  Utan ett starkt civilsamhälle reduceras invånarna till att bli väljare, arbetskraft och konsumenter. Därför måste civilsamhället värnas, växa och utvecklas. Det civila samhället engagerar idag mer än sex miljoner människor i Sverige. Över hälften av befolkningen gör varje år någon ideell insats i föreningslivet.

  Människor engagerar sig för jämställdhet, miljöfrågor, mot diskriminering eller för att hjälpa barn, äldre eller särskilt utsatta grupper. Det handlar om engagemang inom idrotten, kulturen, friluftslivet, folkbildningen eller någon annan av alla de verksamheter som bedrivs inom föreningslivet.

  Nyligen fattades beslut om en förnyad handlingsplan mellan Västra Götalandsregionen och det civila samhället som innebär att båda parter ska stärka samverkan inom hälso- och sjukvård, regional utveckling samt inköp och upphandling. Det är ett viktigt steg för att möta många av de stora samhällsutmaningarna. Civilsamhället stärker innovationskraften och har en viktig roll som utförare av välfärdstjänster. Prioriterad inriktning i handlingsplanen är att utveckla hälsofrämjande och förebyggande insatser men även utveckla rehabilitering och habilitering för enskilda personer och grupper.

  Familjerna, folkrörelserna, de ideella organisationerna, trossamfunden, kooperativen, stiftelserna med mera. Det är här grunden läggs för demokrati, medmänsklighet, gemenskap, sammanhållning och ett fungerande Sverige. Genom att stärka det civila samhället och därmed de mellanmänskliga kontakterna kan vi tillsammans med det offentliga och näringslivet bilda tre livskraftiga sektorer som hjälps åt att bygga en samhällsgemenskap i Västra Götaland som ger det goda livet.