• Äldre ska ha rätt slags vård

  Debattartikel GT – Magnus Berntsson
  Kristdemokraterna vill se att geriatrisk kompetens, kunskap inom området för ålderssjukdomar, ska finnas på alla vårdcentraler i Västra Götalandsregionen. Vårdpersonal ska arbeta med det som de är utbildade för. Därför behöver kliniker, vårdavdelningar och vårdcentraler egna vårdserviceteam.

  Om en äldre person med känd geriatrisk sjukdomshistoria insjuknar i hemmet och behöver sjukhusvård ska hon eller han i möjligaste mån slippa att komma till en akutmottagning där väntetiden oftast är lång. Att behöva vänta i den stressiga miljö som ofta råder där, kan försätta en redan skör person i ett förvirringstillstånd. Om det dröjer länge innan någon på akutmottagningen har tid att till exempel ordna fram mat kan det leda till mycket negativa konsekvenser för en skör äldre.

  Kristdemokraterna vill ge multisjuka äldre VIP-status i vården i Västra Götaland. Redan i ambulansen ska personalen kunna dirigera och köra patienten direkt till ett geriatriskt akutintag. Även vid akutsjukhusens akutmottagningar och på vårdavdelningar är geriatrisk kompetens värdefull. En stor andel av alla inneliggande patienter är över 65 år. Om den äldre bedöms behöva akutsjukhusets resurser ska omhändertagandet präglas av kunskap om den äldres behov. Även utskrivning ska ske efter bästa praxis för att minska antalet återinläggningar inom sju dagar.

  För vårdbehövande äldre och deras anhöriga innebär en välfungerande nära vård ökad trygghet, bättre hälsa, minskad stress och ökad värdighet. Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen vill därför se till att geriatrisk kompetens, det vill säga kunskap inom området för ålderssjukdomar, ska finnas på alla vårdcentraler. Det behövs också satsningar för att ge fler äldre patienter möjlighet att vårdas i eller i närhet av hemmet. Vi driver även förslaget att Västra Götalandsregionen ska erbjuda alla över 75 år hälsokontroller och förebyggande hembesök.

  Ett problem som Göteborg och regionen har gemensamt är de äldre som tvingas ligga kvar på Sahlgrenska trots att de är utskrivningsklara. Att stanna kvar på sjukhus när behovet av sjukhusvård inte finns kvar är direkt skadligt. För äldre multisjuka patienter ökar långa sjukhusvistelser risken för att drabbas av resistenta bakterier, blodproppar och lunginflammationer. Dessutom kan förvirringstillstånd uppstå då man kommer till ny och okänd miljö. Kristdemokraterna vill underlätta hemgången från sjukhuset till det egna boendet genom att införa hemtagningsteam i hela Göteborg. Teamet finns med från att hemgången planeras, vid behov följer med i transporten hem, hjälper till vid ankomsten till bostaden, säkerställer att det finns mat, ordnar med läkemedel för de första dagarna och kanske gör en första anpassning av boendet.

  Under de senaste decennierna kan man skönja bland annat två utvecklingsspår inom svensk hälso- och sjukvård. Dels har vården blivit alltmer specialiserad och medicinsktekniskt avancerad. Dels har tidigare yrkesgrupper som vårdbiträden, vaktmästare och andra servicefunktioner reducerats eller helt försvunnit.

  Samtidigt som högutbildade läkare och sjuksköterskor har fått alltmer komplicerade vårdsituationer att hantera, har de också i större utsträckning än tidigare behövt ta hand om servicen runt den ordinarie vårduppgiften. När inte vårdbiträden finns till hands för att servera måltider till inneliggande patienter, får undersköterskor rycka in. Det har inneburit att sjuksköterskor behövt ta hand om en del av undersköterskornas sysslor, vilket i sin tur lett till att läkare har fått ta hand om en del sjuksköterskeuppgifter.

  Det är en utveckling som Västra Götalandsregionen måste möta. Kristdemokraterna vill att kliniker, vårdavdelningar och vårdcentraler ska ha sina egna vårdserviceteam, som servar just den egna verksamheten med olika behövliga tjänster, där kontinuitet och personkännedom blir god. Det skulle bidra till att den vårdutbildade personalen i större utsträckning kan utföra det jobb de är utbildade för, att stressen minskar och arbetsmiljön förbättras. Därtill skapas en tryggare vårdmiljö för patienterna, inte minst för de äldre.

  En röst på Kristdemokraterna är en röst för värdig vård och omsorg. Du ska alltid kunna lita på vården.

  Magnus Berntsson (KD)