• Ställ högre miljökrav i regionen

  Debattartikel – Borås tidning
  Västra Götaland ska vara den ledande regionen i Sverige när det gäller energieffektivisering av fastigheter. Vi ska ha en fossilfri fordonsflotta senast 2030 samt fasa ut farliga kemikalier, minska matsvinn och öka återvinningen.

  Miljöarbetet i sjukvården, inom kollektivtrafiken och på våra kulturinstitutioner är avgörande för att nå viktiga miljömål i hela samhället. Varje organisation ska se om sitt eget hus först. Västra Götalandsregionen har presenterat en miljöplan som är ute på remiss och klubbas i regionfullmäktige efter sommaren. I förslaget på miljöplan höjer vi ribban för målsättningar och breddar oss i fråga om vilka områden vi angriper.

  Under 2015 lyckades Västra Götalandsregionen minska matsvinnet på varje portion mat från 128 gram till 113 gram, vilket lett till att det totala matsvinnet minskat med 70 ton. Det innebär en kostnadsminskning med nästan två miljoner kronor. Med stöd av miljöplanen kan vi nu gå vidare och minska matsvinnet ytterligare.

  Livsmedel är ett viktigt insatsområde i miljöplanen. Fortsatt satsning på ekologisk mat i våra egna kök ska vara prioriterat. När det gäller att ställa miljökrav på varor i allmänhet och kemikalier i synnerhet som regionen köper in så breddar vi mängden varugrupper med långtgående miljökrav i förhållande till tidigare miljöprogram i regionen. Byggvaror, förbrukningsprodukter, elektronik, inredning, textilier och leksaker ska ha säkerställt dokumenterade kemikaliekrav. Västra Götalandsregionen ska också fortsätta arbetet med att uppmuntra återvinning av exempelvis möbler i den egna verksamheten.

  Västra Götalandsregionen är en stor fastighetsägare som siktar på fortsatt höga ambitioner när det gäller energieffektiva lokaler. Ganska snart sker byggstart av ett nytt passivhus i Botaniska Trädgården. Det så kallade Vita huset vid den gamla stationsbyggnaden vid Bergslagsbanan ska snart börja byggas och där siktar vi på miljöbyggnad guld, vilket innebär att energi- användningen högst får uppgå till 65 procent av de krav som ställs i svenska byggregler. Totalt ska regionen investera för 4,8 miljarder årligen de närmaste åren och den absolut övervägande delen av dessa investeringar sker i sjukhusfastigheter.

  Hittills har målsättningen i regionen varit att halvera energianvändningen i våra lokaler med 50 procent under perioden 1995–2030. Vi överväger nu att höja den nivån ytterligare. Om fastighetssektorn sammantaget kan pressa energiförbrukningen ännu mer de kommande åren blir det lättare att frigöra fossilfria bränslen från fastighet- till trafiksektorn där koldioxidutsläppen i dag är högre och där behoven av nya bränslen är stora. Sjukhus ska stå i många decennier. Vi har ett ansvar att bygga med miljökrav som är acceptabla i ett långsiktigt framtidsperspektiv.

  En av de viktigaste miljöfrågorna inom landstingen och regionerna är att minska miljöbelastningen från läkemedel. Västra Götalandsregionen har redan i dag åtagit sig ett uppföljningsansvar när det gäller inköp av läkemedel för flera landsting och regioner i Sverige. Med en kraftfull satsning på uppföljning av produktionsvillkoren av läkemedel kan sjukvården i Sverige medverka till en minskad miljöbelastning. Det handlar om att göra regelrätta besök, utföra stickprov samt en noggrann och närgången uppföljning hos läkemedelstillverkare i såväl Europa som Asien för att nå resultat.

  Kristina Jonäng (C)
  ordförande Västra Götalandsregionens miljönämnd
  Helen Persgren (MP)
  vice ordförande Västra Götalandsregionens miljönämnd
  David Josefsson (M)
  ledamot Västra Götalandsregionens miljönämnd
  Pär Lundqvist (L)
  ledamot Västra Götalandsregionens miljönämnd
  Stefan Svensson (KD)
  ledamot Västra Götalandsregionens miljönämnd