• Vi satsar på mer vård per skattekrona och fast läkarkontakt

  Debattartikel GP – Conny Brännberg m.fl.
  Vi är övertygade om att sjukvårdens problem inte främst är ekonomiska, utan organisatoriska. Vi tror att lösningarna finns på varje sjukhus, i varje verksamhet och på varje enskild vårdavdelning. Därför vill vi minska den detaljstyrning som sker i dag.

  Sedan 2014 har Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet tillsammans i Grönblå samverkan utgjort den politiska ledningen för Västra Götalandsregionen. Det har varit en period av stark tillväxt då stora satsningar kunnat göras på bland annat akutsjukvården, psykiatrin och vårdens medarbetare. Vi har inlett en omställning av sjukvården som ska leda till att den patientnära och vardagliga vården utvecklas och förstärks. Vi har påbörjat införandet av framtidens vårdinformationsmiljö, som ska tillvarata de möjligheter som digitaliseringen medger för hälso- och sjukvården. Det är satsningar som är långsiktiga och värdefulla för att patienterna i Västra Götaland, nu och i framtiden, ska åtnjuta en kvalitativ, trygg och kostnadseffektiv hälso- och sjukvård.

  Ekonomiskt ansvarstagande
  Långsiktighet och kontinuitet präglar även vår budget för år 2020. Tidigare gjorda satsningar ligger kvar och utvecklingen fortgår. Men de ekonomiska förutsättningarna har förändrats. Prognoserna för de närmast kommande åren indikerar vikande tillväxt och minskande skatteunderlag för Sveriges kommuner och regioner. Det finns därför inte något ekonomiskt utrymme för nya satsningar. Nu krävs det i stället att politiken förmår att uppvisa ekonomiskt ansvarstagande och återhållsamhet.

  Medborgarna måste helt enkelt få ut mer vård per satsad skattekrona. Resurser behöver därför omfördelas från de stora sjukhusen till den nära vården som människor behöver ofta.
  Hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen håller hög kvalitet. Men kostnaderna för sjukvården har ökat och ökar i en avsevärt högre takt än vad intäkterna från skatter och statsbidrag gör. Det är en ohållbar utveckling som måste hävas och vändas om vi långsiktigt ska förmå att tillhandahålla god vård utifrån ett rimligt skatteuttag. Medborgarna måste helt enkelt få ut mer vård per satsad skattekrona. Resurser behöver därför omfördelas från de stora sjukhusen till den nära vården som människor behöver ofta. Detta gör vi genom att bygga ut bland annat mobil hemsjukvård och vårdcentraler, samtidigt som vi koncentrerar den högspecialiserade vården till färre sjukhus.

  Under de gångna fyra åren har vi tillfört avsevärda belopp till hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Men kostnaderna har dessvärre ökat i avsevärt högre grad än produktiviteten. Vi är övertygade om att sjukvårdens problem inte främst är ekonomiska, utan organisatoriska. Medvetna reformer behövs för att lösa de systemfel som drabbar patienter i form av långa köer och medarbetare i form av dålig och stressig arbetsmiljö.

  Vi tror att lösningarna i stor utsträckning finns på varje sjukhus, i varje verksamhet och på varje enskild vårdavdelning. Därför vill vi minska den detaljstyrning som sker utifrån ett organisatoriskt ovanifrånperspektiv. Vi vill bana väg för en tillitsstyrning, där ansvar, makt och befogenheter att nå ekonomiska och verksamhetsmässiga mål decentraliseras till regionens chefer och medarbetare.

  Onödig byråkrati ska bort
  Som ett led i denna kulturförändring vill vi införa det vi kallar för administrativ prövningsrätt. Det innebär att medarbetarna ska kunna ifrågasätta onödig och omständlig administration som gör arbetet omständligt och ineffektivt. Onödig byråkrati och tyngande rutiner ska tas bort eller förenklas.

  Vårt mål är att alla vårdcentraler i Västra Götalandsregionen inom fem år ska kunna erbjuda alla invånare en fast läkarkontakt.

  Att människor känner närhet till och förtroende för den första linjens primärvård är väsentligt. Vårt mål är att alla vårdcentraler i Västra Götalandsregionen inom fem år ska kunna erbjuda alla invånare en fast läkarkontakt. Det är fråga om trygghet för patienten, men också om kvalitet och effektivitet att den behandlande läkaren känner patienten och är förtrogen med dess sjukdomshistorik. Därför föreslår vi att de vårdcentraler som förmår att tillhandahålla fast läkarkontakt ska premieras.

  Redan nu och i högre grad i framtiden kommer det att råda hård konkurrens om utbildad personal. Med målet att bli och vara Sveriges bästa offentliga arbetsgivare siktar Västra Götalandsregionen på att rekrytera, behålla och utveckla skickliga medarbetare inom de olika yrkeskategorier som gemensamt är förutsättningen för en god, trygg och mänsklig sjukvård.
  Grönblå samverkan fortsätter satsningen på vårdens medarbetare och på en förbättrad arbetsmiljö. Vi utvecklar tilliten och förbättrar medarbetarnas möjlighet att påverka sitt arbete i vardagen. Regionen ska vara en arbetsgivare som tillhandahåller en konkurrenskraftig lön och tillåter lönespridning för att premiera de medarbetare som visar särskild skicklighet och anstränger sig lite extra i sin yrkesutövning.

  Tuffa arbetspass ska löna sig
  Det ska också löna sig att ta de lite tuffare och mer obekväma arbetspassen. Den fördubbling av OB-ersättningen nattetid och höjningen med 50 procent för helgtjänstgöring, som Grönblå samverkan tidigare har infört, har gett goda resultat för bemanningen. Denna satsning ligger fast även för kommande år.

  Ordning och reda i ekonomin står inte mot utveckling och förbättring av sjukvården. De är varandras förutsättningar. Med förslaget till budget tar Grönblå samverkan ansvar för båda.

  Johnny Magnusson (M)
  ordförande, regionstyrelsen
  Kristina Jonäng (C)
  regionråd
  Conny Brännberg (KD)
  regionråd
  Jonas Andersson (L)
  regionråd
  Ulrika Frick (MP)
  regionråd