• Brandbeskattning ökar klyftorna

  Debattartikel GT – Conny Brännberg m.fl.
  Västra Götalands medborgare måste få ut mer vård per satsad skattekrona. Regionbudgeten har stor betydelse för sjukvården. Resurser behöver omfördelas från de stora sjukhusen till den nära vården som människor behöver ofta.

  I morgon tisdag kommer regionfullmäktige i Västra Götaland att besluta om vilket budgetförslag som ska gälla under nästa år. Det handlar om att fördela drygt 65 000 miljoner kronor. Pengar som ska gå till vårdcentraler, sjukhus, kulturinstitutioner, kollektivtrafik och mycket mer.

  Vi i GrönBlå Samverkan har fortsatt fokus på att utveckla och förstärka den patientnära och vardagliga vården. Vi har påbörjat införandet av framtidens vårdinformationsmiljö, som ska tillvarata digitaliseringens möjligheter inom hälso- och sjukvården. Det är långsiktiga satsningar för att patienterna i Västra Götaland, nu och i framtiden, ska kunna garanteras en högkvalitativ, trygg och effektiv vård.

  Vår tidigare satsning på vårdens medarbetare och på en förbättrad arbetsmiljö fortsätter. Det gäller exempelvis fördubblingen av OB-ersättningen nattetid och höjningen med 50 procent för helgtjänstgöring, som har gett goda resultat för bemanningen.

  Hälso- och sjukvården i Västra Götaland håller hög kvalitet, men kostnaderna för sjukvården har ökat och ökar i högre takt än intäkterna från skatter och statsbidrag. Det är en ohållbar utveckling som måste vändas om vi långsiktigt ska kunna tillhandahålla god vård utifrån ett rimligt skatteuttag. Medborgarna måste helt enkelt få ut mer vård per satsad skattekrona. Resurser behöver omfördelas från de stora sjukhusen till den nära vården som människor behöver ofta. Den högspecialiserade vården som behövs mera sällan behöver koncentreras för att säkra såväl kompetensförsörjning som medicinsk kvalitet.

  Reformer behövs för att lösa de systemfel som drabbar patienterna i form av långa köer och medarbetare i form av dålig och stressig arbetsmiljö. Lösningarna finns i stor utsträckning på varje sjukhus, verksamhet och enskild vårdavdelning. Därför vill vi minska detaljstyrningen och bana väg för tillitsstyrning, där ansvar, makt och befogenheter att nå ekonomiska och verksamhetsmässiga mål decentraliseras. Som ett led i detta vill vi införa administrativ prövningsrätt. Det innebär att medarbetarna ska kunna ifrågasätta onödig administration som gör arbetet omständligt och ineffektivt.

  GrönBlå Samverkans budgetförslag är det enda budgetförslaget som klarar av balansen mellan satsningar och ekonomisk hushållning.

  Oppositionens olika budgetförslag har uppenbara brister som är värda att synliggöra för GT:s läsare:

  Socialdemokraterna vill i sitt budgetförslag ta över 500 miljoner kronor av regionens öronmärkta pensionspengar för att göra kortsiktiga satsningar, som på sin höjd ger personalen 100 kronor extra i lön per månad. Regionen kan inte stå utan pensionspengar, så någonstans måste pensionspengarna tas i från. Vilka verksamheter ska få minskade resurser? Socialdemokraterna är svaret skyldigt.

  Sverigedemokraterna är i likhet med Socialdemokraterna ute i budgetmässiga gråzoner. De vill frigöra drygt 415 av de 841 miljoner kronor som regionen har avsatt inom ramen för Sverigeförhandlingen, en överenskommelse som innebär ett åtagande för regionen och är förhandlat med staten. En upplösning av beloppet innebär ett kontraktsbrott och blir då en trovärdighetsfråga. Menar SD att regionen inte längre ska vara en seriös förhandlingspartner och att Västra Götaland inte behöver de infrastruktursatsningar som förhandlingen avser?

  Vänsterpartiets budgetförslag är till skillnad från de övriga två oppositionspartierna logiskt såtillvida att de finansierar ökade utgifter med ett högre skatteuttag. Däremot verkar Vänsterpartiet helt frånse det faktum att ett högre skatteuttag på regional nivå också påverkar kommuninvånarna. Flera kommuner i Västra Götaland har i dag bland Sveriges högsta skattesatser, däribland Munkedal och Orust. Att brandskatta invånarna i redan ekonomiskt utsatta landsbygdskommuner riskerar att öka klyftan mellan stad och land.

  Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen
  Kristina Jonäng (C), regionråd i Västra Götalandsregionen
  Conny Brännberg (KD), regionråd i Västra Götalandsregionen
  Jonas Andersson (L), regionråd i Västra Götalandsregionen
  Ulrika Frick Regionråd (MP), regionråd i Västra Götalandsregionen