• Vården kan göra mer för att mota ensamhet bland äldre

  Insändare GöteborgDirekt – Magnus Berntsson
  Depression och psykisk ohälsa bland äldre ökar som en konsekvens av ofrivillig ensamhet. Det finns därför goda anledningar att inom vården arbeta med att tidigt upptäcka sociala behov och sätta in åtgärder.

  För att bryta den ofrivilliga ensamheten tidigare i vårdkedjan föreslår Kristdemokraterna att social aktivitet bör kunna skrivas ut på recept inom sjukvården. I Storbritannien har social aktivitet på recept testats. De få vetenskapliga studier som hittills genomförts har visat på minskade återbesök på vårdcentral och akutmottagning efter förskrivning av social aktivitet på recept.

  För att den ofrivilliga ensamheten ska få ökad uppmärksamhet krävs ett strukturerat arbete för detta. Därför vill Kristdemokraterna att staten ska avsätta stimulansmedel för att vården ska kunna ta fram strategier för arbetet mot ofrivillig ensamhet. Det skulle exempelvis kunna resultera i att behov av fortbildning av personal eller ökad samverkan med civilsamhället.

  De allra flesta känner ett behov av mänsklig gemenskap i livets slutskede, och Kristdemokraterna vill att sjukvården ska kunna garantera detta. Bland annat genom att upprätta fler vårdserviceteam. En del av teamens arbetstid skulle kunna gå till att sitta ner och prata med patienter och anhöriga, därtill kommer de kunna lösa övrig sjukhuspersonal från andra tidskrävande arbetsuppgifter, så att även sjuksköterskor, undersköterskor och läkare får tid och utrymme att stanna till lite extra vid de sjukbäddar när behovet finns.

  Att bekämpa ensamheten och dess förödande konsekvenser måste nu bli en gemensam och högt prioriterad uppgift i vårt samhälle.

  Magnus Berntsson (KD), regionpolitiker