• Civilsamhället behövs som aldrig förr

  Debattartikel Bohusläningen – Conny Brännberg
  Under coronapandemin har civilsamhället stått för heroiska insatser, men också ställts inför enorma utmaningar. När fortsatta stöd formas framöver under krisen får denna sfär inte hamna i skymundan. Den behövs som aldrig förr!

  För Kristdemokraterna är civilsamhället – familjerna, folkrörelserna, de ideella organisationerna, trossamfunden, kooperativen, stiftelserna – en av samhällets grundbultar. Den stärker innovationskraften och välfärdssektorn och medverkar till att skapa samhällsgemenskap. Den sträcker även ut en hand till människor som lever i ensamhet eller utsatthet. Genom att civilsamhället har en stor variation av verksamhets- och organisationsformer kan den nå människor på ett sätt som etablerade institutioner och marknadskrafter inte kan.

  Behovet av civilsamhällets insatser har blivit särskilt tydliga under pandemin. Isolering och arbetslöshet har ökat behovet av de stödinsatser som civilsamhället besitter stor erfarenhet av. Men när nu marknader, evenemang samt möjligheten att möta människor i offentliga miljöer är begränsat har många av civilsamhällets aktörer fått svårt att samla in medel och hamnat i kris själva.

  Kristdemokraterna har tidigt krävt fler åtgärder för civilsamhället. Tillsammans med Vänsterpartiet lade Kristdemokraterna i juni fram ett utskottsinitiativ i finansutskottet där vi föreslog fler och större stöd till civilsamhället med anledning av krisen. Tyvärr avvisades förslaget.

  Vi har i motioner och debatter i riksdagen fortsatt att efterfråga särskilda stöd till civilsamhället i krisen. Den 25 februari, äntligen, röstade riksdagen för ett krav om att regeringen måste återkomma med ett krispaket anpassat för civilsamhället – efter ett förnyat förslag från Kristdemokraterna och Vänsterpartiet i finansutskottet.

  Men om vi vänder blicken framåt: I den pandemipolitik som förs framöver – på alla politiska nivåer – får inte civilsamhället hamna i skuggan. Det kommer Kristdemokraterna fortsatt att arbeta träget för.
  Idéburna eller intressebaserade organisationer som vill ge röst åt särskilda grupper i viktiga frågor har starkt bidragit till det välfärdssamhälle vi har i dag. I mina politiska uppdrag har jag på många olika sätt värnat civilsamhället och uppmanar fler politiker att engagera sig! Civilsamhället behövs även framöver!

  Conny Brännberg (KD)
  regionråd