• Så blir regionen mer miljövänlig

  Debattartikel Bohusläningen – Stefan Svensson m.fl.
  Budgeten för Västra Götalandsregionen för 2018 innebär en ambitionshöjning när det gäller miljöarbete. Vi ska ligga i framkant och vara en av de ledande regionerna i Europa på miljöområdet. Redan i dag minskar vi användningen av giftiga kemikalier i sjukvården och satsar på ökad energieffektivisering i våra lokaler. Vi övergår till mer biobaserade material i engångsmaterial som exempelvis handskar och sopsäckar. Vi jobbar hårt för att minska matsvinnet och tack vare samarbete mellan inköpare och vårdpersonal på bland annat Uddevalla sjukhus och Näl reduceras mängden sterila förpackningar i sjukvården. I dag används hundratusentals färre förpackningar vid operationer varje år tack vare engagerad vårdpersonal som bevisat att det går att minska avfallsmängder.

  Nyligen blev Västra Götalandsregionen en Fairtraderegion och nästan all kollektivtrafik går på fossilfria bränslen. Vi bygger ut elladdstolpar vid våra sjukhus och skolor samt erbjuder elcyklar i tjänsten till våra anställda. Totalt satsar Västra Götalandsregionen 300 miljoner kronor de närmaste tre åren i konkreta miljöprojekt för att minska utsläpp och bli en fossiloberoende region. I oktober fattar miljönämnden beslut om hur dessa medel ska fördelas.

  En stor de av detta konkreta miljöarbete sker i samarbete med kommuner, lärosäten och företag. Förutom klimatfrågor som energi, nya material och miljövänliga bränslen fokuserar vi på friluftsliv. Miljönämnden har ansvar för finansiering av Göteborgs Botaniska Trädgård samt Västkuststiftelsen. Göte borgs Botaniska trädgård är en av de främsta i sitt slag i Europa. Här finns helt växtsamlingar dit studenter vallfärdar för att lära sig om och bedriva forskning kring. Vi förbereder nu byggandet av ett nytt växthus som kan locka ännu fler till en av Västsveriges främsta besöksmål.

  Om du söker dig ut i naturen i Västra Götaland kommer du sannolikt till ett av de reservat som Västkuststiftelsen förvaltar. Vi i miljönämnden i Västra Götalandsregionen har för avsikt att höja dessa anslag för att öka tillgängligheten till friluftsliv. Vi använder medlen för att sätta upp informationstavlor, ordna guidningar för grupper eller upprätta fler vandringsstigar så att människor lättare kan ta sig ut i naturen.

  Ett särskilt fokus på havet kommer bli viktigt i framtiden. Västra Götalandsregionen har ett starkt fokus på maritima näringar. Alger och tång kan bli råvara till nya bränslen och material som räddar havet och skapar nytt liv i skärgården på samma gång. För att vårda havet behövs också mer insatser för att städa stränder och sköta skärgårdsrenhållning, som miljönämnden har för avsikt att satsa på de närmaste åren. Miljöarbete som ger konkreta resultat i form av lägre utsläpp och fossiloberoende kräver insatser på bred front. När Västra Götalandsregionens miljö- nämnd ökar anslaget till klimatarbetet ökar förutsättningen att nå målet om fossiloberoende till år 2030.

  Kristina Jonäng (C) Miljönämndens ordförande
  Helen Persgren (MP) Vice ordförande
  David Josefsson, (M) Ledamot
  Pär Lundqvist (L) Ledamot
  Stefan Svensson, (KD) Ledamot