• Högre miljökrav i Västra Götalandsregionen

  Regionstyrelsen antog i dag ”Miljöplan för Västra Götalandsregionens verksamheter 2017-2020”. Ärendet kommer sedan tas upp under regionfullmäktiges sammanträde i oktober.

  Miljö och hälsa hänger starkt samman. Utgångspunkten för Västra Götalandsregionens miljöarbete är att genom förebyggande arbete undvika att fler människor blir sjuka. Miljöplanen syftar till att vara hälsofrämjande och bidra till en hållbar utveckling genom mål om låg klimatpåverkan, låg förekomst av miljö- och hälsofarligaämnen samt en hållbar resursanvändning.

  Jämfört med miljöprogram 2014-2016 har följande tillkommit i miljöplan 2017- 2020:

  •  Definition av fossiloberoende transporter och byggnader 2020
  – Minska klimatpåverkande utsläppen med 80 % jämfört med 2006 nivå.

  •  Bredare omfattning av målområde Kemikalier och Produkter och Avfall
  – Produkter och Avfall: Från tre till sex prioriterade produktområden (byggvaror, förbrukningsprodukter, elektronik, inredning, textil, livsmedel).
  – Kemikalier: Fokus på miljö- och hälsofarliga ämnen i varor tillsammans med fortsatt arbete avseende kemiska produkter.

  •  Mål om minskad klimatpåverkan från livsmedel
  – Kompletterande till mål om ökad andel ekologiska livsmedel inom målområde livsmedel.

  •  Målområde Lustgas byter namn till Medicinska gaser
  – Målområdet inkluderar nu förutom åtgärder om minskade utsläpp av lustgas även en åtgärd om minskade utsläpp av övriga klimatpåverkande anestesigaser.