• Så ska vården bli både bättre och mer tillgänglig

  Debattartikel GP – GrönBlå Samverkan
  Vi behöver organisera vården mer effektivt. För att kunna göra det behöver vi fortsatt ha fokus på den specialiserade vården på våra framstående akutsjukhus och samtidigt satsa på att flytta den enklare vården närmare patienterna.

  I dag presenterar vi i GrönBlå Samverkan vårt förslag till 2017 års budget för Västra Götalandsregionen. Det är en budget som möter framtidens utmaningar och som möjliggör en fortsatt god utveckling.

  En av våra viktigaste utmaningar är den dåliga tillgängligheten till stora delar av hälso- och sjukvården. För många patienter får vänta alltför lång tid.

  Vi bygger i vår budget vidare på våra tidigare insatser och i vårt förslag till budget för 2017 tillför vi ytterligare 140 mnkr för att stärka tillgängligheten till den planerade vården. Förstärkningen ligger kvar under åtminstone tre år, vilket innebär ett totalt tillskott om 420 mnkr för ökad tillgänglighet. Medlen ska användas för att köpa mer vård hos externa utförare, men även för utökade uppdrag vid regionens sjukhus.
  Den psykiatriska vården stärks i vårt budgetförslag med 125 mnkr för 2017. Av dessa medel går 50 mnkr direkt till att korta köerna inom barn- och ungdomspsykiatrin. Tillsammans med våra tidigare satsningar har vi sedan 2015 stärkt psykiatrin med en kvarts miljard kronor.

  Förutom god tillgänglighet, ska Hälso- och sjukvården kännetecknas av hög kvalitet. Den ska ge goda resultat för den enskilda patienten och vara kostnadseffektiv för regionens invånare.

  Sjukhustung kultur
  Hälso- och sjukvården i Sverige präglas av sin sjukhustunga struktur. Men ska viskapa högre kvalitet och ökad tillgänglighet till en lägre kostnad krävs det att primärvården får rimliga förutsättningar att vara första linjens vård. Mer vård behöver ges nära människor, på vårdcentral eller i hemmet. Detta är särskilt viktigt för de mest sjuka äldre och patienter med kroniska sjukdomar.

  För att möta detta behöver vi organisera vården mer effektivt. För att nå dit behöver vi fortsatt ha fokus på den specialiserade vården på våra framstående akutsjukhus och samtidigt genomföra en kraftig satsning på att flytta den enklare vården närmare patienterna. Vi är beredda att genomföra denna satsning och avsätter därför drygt en miljard kronor i utvecklingsmedel de närmaste tre åren för att höja kvaliteten och flytta vården närmare patienterna.

  Med våra riktade ramhöjningar, och vår generella uppräkning på två procent, sker en total ramhöjning till regionens hälso- och sjukvård på hela sex procent.
  Vårt budgetförslag innehåller dessutom kraftigt ökade investeringssatsningar för Västra Götalandsregionen. Vi höjer regionens investeringsnivå med 400 mnkr, till totalt 4 800 mnkr. Detta möjliggör nödvändiga investeringar på regionens sjukhus, men även till en storsatsning på kollektivtrafiken med bland annat stora tåginvesteringar.

  Tåginvesteringarna föreslås genomföras redan under 2017 för att vi fortsatt ska kunna resa effektivt, komfortabelt och klimatsmart. Samtidigt uppmuntrar vi ett ökat resande kollektivt genom att satsa 25 mnkr för att sänka priset på Regionen Runt-kortet och för att bromsa den generella biljettprisökningen inom kollektivtrafiken.

  Både möjligheter och utmaningar
  270 mnkr satsas de kommande tre åren för att stärka regionens miljöarbete. Satsningen omfattar såväl utvecklingsinsatser för att bli en fossiloberoende region som konkreta miljöinsatser i sjukvården. Vi genomför också en satsning på Göteborgs Botaniska Trädgård, där 20 miljoner kronor avsätts under 2017 för projektering av ett nytt växthus. Vi investerar dessutom i regionens lokaler för att nå en fortsatt minskning av energianvändningen.

  Trots stora satsningar på sjukvården ges kulturlivet i Västra Götaland ett fortsatt starkt stöd med särskilt fokus på ökat deltagande. Vi vill även
  Vi vill även stärka samverkan mellan våra kulturverksamheter och civilsamhället.

  Den politiska instabiliteten globalt innebär ett stort inflöde av nya invånare. Detta skapar både möjligheter och utmaningar. En stärkt integration med ett minskat utanförskap är viktigt för regionens långsiktiga utveckling.

  Vi i GrönBlå Samverkan genomför nu satsningar för att frigöra den stora potential som finns i Västra Götalandsregionen. Med vår budget skapar vi goda förutsättningar för en starkare region, både i dag och i morgon.
  Johnny Magnusson (M)
  gruppledare

  Birgitta Losman (MP)
  gruppledare

  Jonas Andersson (L)
  gruppledare

  Kristina Jonäng (C)
  gruppledare

  Monica Selin (KD)
  gruppledare