• Vårdköerna kan snart vara borta

  Debattartikel Borås tidning – Monica Selin m.fl.
  Under snart fyra år har vi drivit en politik för Västra Götalandsregionen som präglats av kontinuitet och långsiktighet. Reformerna vi utlovade i vår första budget 2014 har fullföljts och de börjar nu ge resultat.

  I en tid då andra landsting tvingas tvärbromsa, har vi istället genomfört kraftfulla satsningar på regional utveckling och för framtidens sjukvård.

  GrönBlå Samverkan har genomfört historiskt stora satsningar på regionens kollektivtrafik, med bland annat ett beslut om miljard- investeringar på nya regiontåg. Dessa satsningar har vi genomfört samtidigt som vi tagit de första stegen mot ett nytt, enklare och rättvisare biljettsystem.

  Vi har stimulerat det regionala utvecklingsarbetet, med fokus på bland annat att få ner utsläppen från tunga vägtransporter. Det strategiska arbetet med att bli en fossiloberoende region har fortsatt.

  Inom sjukvården har vi satsat betydande resurser för att korta vårdköerna och förbättra tillgängligheten. Vi har även stärkt såväl den psykiatriska vården som akutsjukvården via riktade, stora insatser. Under den nuvarande mandatperioden har sjukvårdens resurser stärkts med 6,5 miljarder och sjukhusen har årligen fått sina resurser ökade med drygt fem procent.

  De strukturella problem som sjukvården drogs med när vi tillträdde gjorde att vi inte utlovade någon snabblösning. Vi lovade däremot långsiktighet och kontinuitet, och nu börjar våra satsningar ge resultat. Vi kan för första gången på lång tid se att vårdköerna minskar. Med nuvarande takt kan de vara borta under 2019.

  Vi har tagit initiativ till den kanske mest genomgripande reformagendan någonsin för sjukvården i Västra Götaland med beslutet om omställningen av vården. Omställningen innebär att den vård som behövs ofta ska vara nära invånarna, genom utbyggnad av bland annat mobil hemsjukvård och vårdcentraler. Samtidigt ska den högspecialiserade vården koncentreras för att kunna vara jämlik och ges med högsta kvalitet och bästa möjliga patient- säkerhet. Omställningen innebär också omfattande satsningar på digitalisering. Totalt har vi avsatt cirka en miljard kronor och 2019 höjs ramen med ytterligare 200 miljoner kronor. Våra reformer för framtidens sjukvård ses som ett nationellt föredöme.

  En välskött och stabil ekonomi medger att våra satsningar även kan fortsätta under de kommande tre åren. För fortfarande finns flera områden som kräver förbättringar, såsom kortare köer, kortare väntetider och fler tillgängliga vårdplatser.

  En stor del av lösningen är en långsiktig politik för regionens medarbetare. I vårt förslag till budget för 2019 fullföljer vi därför satsningarna på vårdens medarbetare. Vi vill premiera alla de som jobbar i patientnära arbete och särskilt då det arbete som görs under nätter och helger. Den fördubblade ersättningen för nattarbete kompletteras med att OB-ersättningen för medarbetare som arbetar på helger ökar med 50 procent. Även de viktiga åtgärderna för förbättrad arbetsmiljö och för försök med arbetstidsmodeller fortsätter.

  När vi nu kan börja summera våra fyra år kan vi konstatera att Västra Götaland har en stark utveckling. Befolkningen ökar och jobben blir fler. Konjunkturen är stark, det finns framtidstro bland västsvenska företag och den ekonomiska utvecklingen i Västsverige har under de senaste åren varit blomstrande.

  De satsningar vi gjort vad gäller tillgängligheten börjar ge effekt. Inom primärvården är tillgängligheten mycket god. Men eftersom den nära vården står i centrum för omställningen tillför vi mer riktade medel till primärvården. Våra satsningar på kökortning inom sjukhusvården, genom köp av extern vård och riktade medel till sjukhus som kan producera mer, fortsätter. Köer och väntetider är fortsatt högprioriterat och vårt fokus på tillgänglighet som vi satte för hela organisationen kvarstår under 2019.

  Vi kan konstatera att Västra Götalandsregionen, efter snart fyra år med grönblått styre, är en välskött region som står väl förberett för att möta framtidens utmaningar.

  Johnny Magnusson (M)
  Birgitta Losman (MP)
  Jonas Andersson (L)
  Kristina Jonäng (C)
  Monica Selin (KD)